Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

Št. 4300-2/2016/15 Ob-2188/16, Stran 1142
Javno povabilo 
za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05)
1. Naziv in sedež naročnika: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15),
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, (Uradni list RS, št. 96/15),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),
– Memorandum o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 z dne 21. 5. 2011,
– Sporazum o programu Finančnega mehanizma EGP z dne 8. 7. 2013 z vsemi spremembami,
– Uredba o izvajanju Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 z dne 18. 1. 2011 z vsemi spremembami,
– Memorandum o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 z dne 9. 5. 2011,
– Sporazum o programu Norveškega finančnega mehanizma z dne 8. 7. 2013 z vsemi spremembami,
– Uredba o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 z dne 11. 2. 2011 z vsemi spremembami.
3. Predmet, področje in cilji ter namen Skladov
Predmet
Predmet povabila je sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05).
Za financiranje iz Sklada za bilateralno sodelovanje v okviru programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Sklada za bilateralno sodelovanje v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05) so upravičene aktivnosti, ki omogočajo povezovanje, izmenjavo in prenos znanja, tehnologij, izkušenj in dobrih praks med nosilci projektov (skupaj s partnerji v projektih) in organizacijami iz donatorskih držav.
Sredstva Sklada za bilateralno sodelovanje v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) so namenjena za aktivnosti, ki niso bile vključene v odobrene aktivnosti projektov na razpisu Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014, npr. za udeležbo na seminarjih, študijskih obiskih, konferencah ipd. v Sloveniji, na Norveškem, v Islandiji ali v Lihtenštajnu.
Sredstva Sklada za bilateralno sodelovanje v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05) so namenjena za aktivnosti, ki niso bile vključene v odobrene aktivnosti vnaprej opredeljenih projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05) in niso bile vključene v odobrene aktivnosti projektov na razpisu Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, npr. za udeležbo na seminarjih, študijskih obiskih, konferencah ipd. v Sloveniji in na Norveškem.
V pozivu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Področje in cilji
Splošni cilji programa finančnega mehanizma EGP (SI02) in programa norveškega finančnega mehanizma (SI05) v Sloveniji so razdeljeni glede na področje, ki jih posamezen program podpira.
SI02:
– Zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti
– Kulturna in naravna dediščina za prihodnje generacije – varovana, ohranjena in dostopna javnosti
– Izboljšana skladnost z okoljsko zakonodajo.
SI05:
– Izboljšanje javnega zdravja
– Zmanjševanje neenakosti pri varovanju zdravja
– Enakost spolov
– Spodbujanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.
Namen Skladov za bilateralno sodelovanje
V okviru programov SI02 in SI05 v Sloveniji delujeta Sklada za bilateralno sodelovanje, ki zagotavljata finančna sredstva za povezovanje, izmenjavo izkušenj in prenos znanja med slovenskimi upravičenci in organizacijami iz držav donatoric (Norveške, Islandije in Lihtenštajna).
Sklada za bilateralno sodelovanje sta eno izmed orodij, vzpostavljenih za krepitev dvostranskih odnosov med državami donatoricami in prejemnicami sredstev finančnih mehanizmov na področjih skupnega interesa.
4. Upravičen prijavitelj: pravna oseba, ki je nosilec projektov odobrenih na javnem razpisu Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 ali nosilec vnaprej opredeljenih projektov v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.
5. Pogoji za sodelovanje
Prijavijo se lahko nosilci projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 in nosilci vnaprej opredeljenih projektov v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– zaprošena sredstva za aktivnosti, ki jih upravičeni prijavitelj prijavlja skladno s tem povabilom, niso bila vključena v osnovni načrt izvajanja projekta (vključno s finančnim načrtom projekta);
– pričakovani učinki in rezultati predlaganih aktivnosti prispevajo k ciljem in učinkom programskega področja ter prispevajo k bilateralnim kazalnikom programa.
6. Izpolnjevanje pogojev
Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala komisija, imenovana v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Vloge, prispele na poziv, odpira komisija, po vrstnem redu prispetja vlog.
Prijavitelji, ki bodo oddali formalno nepopolne vloge, bodo po elektronski pošti pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge bodo morali dopolniti v roku petih dni od prejema poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge. Dopolnitev se pošlje v elektronski obliki na naslov: gp.svrk@gov.si, z izpisom »Dopolnitev prijave na javno povabilo za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05), št. 4300-2/2016.«
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge:
– ki jih ne bodo vložili upravičeni prijavitelji,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu za dopolnitev nepopolne,
– ki bodo prispele po porabi sredstev.
7. Merila
Pravočasne in popolne vloge bo obravnavala komisija po vrstnem redu njihovega prispetja.
Izbrane bodo tiste aktivnosti, ki jih bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko na predlog imenovane komisije uvrstila na seznam odobrenih aktivnosti. Strokovna komisija bo predlagala v financiranje aktivnosti prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na javno povabilo ter zgoraj navedeno merilo, do porabe predvidenih sredstev.
8. Določitev višine sofinanciranja
Vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za to povabilo znaša 144.000 EUR, od tega 40.000 EUR za projekte sofinancirane iz Sklada za bilateralno sodelovanje v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in 104.000 EUR za projekte sofinancirane iz Sklada za bilateralno sodelovanje v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05).
Najvišji znesek donacije iz posameznega Sklada za bilateralno sodelovanje je 4.000 EUR za aktivnost tipa 1 in 10.000 EUR za aktivnost tipa 2, višina sofinanciranja iz posameznega Sklada za bilateralno sodelovanje znaša največ do 100 % upravičenih stroškov.
9. Obdobje upravičenosti in poročanje
Nosilci aktivnosti, ki jim bodo na podlagi tega poziva dodeljena dodatna sredstva za bilateralno sodelovanje, bodo z nosilcem programa SI02 ali SI05 sklenili pogodbo o sofinanciranju. Nosilci aktivnosti bodo morali o izvedenih aktivnostih poročati na predpisanih obrazcih, za dokazilo izdatkov pa bodo morali predložiti ustrezne listine. V primeru netočnosti ali neustreznih dokazil ima nosilec programa pravico zahtevati pojasnilo.
Aktivnosti morajo biti izvedene skladno s prijavnim obrazcem in pogodbo o sofinanciranju ter zaključene najkasneje do 31. 3. 2017. Skrajni rok upravičenosti izdatkov je 30. 4. 2017. Poročilo in dokazila o nastalih stroških in njihovih plačilih pa morajo biti nosilcu programa predložena najkasneje 30 dni po poteku roka upravičenosti izdatkov.
10. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če so v skladu z načelom gospodarnosti in učinkovitosti.
Aktivnost TIP 1, program SI02
– stroški (prevoz, namestitev in kotizacija) slovenskih udeležencev (zaposlenih pri nosilcu projekta in/ali partnerjih v projektu) za udeležbo na konferencah, seminarjih, tečajih, srečanjih in delavnicah,
– samo v državah Norveška, Islandija ali Lihtenštajn,
– upravičen strošek je največ 4.000,00 EUR na aktivnost.
Aktivnost TIP 1, program SI05:
– stroški (prevoz, namestitev in kotizacija) slovenskih udeležencev (zaposlenih pri nosilcu projekta in/ali partnerjih v projektu) za udeležbo na konferencah, seminarjih, tečajih, srečanjih in delavnicah,
– samo na Norveškem,
– upravičen strošek je največ 4.000,00 EUR na aktivnost.
Aktivnost TIP 2, program SI02:
– stroški organizacije bilateralnih konferenc, seminarjev, tečajev, srečanj in delavnic v Sloveniji, vključno s stroški (javni prevoz in namestitev) za udeležbo udeležencev navedenih v spodnji alineji,
– mora imeti udeležence iz Norveške, Islandije ali Lihtenštajna,
– upravičen strošek je največ 10.000,00 EUR na aktivnost.
Aktivnost TIP 2, program SI05:
– stroški organizacije bilateralnih konferenc, seminarjev, tečajev, srečanj in delavnic v Sloveniji, vključno s stroški (javni prevoz in namestitev) za udeležbo udeležencev navedenih v spodnji alineji,
– mora imeti udeležence iz Norveške,
– upravičen strošek je največ 10.000,00 EUR na aktivnost.
11. Roki
Javno povabilo se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh: http://eeagrants.si/ in http://norwaygrants.si/.
Javno povabilo bo odprto od objave do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 9. 2016.
Prvi rok za oddajo vloge je 30. 7. 2016. Do prvega roka za oddajo vloge lahko upravičeni prijavitelj prijavi aktivnost enega tipa (TIP 1 ali TIP 2) iz enega programa (SI02 ali SI05).
Drugi rok za oddajo vloge je 30. 9. 2016. Po prvem roku, to je 30. 7. 2016, lahko upravičeni prijavitelj prijavi tudi samo aktivnost enega tipa (TIP 1 ali TIP 2) iz enega programa (SI02 ali SI05).
V primeru celotne porabe sredstev po poteku prvega roka, se bo drugi rok za oddajo prijav preklical z obvestilom, ki bo objavljeno na spletnih straneh: http://eeagrants.si/ in http://norwaygrants.si/.. Vse vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev, bodo izločene.
Odpiranja prispelih vlog niso javna. Odobritev oziroma zavrnitev vloge bo znana v roku 30 dni od vsakega posameznega roka za oddajo vloge.
12. Dokumentacija javnega povabila
Dokumentacija povabila obsega:
– besedilo javnega povabila,
– razpisno dokumentacijo.
Prijavitelj mora vlogi priložiti naslednjo dokumentacijo:
– prijavni obrazec, podpisan s strani odgovorne osebe (poglavje III razpisne dokumentacije),
– vzorec pogodbe o sofinanciranju, parafiran s strani odgovorne osebe na vsaki strani spodaj (poglavje IV ali V razpisne dokumentacije),
– izjave, podpisane s strani odgovorne osebe (poglavje VI razpisne dokumentacije).
Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo s spletnih strani: http://eeagrants.si/ in http://norwaygrants.si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega povabila.
13. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih obrazcih in mora vsebovati vse podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na e-naslov: gp.svrk@gov.si z naslovnim izpisom: »Prijava na javno povabilo za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05), št. 4300-2/2016.«
14. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni prispela na e-naslov (gp.svrk@gov.si) do vključno 30. 9. 2016.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahteva besedilo povabila in razpisna dokumentacija povabila. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na povabilo prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičenega prijavitelja se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v povabilu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi vloge prijavitelja.
Prijavitelji, ki bodo oddali formalno nepopolne vloge, bodo po elektronski pošti pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge bodo morali dopolniti v roku petih dni od prejema poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge. Dopolnitev se pošlje v elektronski obliki na naslov gp.svrk@gov.si, z izpisom »Dopolnitev prijave na javno povabilo za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05), št. 4300-2/2016.«
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili javnega povabila.
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge:
– ki jih ne bodo vložili upravičeni prijavitelji,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu za dopolnitev nepopolne,
– ki bodo prispele po porabi sredstev.
15. Informacije in pojasnila
Rok za posredovanje vprašanj je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog.
Vprašanje se pošlje v elektronski obliki na naslov: gp.svrk@gov.si, z izpisom »Vprašanje v zvezi z javnim povabilom za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05), št. 4300-2/2016.«
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletnih straneh: http://eeagrants.si/ in http://norwaygrants.si/. najkasneje 3 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog.
16. Odločitev: ministrica na podlagi predloga komisije izda posamičen sklep. Sklep o odobritvi je podlaga za sklenitev pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe ali pride do odstopa od pogodbe, se lahko sprejme naslednjo popolno vlogo, ki je bila prva po vrstnem redu na rezervni listi in zaradi porabe sredstev ni bila predmet sofinanciranja.
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti