Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

Št. 344-0001/002/2016 Ob-2168/16, Stran 1124
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 15/14) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/2016) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Lukovica 
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, tel. 01/72-96-300, telefaks 01/72-96-313, matična številka: 5880491000, ID za DDV: SI19246331, transakcijski račun: SI56 0126 8010 0001 517.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/2016).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na območju Občine Lukovica.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje desetih let od dneva podpisa koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi upravljavec zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
Podrobnejši pogoji opravljanja gospodarske javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja:
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali – največ 80 točk,
– predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali – največ 15 točk,
– dosedanje izkušnje prijavitelja – največ 5 točk.
Skupno število vseh točk je največ 100 točk.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
8. Način financiranja javne službe: gospodarska javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Lukovica.
9. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najpozneje do 6. 6. 2016 do 10. ure.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na naslov naročnika. Če je ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na naslov naročnika do zgoraj navedenega datuma in ure.
Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali),
– izjava o pridobitvi osebnih podatkov – obrazec 7 razpisne dokumentacije (Izjava 4),
– fotokopijo odločbe Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (prej: Veterinarske uprave RS), s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča,
– reference,
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija),
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali,
– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali,
– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča,
– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke,
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedenih podatkov, bodo kot nepopolne zavržene.
10. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 6. 6. 2016 do 10. ure. Prepozno prejete prijave ne bodo upoštevane.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 6. 2016 ob 12. uri, v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.
11. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja 60 dni.
12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija, v roku 3 dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni od prejema obvestila dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo prejme.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: Občina Kočevje bo vse vlaga Občina Lukovica bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.
14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe: z izvajanjem gospodarske javne službe je potrebno pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
15. Informacije in razpisna dokumentacija
Informacije o razpisu dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan od 8. do 10.30 in od 11. do 14. ure, pri Katki Bohinc (01/72-96-318) ali elektronskem naslovu: katka.bohinc@lukovica.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave do zaključka javnega razpisa na spletni strani Občine Lukovica, http://www.lukovica.si.
Občina Lukovica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti