Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1500. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Grad, stran 5252.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 12. redni seji dne 26. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Grad 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprava v Občini Grad (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) določa upravičence, pogoje, merila in postopek za sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljnjem besedilu: MKČN) na območju Občine Grad.
2. člen 
Občina Grad (v nadaljnjem besedilu: občina), skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN (individualnih in skupinskih) velikosti do 50 populacijskih ekvivalentov.
Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan na poselitvenih območjih.
Namen dodeljevanja proračunskih sredstev za nakup čistilne naprave, je pospešiti izvedbo sistemov za odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki zagotavljajo zaščito okolja, v skladu z veljavnimi okoljskimi standardi, na območjih, ki niso opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem.
II. VIŠINA SREDSTEV 
3. člen 
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen 
Višina sofinanciranja MKČN za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo znaša:
– za MKČN do vključno 6 PE v pavšalnem znesku 1.000,00 EUR, vendar največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave,
– za MKČN nad 6 PE v pavšalnem znesku 1.000,00 EUR in 100,00 EUR za vsak dodatni PE, vendar največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave.
DDV ni upravičeni strošek.
Lastnik stanovanjske ali večstanovanjske stavbe je do nepovratnih sredstev upravičen le enkrat za isti namen.
Stroški izvedbe individualnega hišnega priključka bremenijo vlagatelja.
III. UPRAVIČENCI 
5. člen 
Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so fizične osebe, ki so lastniki stanovanjske ali večstanovanjske stavbe na območju občine, kjer ni oziroma ne bo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v RS, ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja (izven opredeljenih aglomeracij).
Do nepovratnih finančnih sredstev niso upravičene pravne osebe.
Seznam območij, na katerih je možno sofinanciranje, je sestavni del javnega razpisa.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
V primeru izgradnje skupne čistilne naprave za večstanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebnim dogovorom, katerega priložijo k razpisni dokumentaciji.
Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov čistilne naprave, ki bo odgovorna za nemoteno delovanje čistilne naprave.
IV. POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV 
6. člen 
Za dodelitev sredstev po tem pravilniku morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja, obratovati mora vsaj še 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev;
– MKČN mora imeti izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko MKČN;
– MKČN mora imeti navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave;
– če gre za odvajanje v vodotok, mora upravičenec pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5000, in ime vodotoka;
– obratovanje MKČN vlagatelj dokazuje s poročilom o opravljenih prvih meritvah z MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda;
– objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe se mora nahajati izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije. Informacije o teh območjih bodo navedene v javnem razpisu, lahko pa jih vlagatelj pridobi na Občni Grad;
– v izjemnem primeru je objekt in MKČN lahko v območju opremljanja z javno kanalizacijo, vlagatelj pa mora v tem primeru priložiti obvestilo upravljavca javne kanalizacije, iz katerega je razvidno, da priključitev v tehničnem smislu ni možna;
– ob zagonu male ali skupinske čistilne naprave mora biti ukinjena obstoječa greznica za namen zbiranja gošč iz stanovanjskega objekta in iztok iz obstoječe greznice, katero pa lahko uporabnik oziroma lastnik preuredi za druge namene;
– lokacija objekta MKČN mora biti definirana z zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil Zakona o graditvi objektov uporabno dovoljenje;
– vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih mora biti razviden nakup in vgradnja MKČN, ter dokazila o plačilu računov;
– v primeru MKČN za več stanovanjskih objektov ali večstanovanjski objekt mora biti priložena pogodba oziroma dogovor med lastniki oziroma etažnimi lastniki o medsebojnih razmerjih pri izgradnji in vzdrževanju naprave ter delitvi nepovratnih sredstev po tem pravilniku, ki ne sme poteči v roku 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev.
V. NAČIN PRIJAVE 
7. člen 
Sredstva se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga občinska uprava vsako leto po sprejetju proračuna objavi v informatorju »Uradne objave« ter na spletni strani Občine Grad.
Prijavitelji lahko oddajo vloge po objavi razpisa do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu.
Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev za ta namen. Občinski svet lahko na podlagi izkazanega interesa upravičencev, zagotovi dodatna sredstva za te namene.
Odpiranje vlog, ki ni javno, se izvede do 10. dne v mesecu. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže. Vlagatelji, ki na osnovi razpisa kandidirajo za proračunska sredstva, morajo zahtevano dokumentacijo, skladno s pogoji v razpisu, poslati v zaprti kuverti na naslov: »Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad«, s pripisom »Za razpis – sofinanciranje MKČN«.
Sredstva se dodeljujejo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev sprejetega proračuna Občine Grad za tekoče leto.
Upravičenci, ki so podali popolne vloge v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso sklenili pogodbe o sofinanciranju, imajo ob ponovni prijavi na razpis, prednost pred ostalimi prijavitelji.
8. člen 
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Grad (v nadaljevanju besedila: komisija).
Člani komisije na prvi seji izvolijo predsednika komisije.
Administrativo-tehnično pomoč pri delu komisije nudi občinska uprava, ki opravlja potrebne naloge, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– pripravi predlog javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– zagotovi objavo javnega razpisa v skladu s tem pravilnikom,
– piše zapisnike sej komisije,
– opravlja druga potrebna dela in naloge.
9. člen 
Komisija najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog, pripravi seznam upravičencev in direktorju občinske uprave, posreduje predlog dodelitve proračunskih sredstev.
O dodelitvi proračunskih sredstev, odloča direktor občinske uprave s sklepom. Zoper sklep je možna pritožba županu Občine Grad. Odločitev župana o pritožbi, je dokončna.
Nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na osebni ali transakcijski račun upravičenca, se izvede v roku 30 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju, ki se sklene po pravnomočnosti sklepa in predloženega zahtevka za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami. Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi.
Upravičenec mora imeti poravnane vse obveznosti do občine.
10. člen 
Pogodba o sofinanciranju mora zlasti vsebovati naslednje:
– navedbo pogodbenih strank,
– višino sofinanciranja,
– podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank ter druge določbe.
VI. NADZOR IN SANKCIJE 
11. člen
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
12. člen 
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava.
13. člen 
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za sofinanciranje stroškov nakupa in vgradnje tistih MKČN na območju Občine Grad, ki so že vgrajene in obratujejo, se pa nahajajo izven opredeljenih aglomeracijskih območij.
VII. KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-0001/2016-1
Grad, dne 26. aprila 2016
Županja 
Občine Grad 
Cvetka Ficko l.r.