Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1527. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Železniki, stran 5361.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 12. redni seji dne 4. 5. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Železniki 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih Občina Železniki izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma kmetije, na kateri se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija), v podaljšanjem obratovalnem času, razloge za preklic soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnemu času, izjemno podaljšanje obratovalnega časa ter nadzor nad obratovanjem v podaljšanem obratovalnem času.
2. člen 
Gostinski obrati obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri Občini Železniki. Za obratovanje v podaljšanem času je potrebno pridobiti pisno soglasje Občine Železniki, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih s tem pravilnikom.
3. člen 
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu in na način, ki ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
II. REDNI OBRATOVALNI ČAS 
4. člen
(1) Restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari, izletniške kmetije in tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi …):
– ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, imajo redni obratovalni čas med 6.00 in 22.00 uro (vse dni v tednu),
– ki so v objektih izven območja stanovanj, imajo redni obratovalni čas med 6.00 in 24.00 uro (vse dni v tednu).
(2) Gostinski obrati na območju Občine Železniki, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. restavracije) ter kmetije z nastanitvijo, imajo redni obratovalni čas med 0.00 in 24.00 uro.
(3) Obrati za pripravo in dostavo jedi imajo redni obratovalni čas med 0.00 in 24.00 uro oziroma glede na naročila.
III. OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 
5. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata se upoštevajo naslednja merila:
– območje, kjer se gostinski obrat nahaja,
– vrsta gostinskega obrata,
– število kršitev javnega reda in miru v času obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času ter število prekoračitev dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa.
6. člen 
(1) Podaljšani obratovalni čas pomeni obratovanje gostinskega obrata izven rednega obratovalnega časa, ki ga določata 3. in 4. člen Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost oziroma 4. člen tega pravilnika.
(2) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se lahko izda:
– za restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bare, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjeni bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, največ do 24.00 ure (ob ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih in nedeljah) oziroma največ do 2.00 ure naslednjega dne (ob petkih in sobotah),
– za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (npr. gostinski vrtovi …) in ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjeni bivanju in spremljajočim dejavnostim, največ do 24.00 ure (vse dni v tednu),
– za restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bare, izletniške kmetije in tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (npr. gostinski vrtovi …) in ki so v objektih izven območja stanovanj, največ do 2.00 ure naslednjega dne (ob petkih in sobotah).
7. člen 
(1) Občina Železniki izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata v obliki pisnega soglasja, ki je sestavni del obrazca prijave obratovalnega časa.
(2) Pred izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času lahko Občina Železniki zaprosi pristojni tržni inšpekcijski organ za posredovanje podatkov o morebitnih kršitvah obratovalnega časa gostinskega obrata, ki je zaprosil za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času (prekoračitev dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa) oziroma policijo za posredovanje podatkov o morebitnih kršitvah javnega reda in miru v času obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času.
8. člen 
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se izda za obdobje do konca koledarskega leta, v katerem je bilo zaprošeno za izdajo soglasja oziroma do konca naslednjega koledarskega leta, če se za izdajo soglasja zaproša na koncu tekočega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto.
(2) Občina Železniki izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, če:
– zaprošeni podaljšani obratovalni čas glede na vrsto in lokacijo gostinskega obrata ustreza obratovalnim časom, določenim v 6. členu tega pravilnika,
– v obdobju zadnjih dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, v gostinskem obratu, za katerega se zaproša za izdajo soglasja, niso bile ugotovljene kršitve iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.
9. člen 
(1) Ne glede na določbe 8. člena Občina Železniki soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času izda le za obdobje treh mesecev, in sicer v naslednjem primeru:
– če je bila v obdobju zadnjih dvanajst mesecev pred dnevom vložitve vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ugotovljena vsaj ena kršitev iz drugega odstavka 7. člena, za drugo kršitev pa v času odločanja poteka postopek pred pristojnimi organi.
(2) Soglasje za obdobje treh mesecev se lahko izda samo enkrat.
(3) Po preteku veljavnosti soglasja iz prvega odstavka tega člena lahko gostinec ponovno zaprosi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
(4) Če se v postopku odločanja o izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi, da sta bili v obdobju zadnjih petnajst mesecev pred dnevom vložitve vloge za izdajo soglasja iz tretjega odstavka tega člena ugotovljeni dve ali več prekoračitev dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa ali dve ali več kršitev javnega reda in miru v času obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, Občina Železniki izdajo soglasja zavrne.
10. člen 
(1) Občina Železniki zavrne izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, če je podan eden od naslednjih razlogov:
– da je pristojni tržni inšpekcijski organ v obdobju zadnjih dvanajst mesecev pred dnevom vložitve vloge za izdajo soglasja ugotovil dve ali več prekoračitev dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa, za kar je bila izdana pravnomočna odločba ali,
– da je policija v obdobju zadnjih dvanajst mesecev pred dnevom vložitve vloge za izdajo soglasja ugotovila dve ali več kršitev javnega reda in miru v času obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, za kar je bila izdana pravnomočna odločba.
(2) Dejstva iz prejšnjega odstavka tega člena se dokazujejo na podlagi podatkov, ki jih Občina Železniki pridobi od pristojnih organov.
(3) Po preteku treh mesecev od dneva zavrnitve izdaje soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času lahko gostinec ponovno zaprosi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
IV. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 
11. člen
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se gostinskemu obratu lahko prekliče, če je podan eden od naslednjih razlogov:
– če je pristojni tržni inšpekcijski organ v obdobju zadnjih šest mesecev od dneva izdaje soglasja ugotovil dve ali več prekoračitev dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa, za kar je bila izdana pravnomočna odločba ali,
– če je policija v obdobju zadnjih šest mesecev od dneva izdaje soglasja ugotovila dve ali več kršitev javnega reda in miru v času obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, za kar je bila izdana pravnomočna odločba.
(2) Dejstva iz prejšnjega odstavka tega člena se dokazujejo na podlagi podatkov, ki jih Občina Železniki pridobi od pristojnih organov.
12. člen 
Po preklicu soglasja gostinski obrat obratuje v rednem obratovalnem času, novega soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnemu času pa ne more pridobiti šest mesecev po preklicu.
V. ENODNEVNO IZJEMNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA 
13. člen
(1) Občina Železniki lahko posameznemu gostincu na podlagi 17. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, izda soglasje za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata.
(2) Soglasje za izjemno podaljšanje obratovalnega časa se gostincu izda v primeru, kadar se v gostinskem obratu odvijajo različni dogodki zaprtega tipa (poroke, rojstni dnevi, proslave, različna srečanja, degustacije idr.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, športne prireditve idr.).
14. člen 
(1) Za vsako izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata mora gostinec zaprositi z vlogo na obrazcu, ki jo odda na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
(2) Za izdajo soglasja lahko gostinec zaprosi tudi mesečno.
15. člen 
Gostinec mora za izdajo soglasja za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata zaprositi vsaj 5 dni pred dogodkom, v vlogi pa mora navesti datum in vrsto dogodka.
16. člen 
V primeru kršitev javnega reda in miru oziroma posredovanja policije ali tržne inšpekcije v času obratovanja v izjemnem podaljšanem obratovalnem času, se gostinskemu obratu 1 mesec od zadnjega izjemnega podaljšanja ne odobri ponovnega izjemnega podaljšanja obratovalnega časa.
VI. NADZOR 
17. člen
Nadzor nad uresničevanjem določil tega pravilnika opravljata pristojni tržni inšpekcijski organ in policija.
VII. PREHODNA DOLOČBA 
18. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za izdajo novih soglasij po začetku veljavnosti tega pravilnika.
VIII. KONČNE DOLOČBE 
19. člen
Za ostala vprašanja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov, ki niso opredeljena v tem pravilniku, se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
20. člen 
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za kmetije.
21. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Železniki (Uradni list RS, št. 90/15).
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-3/2016-010
Železniki, dne 4. maja 2016
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.