Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1559. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, stran 5393.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11, 90/12 in 111/13), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 6. in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) ter 16. In 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo) sta Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. seji dne 5. 5. 2016 in Občinski svet Občine Krško na 14. seji dne 14. 4. 2016 sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom Občina Kostanjevica na Krki in Občina Krško (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljici) ustanovita javni zavod Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki (v nadaljnjem besedilu: zavod) z namenom zbiranja, ohranjanja, dokumentiranja, preučevanja, interpretiranja, upravljanja, razstavljanja in posredovanja materialne in nematerialne kulturne dediščine moderne likovne umetnosti na območju slovenskega kulturnega prostora strokovni in širši javnosti, uskladijo njegovo delovanje s predpisi na področju kulture in kulturne dediščine, urejajo njegov status, razmerja med ustanoviteljicama in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
(2) Ustanoviteljici zavoda sta Občina Kostanjevica na Krki in Občina Krško. Ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda izvajata Občina Kostanjevica na Krki in Občina Krško v razmerju 70 % za Občino Kostanjevica na Krki in 30 % za Občino Krško, razen če ni s tem odlokom drugače določeno.
(3) Ustanoviteljici bosta skladno s tem odlokom, sprejeli poseben akt, s katerim bosta ustanovili poseben organ (v nadaljevanju: skupni organ), za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti ustanoviteljic, ter usklajevanje odločitev ustanoviteljic v zvezi z delovanjem zavoda, razen če s tem odlokom ni določeno drugače.
2. člen 
Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, s sedežem v Kostanjevici na Krki, na poslovnem naslovu Grajska cesta 45, ter Dolenjskega kulturnega festivala, ustanovljenega za opravljanje javne službe na področju dejavnosti muzejev in galerij.
3. člen 
(1) Zavod je muzej vizualnih umetnosti. V skladu s poslanstvom in namenom, za katerega je bila ustanovljena, je galerija pokrajinski muzej za področje likovne umetnosti, ki opravlja javno službo varovanja premične likovne dediščine na območju Bele krajine, Dolenjske in Posavja oziroma območju, ki ga določi država s predpisom kot območje zavodove teritorialne matičnosti. Zavod izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine ter sistematično zbira, proučuje in predstavlja sodobno regionalno, slovensko in tujo likovno produkcijo. Zavod trajno in nemoteno izvaja javno službo varovanja, ohranjanja, raziskovanja, prezentiranja, razstavljanja, interpretiranja in populariziranja premične kulturne dediščine s področja likovne umetnosti 19. in 20. stoletja ter sodobne umetnosti v JV Sloveniji. Zavod tudi skrbi za materialno, nematerialno kulturno dediščino ter z odkupi, prevzemi, darili in volili umetniških del sodobne likovne umetnosti skrbi za svojo muzejsko zbirko sodobnih slovenskih in tujih likovnih ustvarjalcev.
(2) Večji del fonda muzealij v zbirkah zavoda ima status kulturne dediščine nacionalnega pomena, s čimer bogati slovensko likovno zakladnico. Z bogatim razstavnim programom zavod sledi sodobnim likovnim trendom in občinstvu posreduje informacije o dogajanju na najširšem likovnem področju.
(3) V smislu skladnega kulturnega razvoja na teritoriju celotne države se povezuje in sodeluje z drugimi galerijami in muzeji v nacionalni mreži Republike Slovenije, v strateškem smislu pa zlasti s programi in projekti mednarodnega sodelovanja. Zavod ima specifične zbirke mednarodne likovne ustvarjalnosti in zbirke posameznih avtorjev, ki so nastale z darili, volili in odkupi. Načrtno jih zaokroža in dopolnjuje na osnovi akta o zbiralni politiki.
4. člen 
(1) Ime zavoda je Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.
(2) V mednarodnem poslovanju galerija uporablja ime Bozidar Jakac Art Museum.
(3) Sedež zavoda je v Kostanjevici na Krki, Grajska cesta 45.
(4) Zavod je pravna oseba.
(5) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem in razvid muzejev, ki ga vodi pristojni državni organ.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA 
5. člen 
(1) Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu in druge dejavnosti, če so za to dani pogoji in ne ogrožajo javne službe.
(2) Zavod kot muzej opravlja javno službo opredeljeno skladno s predpisi na področju kulture in varovanja kulturne dediščine.
(3) Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe predvsem naslednje naloge:
– evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira kulturno dediščino na podlagi akta o zbiralni politiki in poslanstva zavoda,
– zagotavlja varstvo premične dediščine svojega področja,varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom muzeja,
– aktivno sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem in znanstveno raziskovalnem sodelovanju z drugimi muzeji, raziskovalnimi ustanovami in sorodnimi ustanovami,
– razvija vlogo osrednjega muzeja v slovenskem in mednarodnem prostoru za področja svojih zbirk na način, da se povezuje s strokovnimi inštitucijami v slovenskem kulturnem prostoru in izven njega,
– prizadeva si dosegati visoko kvaliteto dela znotraj vseh področij dela in odgovornosti muzeja na način, da bo pritegoval, usposabljal in zaposloval sposobne sodelavce,
– skrbi za enotne standarde na področju varovanja in hranjenja muzejskega gradiva,
– skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev v drugih muzejih, raziskovalnih ustanovah in sodeluje z drugimi javnimi zavodi,
– daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine,
– posreduje podatke o dediščini v register kulturne dediščine in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
– omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno oviranim osebam,
– pripravlja razstave v sodelovanju z drugimi državnimi muzeji in sorodnimi ustanovami,
– vsaj enkrat letno pripravi študijske razstave iz svojih zbirk,
– povezuje se s slovenskimi ustanovami s področja delovanja v zamejstvu in skrbi za načrtno varovanje in hranjenje te kulturne dediščine,
– pri restavratorsko-konservatorski dejavnosti se povezuje z Restavratorskim centrom in ostalimi muzeji ter raziskovalnimi ustanovami v skladu s svojim letnim programom,
– usklajuje letni program razstav in prireditev z razstavnimi termini ostalih muzejev in sorodnih ustanov,
– izdaja publikacije, ki izhajajo iz poslanstva muzeja,
– vodi evidence nezakonito odtujenih predmetov kulturne dediščine,
– opravlja druge naloge glede na potrebe ustanoviteljic in drugih občin, katerih teritorij zavod s svojo dejavnostjo pokriva na podlagi posebnih dogovorov,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi na področju varovanja kulturne dediščine.
(4) Zavod izvaja tudi programe usposabljanja in vseživljenjskega učenja v povezavi z dediščino kot dejavnost, ki se ne financira iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.
6. člen 
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z veljavno Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščene:
P85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
R90.030 
Umetniško ustvarjanje
R90.040 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R91.011 
Dejavnost knjižnic
R91.020 
Dejavnost muzejev
R91.012 
Dejavnost arhivov
R91.030 
Varstvo kulturne dediščine
R82.990 
Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
J59.110 
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120 
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
P85.520 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanja na področju kulture in umetnosti
P85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
N82.990 
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
N82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
M74.200 
Fotografska dejavnost
M72.200 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
J62.090 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
I56.101 
Restavracije in gostilne
I56.102 
Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.104 
Začasni gostinski obrati
I56.103 
Slaščičarne in kavarne
I56.300 
Strežba pijač
G47.610 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.789 
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G47.782 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G47.890 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910 
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
N77.110 
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.390 
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N79.110 
Dejavnost potovalnih agencij
M73.200 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
M73.120 
Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.110 
Dejavnost oglaševalskih agencij
M74.100 
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.300 
Prevajanje in tolmačenje
J58.190 
Drugo založništvo
J58.140 
Izdajanje revij in druge periodike
J58.110 
Izdajanje knjig
J59.200 
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
C18.120 
Drugo tiskanje
C18.130 
Priprava za tisk in objavo
C18.200 
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
L68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih površin
H49.410 
Cestni in tovorni promet.
III. ORGANI ZAVODA 
7. člen 
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
Direktor 
8. člen 
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
(3) Direktorja imenuje Skupni organ, na podlagi javnega razpisa, ki ga izpelje ustanoviteljica Občina Kostanjevica na Krki ter po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(4) Poleg javnega razpisa lahko ustanoviteljica, kjer ima zavod sedež, povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
(5) Direktor je imenovan za dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj.
(6) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi, v imenu sveta zavoda, njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(7) Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
9. člen 
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem v skladu z opisi kategorij Klasius-P Statističnega urada Republike Slovenije,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v muzejskih institucijah,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– obvlada slovenski in en svetovnih jezik na osnovni ravni,
– ima vodilne ali vodstvene izkušnje,
– ima strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine oziroma mora le-tega opraviti v enem letu po nastopu mandata.
(2) Ob prijavi na javni razpis, kot tudi v primeru neposrednega povabila, je kandidat za direktorja dolžan priložiti program delovanja zavoda za mandatno obdobje.
10. člen 
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata v naslednjih primerih:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko direktorju preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda in drugih organov ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je bil zavod ustanovljen,
– zaradi prenosa ustanoviteljstva,
– iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo,
– kolikor, v enem letu po nastopu mandata, ne opravi izpita iz muzejske dejavnosti.
(2) Skupni organ mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje da se z razrešitvijo strinja.
(4) Glede postopka za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
11. člen 
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje skupni organ vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.
(2) Prav tako se imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se nihče ni prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
12. člen 
(1) Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, za katere je tako določeno s predpisi in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet zavoda,
– poroča ustanoviteljicama in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa,
– odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo veljavni predpisi in ta odlok.
(2) K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in osme alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
13. člen 
(1) V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru strateškega načrta in vsakoletnega programa dela zavoda, razen pri sklepanju:
– pogodb o investicijah, višjih od 50.000 EUR, za katere je potrebno soglasje sveta zavoda in morebitnih imetnikov stvarnih oziroma obligacijskih pravic,
– pogodb, ki se nanašajo na odtujitev ali obremenitev nepremičnin, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje lastnika.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
Svet zavoda 
14. člen 
(1) Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– dva predstavnika ustanoviteljice, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, na predlog župana imenuje Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki,
– en predstavnik ustanoviteljice, ki ga izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, na predlog župana imenuje Občinski svet Občine Krško,
– dva predstavnika delavcev zavoda, ki ga med zaposlenimi izvolijo zaposleni v zavodu,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga imenuje, na podlagi javnega poziva, skupni organ in
– en predstavnik Ministrstva za kulturo.
(2) Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
(3) Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(4) Direktor pozove predlagatelje na dostavo predlogov najmanj 90 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda.
(5) Prvo konstitutivno sejo skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju članov in izvolitvi predstavnikov delavcev.
(6) Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(7) Kandidata za predsednika in namestnika predsednika lahko predlaga vsak član sveta. O izvolitvi odloča svet zavoda z večino glasov vseh članov.
(8) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov vseh prisotnih članov.
15. člen 
Naloge sveta zavoda, ki v skladu z zakonom, ki ureja javni interes za kulturo, opravlja tudi naloge strokovnega sveta, so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanoviteljicama revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljic,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicijskega vzdrževanja ter k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom.
Strokovni svet 
16. člen 
(1) Za posamezna področja delovanja lahko direktor imenuje posvetovalni organ direktorja, strokovni svet, ki sodeluje pri oblikovanju programa.
(2) Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet s poslovnikom.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
17. člen 
(1) Zavod prevzame v upravljanje vse premično in nepremično premoženje, s katerim je doslej upravljal.
(2) Zavod upravlja z:
– območjem Gradu Kostanjevica s samostanom in Galerijo na prostem – Formo vivo v k. o. Kostanjevica: parc. št.: *113, *115, 1384, 1378/1, 1387/2, 1387/3, 1400/1, 1400/3, 1400/24, 1400/25, 1400/26, 1400/27, 1400/28, 1400/30, 1793, 1764/6 ter v k.o. Orehovec: parc. št.: 649/23, 648/2 in 653/10,
– osnovnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje javne službe, določenimi v 5. členu odloka, ki so solastnina ustanoviteljic, v deležu, ki je določen v drugem odstavku 1. člena tega odloka.
(3) Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo iz sredstev Republike Slovenije ter sredstev občin ustanoviteljic.
(4) Vsaka ustanoviteljica financira izvajanje lokalne javne službe, ki se izvaja na njenem območju, v skladu z veljavnim predpisi in na osnovi programa dela in letnega izvedbenega načrta.
18. člen 
Zavod, v skladu z zakonom, pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračuna ustanoviteljic,
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračunov drugih lokalnih skupnosti,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– s pogodbami za izvajanje dejavnosti, ki ne sodijo v javno službo z občinami, za katere zavod opravlja javno službo,
– s sponzorskimi sredstvi, z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov,
– iz sredstev pridobljenih na podlagi javnih razpisov in javnih pozivov,
– z vstopninami,
– z oddajanjem prostorov za namene razstav, seminarjev, srečanj in drugih nekomercialnih ali komercialnih prireditev, ki se jih vsebinsko lahko umesti v spomenik državnega pomena,
– iz drugih virov v skladu z veljavnimi predpisi.
19. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti ter opreme in investicijskega vzdrževanja.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča skupni organ na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča skupni organ na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
20. člen 
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga in ne more sklepati kreditnih poslov brez soglasja ustanoviteljic.
21. člen 
Zavod prevzema odgovornost za skrbno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost s skrbnostjo dobrega strokovnjaka za upravljanje s sredstvi.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV ZAVODA 
22. člen 
(1) Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata ustanoviteljici, vsaka do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz njunih proračunov za delovanje zavoda na podlagi sprejetega letnega programa dela in finančnega načrta po dinamiki, ki jo določijo z zavodom, ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zagotavljata ustanoviteljici.
(2) Ustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti Občina Kostanjevica na Krki in Občina Krško kot ustanoviteljici zavoda lahko uredita s pogodbo, če določena razmerja niso urejena s tem odlokom.
24. člen 
(1) Svet zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka. Do izvolitve novih članov sveta opravlja svojo funkcijo dosedanji svet.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji vršilec dolžnosti direktorja do imenovanja novega direktorja.
(3) Ustanoviteljici morata imenovati direktorja v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
25. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka zavod prevzame vse delavce, ki so bili do uveljavitve tega odloka zaposleni v javnem zavodu Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.
26. člen 
(1) Zavod sprejme vse potrebne akte, s katerimi uskladi delovanje v skladu s tem sklepom, najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka. Do sprejema novih aktov veljajo obstoječi akti zavoda v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
(2) Direktor poskrbi na podlagi tega odloka za vpis v sodni register.
27. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 108/03),
– Priloga 10: »Premoženje v upravljanju JZ« Sklepa o ugotovitvi premoženja Občine Krško in ureditvi premoženjsko pravnih razmerij zaradi izločitve dela občine in ustanovitve nove Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 53/09), v delu pod zaporedno številko 5,
– Sklep o pripravljenosti Občine Krško, da ostane soustanoviteljica javnega zavoda Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica ob Krki, ter nadaljevanju dogovarjanj glede tega z Občino Kostanjevica na Krki, št.: 030-1/2006-O300, z dne 29. 6. 2009,
– Priloga 11: »Premoženje v upravljanju javnih zavodov, ki pripada Občini Kostanjevica na Krki« Sklepa o ugotovitvi premoženja Občine Kostanjevica na Krki in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij z Občino Krško ob ustanovitvi nove Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 78/09), v delu pod zaporedno številko 5,
– Sklep Občine Kostanjevica na Krki o soustanoviteljstvu javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki z Občino Krško, št.: 030-1/2008, z dne 24. 9. 2009,
– Sklep o soustanoviteljstvu javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki št. 621-1/2009-O703, z dne 24. 10. 2011 (Občina Krško) in št. 030-1/2008, z dne 27. 10. 2011 (Občina Kostanjevica na Krki).
28. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah.
29. člen 
Odlok objavi v Uradnem listu Republike Slovenije sedežna občina.
30. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-1/2015
Kostanjevica na Krki, dne 5. maja 2016
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.
Št. 621-1/2009-O703
Krško, dne 14. aprila 2016
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti