Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

Ob-2161/16, Stran 1099
Na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list RS, št. 29/10, 39/13, 98/13) in Poslovnika Sveta zavoda Kranjski vrtci, je Svet zavoda Kranjski vrtci na 17. seji dne 11. 5. 2016 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni nastop mandata bo dne 1. 1. 2017. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
pošljite v zaprti ovojnici do vključno 25. 5. 2016 na naslov: Svet zavoda Kranjski vrtci, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Vlog v e-obliki ne bomo upoštevali. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Kranjski vrtci