Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1519. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2015, stran 5274.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 10. redni seji 5. 5. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Škofljica za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2015 izkazuje:
 
v €
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
8.779.293
II.
SKUPAJ ODHODKI
7.997.691
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) TEKOČEGA LETA (I.-II.)
781.602
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
106.667
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
674.935
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–106.667
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–781.602
3. člen 
Stanje denarnih sredstev na dan 
31. 12. 2014
2.477.834,04 EUR
Sprememba stanja sredstev na računih 2015
674.935,14 EUR
Stanje denarnih sredstev na dan 
31. 12. 2015
3.152.769,18 EUR
4. člen 
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-01/2016
Škofljica, dne 5. maja 2016
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.