Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1497. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Grad, stran 5245.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01, 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 12. seji dne 26. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Grad 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet pravilnika) 
Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje, merila in kriterije za sofinanciranje in vrednotenje programov in projektov na področju kulture v Občini Grad.
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju kulturnih potreb in prepoznavnosti občine.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– Javni kulturni program je kulturna dejavnost prijaviteljev, ki niso zavodi, pa jo Občina Grad sofinancira na primerljiv način kot javne zavode v skladu s 56., 57. in 58. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK),
– Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih prijaviteljev (izdaja knjige, gledališka predstava, likovna razstava, foto razstava, koncert …), ki jo financira Občina Grad.
3. člen 
(postopek dodeljevanja sredstev) 
Programi oziroma projekti se sofinancirajo na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. Pristojni organ občinske uprave skrbi za organizacijo in izvedbo razpisa. Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Grad in v občinskem informatorju na podlagi sklepa o začetku postopka za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki ga izda župan Občine Grad, in s katerim določi vrsto postopka, datum objave in besedilo razpisa.
II. PREDMET SOFINANCIRANJA IN POGOJI ZA SOFINANCIRANJE 
4. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Iz proračuna Občine Grad se sofinancira naslednje vsebine, ki so neprofitnega značaja:
– dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti,
– kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini,
– kulturne prireditve, ki so vsakoletne oziroma tradicionalne,
– založništvo (izdaja knjig, CD ipd.),
– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – izključno le v delu, ki presega šolske obvezne izbirne vsebine.
Na osnovi tega pravilnika se ne sofinancira profesionalna kultura ter vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za kulturno dejavnost.
5. člen 
(upravičenci in pogoji sofinanciranja) 
Za sofinanciranje lahko kandidirajo naslednji prijavitelji:
a) na področju programov:
– društva, ki imajo sedež delovanja v Občini Grad,
– posamezniki, samostojni kulturni ustvarjalci, ki imajo stalno bivališče v Občini Grad in ki delujejo na področju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin, ter so njihovi programi v javnem interesu Občine Grad,
– pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu.
b) na področju projektov:
– društva, ki imajo sedež delovanja v Občini Grad,
– posamezniki, samostojni kulturni ustvarjalci, ki imajo stalno bivališče v Občini Grad in ki delujejo na področju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin, ter so njihovi projekti v javnem interesu Občine Grad,
– javni zavodi, ki delujejo pod okriljem ZUJIK-a, Zakona o knjižničarstvu ter Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti in sicer za posebne projekte, ki niso njihovo redno delovanje, so pa projekti s katerimi se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti in širše.
– pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi.
Kandidati morajo predložiti program oziroma projekt, ki ustreza pogojem in merilom iz razpisa za tekoče proračunsko leto.
6. člen 
(obseg sofinanciranja) 
Obseg sofinanciranja programov in projektov na področju kulture določi Občinski svet Občine Grad z vsakoletnim proračunom. Le-ti se lahko sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Grad.
Programi in projekti na področju kulture se točkujejo v skladu z merili in kriteriji, ki so priloga tega pravilnika, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov oziroma projektov. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Vrednost točke se določi v skladu s proračunskimi sredstvi za razpisano leto.
III. JAVNI RAZPIS 
7. člen 
(javni razpis) 
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture se upravičencem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se časovno prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
Kjer določila za izvedbo javnega razpisa niso podrobneje določena, se smiselno uporabljajo določila 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13).
Strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa vodi občinska uprava.
Razpisni rok javnega razpisa ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od trideset dni od dneva objave javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Grad in v občinskem informatorju.
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– navedbo področij, ki so predmet javnega razpisa;
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis;
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi/projekti;
– merila, po katerem se bo posamezen program oziroma projekt točkoval;
– navedbo okvirne višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– določila glede vsebine vlog in obveznih prilog;
– določila glede dostave oziroma pošiljanja vlog;
– navedbo javnega uslužbenca občinske uprave, pristojnega za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom;
– informacije o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago;
– predvideni datum obveščanja vlagateljev glede izida javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Grad ter druge pogoje in merila.
8. člen 
(strokovna komisija) 
Pregled, ocenitev in izbor programov in projektov pripravi tri članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Župan izmed članov komisije predlaga predsednika.
Član strokovne komisije ne more biti predstavnik ali član kandidata, ki kandidira na javnem razpisu.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna absolutna večina, za odločanje pa navadna večina članov.
Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog;
– ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost);
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– sestava zapisnika o delu;
– priprava predloga razdelitve sredstev;
– posredovanje predloga o izboru in razdelitvi sredstev občinski upravi.
9. člen 
(odpiranje vlog) 
Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v javnem razpisu.
Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
10. člen 
(nepopolne vloge) 
Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog bodo predlagatelji nepopolnih vlog v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani k njihovi dopolnitvi. Če pozvani predlagatelji vlog ne dopolnijo v roku 5 dni od prejema pisnega poziva k dopolnitvi, se vloge s sklepom zavržejo kot nepopolne.
S sklepom se zavržejo tudi prepozne vloge, ki so prispele po preteku razpisnega roka. Neutemeljene vloge in vloge, ki so jih podale neupravičene osebe, se s sklepom zavrnejo.
11. člen 
(sklep o izbiri) 
Na podlagi predloga strokovne komisije občinska uprava izda sklep o sofinanciranju programov ali projektov na področju kulture.
12. člen 
(pritožbeni postopek) 
Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku 15 dni po prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij.
O pritožbi odloči župan v roku trideset dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo javnega razpisa.
Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi kulturnimi društvi.
13. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani Občine Grad.
IV. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI 
14. člen 
(pogodba o sofinanciranju) 
Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov na področju kulture se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov oziroma projektov.
V pogodbi se opredeli:
1. naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemnika sredstev,
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena,
3. višina dodeljenih sredstev,
4. terminski plan porabe sredstev,
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo odobrenih sredstev,
– obveza o pripravi in posredovanju poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa,
– dolžnost in pravico občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora prejemnik razložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
6. druga določila o pogodbenih obvezah.
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od prejema pisnega poziva za podpis, se zadevo obravnava, kot da je odstopil od zahteve po sofinanciranju.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
15. člen 
(nadzor porabe sredstev) 
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Grad, so dolžni izvajati dogovorjene programe oziroma projekte v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov oziroma projektov v skladu z določili tega pravilnika in pogodbo, so dolžni povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev.
Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih:
– ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,
– ko se ugotovi, da je prejemnik sredstev v vlogi na javni razpis navajal neresnične podatke.
O nepravilnostih občinska uprava obvesti komisijo.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
16. člen 
(poročila o realizaciji) 
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Grad, so dolžni podati zaključna vsebinska in finančna poročila o realizaciji odobrenih programih oziroma projektov ter dopolnitve poročil kolikor so k temu pozvani, vključno z dokazili, do datuma, ki je opredeljen v pogodbi oziroma v pozivu k dopolnitvi poročila.
VI. KONČNI DOLOČBI 
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Grad (Uradni list RS, št. 2/06, 42/13).
18. člen 
(začetek veljavnosti pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2016-4
Grad, dne 26. aprila 2016
Županja 
Občine Grad 
Cvetka Ficko l.r.
MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV OZIROMA PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI GRAD 
Programi in projekti, ki jih posredujejo predlagatelji na javni razpis, se na podlagi sprejetih meril ovrednotijo s točkami. Pripadajoča vrednost sredstev sofinanciranja programa oziroma projekta posameznemu prejemniku sredstev se določi tako, da se število doseženih točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke se dobi tako, da se okvirna vrednost sredstev javnega razpisa deli s številom doseženih točk vseh prijaviteljev.
Točkovnik po katerem se vrednoti delo posameznih kulturnih izvajalcev:
1. Pevski zbori (velja tudi za ljudsko petje)
Večji projekti (uradna izdaja avdio ali video zgoščenke, državna ali mednarodna tekmovanja)
40 točk
Celovečerni koncert v Občini Grad (vsaj 10 pesmi)
15 točk
Manjši nastopi v Občini Grad (manj kot 10 pesmi)
7 točk
Sodelovanje na občinskih prireditvah
10 točk
Gostovanje izven Občine Grad – celovečerni koncert
8 točk
Gostovanje izven Občine Grad – manjši nastop
6 točk
Sodelovanje na medobčinski (območni) reviji
10 točk
Sodelovanje na medobmočni reviji
30 točk
2. Gledališke skupine (velja tudi za dramske in lutkovne skupine)
Večji projekti (državno ali mednarodno tekmovanje)
40 točk
Premierna uprizoritev v občini Grad (celovečerna predstava ali recital)
15 točk
Manjši nastopi v Občini Grad (manj kot 60 min)
7 točk
Sodelovanje na občinskih prireditvah
10 točk
Gostovanje izven Občine Grad – celovečerna predstava ali recital
8 točk
Gostovanje izven Občine Grad – manjši nastop
6 točk
Sodelovanje na medobčinski (območni) reviji
10 točk
Sodelovanje na medobmočni reviji
30 točk
3. Likovne skupine
Večji projekti (npr. slikarska kolonija – nad 10 udeležencev)
40 točk
Razstava v Občini Grad
15 točk
Gostovanje z razstavo
8 točk
Organizacija foto natečaja
15 točk
Sodelovanje na občinskih prireditvah
10 točk
4. Folklorne skupine
Večji projekti (uradna izdaja avdio ali video zgoščenke, državna ali mednarodna tekmovanja)
40 točk
Celovečerni nastop v Občini Grad (celovečerna predstava ali vsaj trije spleti plesov)
15 točk
Manjši nastopi v Občini Grad (vsaj en splet plesov)
7 točk
Sodelovanje na občinskih prireditvah
10 točk
Gostovanje izven Občine Grad – celovečerni nastop
8 točk
Gostovanje izven Občine Grad – manjši nastop
6 točk
Sodelovanje na medobčinski (območni) reviji
10 točk
Sodelovanje na medobmočni reviji
30 točk
5. Velja za vse skupine oziroma kulturne izvajalce
Obujanje običajev – koledovanje, miklavževanje, pustovanje in podobne šege
10 točk
Večji projekti na drugih kulturnih področjih (izdaja knjige…) 
40 točk
Gostovanje izven države
40 točk
Strokovno ali potopisno predavanje
4 točke
Pravljične urice in/ali ustvarjalne delavnice
4 točke
Organizacija razstave
10 točk
Udeležba ali organizacija strokovnega seminarja za člane društev
7 točk
Pomoč drugim pri pripravi prireditve, gostovanja ipd.
2 točki
Organizacija prireditve na drugih kulturnih področjih (dan žena, materinski dan…)
10 točk
Večje nagrade ali priznanja 
15 točk
Delovanje društva:
 Do 5 let
1 točka
 Od 6 do 10 let
2 točki
 Od 11 do 15 let
4 točke
 Od 16 do 20 let
6 točk
 Nad 20 let
8 točk
Število članov:
 Do 10
1 točka
 Od 11 do 15
2 točki
 Od 16 do 20
4 točke
 Od 21 do 25
6 točk
 Nad 25
8 točk