Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1490. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2015, stran 5211.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 98. člena Zakona o javnih financah ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 11. redni seji dne 5. 5. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Cerknica za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2015.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov
REALIZACIJA 
2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.719.310
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.109.853
70
DAVČNI PRIHODKI 
7.447.707
700 Davki na dohodek in dobiček 
6.124.957
703 Davki na premoženje 
1.178.780
704 Domači davki na blago in storitve 
143.970
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.662.146
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.228.872
711 Takse in pristojbine 
6.817
712 Denarne kazni 
59.960
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
366.497
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
247.754
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
165.084
721 Prihodki od prodaje zalog 
4.522
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
78.148
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.361.703
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.157.802
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU 
1.203.901
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
10.393.055
40
TEKOČI ODHODKI 
2.949.324
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
503.259
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
75.153
402 Izdatki za blago in storitve 
2.017.242
403 Plačila domačih obresti 
88.486
409 Rezerve 
265.184
41
TEKOČI TRANSFERI 
3.923.228
410 Subvencije 
62.131
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.455.879
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
483.015
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.922.203
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
3.304.618
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.304.618
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
215.884
431 Investicijski transferi 
133.555
432 Investicijski transferi 
82.329
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
1.326.255
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
583.643
55
ODPLAČILA DOLGA
583.643
550 Odplačila domačega dolga 
583.643
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
742.613
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–583.643
XI.
NETO FINANCIRANJE
–1.326.256
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO
742.613
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2015 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2015.
3. člen 
Sestavni del tega sklepa so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
4. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2016
Cerknica, dne 5. maja 2016
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.