Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

Št. 356-3/2016 Ob-2117/16, Stran 1065
Naročnik, Občina Ilirska Bistrica, s sedežem na naslovu Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, je na podlagi 36. in 37. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), in določb Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih lokalnih cest in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 03/2003) pripravil razpisno dokumentacijo za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin na območju Občine Ilirska Bistrica ter objavlja povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo predmetne koncesije
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Ilirska Bistrica 
I. Naziv koncedenta: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Predmet razpisa: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Ilirska Bistrica.
Koncesija se podeli za območje mesta Ilirska Bistrica, za zelene površine, ki so v lasti oziroma v upravljanju Občine Ilirska Bistrica.
III. Pogoji ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Koncesijo za opravljanje javne gospodarske službe lahko pridobijo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
– da je predložil podatke iz bilance uspeha (S.BON-1/P, ki ne sme biti starši od 30 dni), podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da le ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran, ki ne sme biti starejši od 30 dni šteto od roka za oddajo ponudbe,
– da cenovno opredeljen izvedbeni program vzdrževanja zagotavlja izvajanje vseh ključnih vrst vzdrževalnih del,
– da ponudnik razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
– da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok,
– da za resnost ponudbe nudi finančno zavarovanje – bančno garancijo,
– da zaposluje, oziroma bo zaposlil do podpisa pogodbe večje število invalidov in težje zaposljivih delavcev,
– da zagotavlja izvajanje vseh del s področja urejanja zelenih površin, košnje, obrezovanje dreves, urejanje cvetličnih gredic, vzdrževanje urbane opreme, vzdrževanje pešpoti, delo na višini ...,
– da bo imel ponudnik ves čas izvajanja koncesije zaposlene ustrezne delavce, da bo lahko pravočasno in kvalitetno izvedel dela v okviru predmeta koncesije,
– da bo zagotavljal odzivni čas največ 3 ur v primeru izrednih dogodkov in nujnih del,
– da ima ponudnik sklenjeno odškodninsko zavarovanje za primere poškodbe pri izvajanju del v skladu z zahtevami zakonodaje, kopijo police priloži k prijavi,
– da ima ponudnik pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001 ali 14001,
– ponudnik v zadnjih treh poslovnih letih 2013, 2014, 2015 ni posloval z izgubo,
– ponudnik je v obdobju zadnjih treh let (upošteva se datum končanja posla) uspešno in kvalitetno zaključil izvajanje najmanj treh istovrstnih storitev,ki so predmet gospodarske javne službe za posameznega kupca v letni vrednosti najmanj 90.000,00 € z DDV in urejanje najmanj 5,5 ha površin (letno).
IV. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za največ štiri leta od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem, ki se določi v koncesijski pogodbi. Predvideni pričetek izvajanja del je junij 2016.
V. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje
Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Po vrsti jo sestavljajo naslednje listine:
Obrazec 1: Ponudba
Obrazec 2: Podatki o ponudniku
Obrazec 3: Podatki o podizvajalcu
Obrazec 4: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci
Obrazec 5: Soglasje za pridobitev osebnih podatkov
Obrazec 6: Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti
Obrazec 7: Izjava o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti
Obrazec 8: Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti
Obrazec 9: Seznam referenc ponudnika
Obrazec 10: Referenčno potrdilo
Obrazec 11: Izjava o upoštevanju predpisov in izročitvi dokazila o zavarovanju odgovornosti
Obrazec 12: Izjava o strokovni in organizacijski usposobljenosti
Obrazec 13: Bančna garancija za resnost ponudbe
Obrazec 14: Vzorec koncesijske pogodbe
Priloga št. 1: Tehnične značilnosti, količina ter opis storitev, čas izvršitve ter lokacija izvršitve
Priloga št. 2: Seznam zelenih površin na območju Občine Ilirska Bistrica
Priloga št. 3: Ponudbeni predračun
Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo dopolniti z naslednjimi dokazili:
– podatke o ponudniku: navedbo firme oziroma imena prijavitelja ter pooblaščene osebe za zastopanje,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od enega meseca do dneva vložitve prijave,
– potrdila o poslovnih bankah, pri katerih ima ponudnik odprte žiro račune, da le ta ni bil v zadnjih 6 mesecih blokiran, potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudbe,
– ponudnik mora priložiti izjavo o ekonomski in finančni sposobnosti, priloži BON -1 ali BON-1P, ki ne sme biti starejše od 30 dni ter izkaz poslovnega izida za zadnja 3 leta, iz katerih bo razvidno, da podjetje ni poslovalo z izgubo,
– ponudnik mora predložiti fotokopijo zavarovalne police v skladu z zakonskimi zahtevami za zavarovanje odgovornosti,
– izjavo, da ima prijavitelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi, ki ne sme biti starejše od enega meseca do dneva vložitve prijave, v vrednosti nad 50,00 €,
– izjavo, da ni proti prijavitelju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, ki ne sme biti starejše od enega meseca do dneva vložitve prijave. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad,
– izjavo prijavitelja o tem, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa proti njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnosti, ki je povezana z izvajanjem koncesije in je ta postala izvršljiva, ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe,
– fotokopijo pridobljenih certifikatov kakovosti po ISO 9001 in ISO 14001,
– dokazila, da ponudnik razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav:
a) seznam kadrov in kadrovske strukture vseh zaposlenih in zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju koncesije (dokazila o kvalifikacijah in usposobljenosti ključnih kadrov, dokazila o opravljenih strokovnih izpitih) in spisek invalidov in težje zaposljivih kategorij delavcev,
b) navedbo osnovnih sredstev, mehanizacije in opreme, potrebne za izvajane urejanja javnih zelenih površin,
c) izvedene istovrstne storitve po posameznih kupcih in s strani kupca podpisane 3 reference v zadnjih treh letih,
– cenovno opredeljen izvedbeni program vzdrževanja, ki vsebuje vse vrste ključnih vzdrževalnih del:
a) opis storitev, predvidene količine, izhodiščne enotne cene za opravljanje storitev, vrednost za posamezno storitev ter vrednost storitev za celotno koledarsko obdobje,
b) kalkulativne osnove; cenik delovne sile, mehanizacije,
c) način usklajevanje cen za posamezno koledarsko obdobje.
VI. Merila, ki se bodo upoštevala pri izbiri koncesionarja:
– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
– število zaposlenih invalidov in težje zaposlenih delavcev,
– pod enakimi pogoji ima prednost prijavitelj s sedežem ali izpostavo/predstavništvo na območju Občine Ilirska Bistrica.
VII. Razpisna dokumentacija: naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe, ki mora biti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je v analogni obliki brezplačno dostopna na sedežu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica (kontaktna oseba: Dragica Kastelic Boštjančič, 05/71-12-330 ali sprejemna pisarna 05/71-41-361). Za posredovanje razpisne dokumentacije v digitalni obliki je potrebno predhodno nasloviti vlogo po e-pošti na naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Razpisna dokumentacija bo na razpolago od 16. 5. 2016 dalje.
VIII. Vložitev prijav
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Rok za oddajo ponudbe je 3. 6. 2016 do 10. ure.
Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj! – Ponudba za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin, št.__________«.
Na hrbtni strani morata biti jasno označena naziv in naslov pošiljatelja.
Ponudnik lahko ponudbo dostavi tudi osebno na vložišče Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, do zahtevanega datuma in ure.
Ponudbe morajo ne glede na način dospetja (osebno ali po pošti) do vložišča naročnika prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete. Vsaka ponudba, ki jo prejme naročnik po navedenem roku za predložitev ponudb, se neodprta vrne ponudniku.
IX. Odpiranje ponudb
Naročnik bo izvedel javno odpiranje prispelih ponudb – javno odpiranje ponudb bo dne 6. 6. 2016 ob 10. uri na naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, sejna soba.
Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom. Ponudba ni veljavna, če ni pravočasna, nepravilno opremljena in ne bo vsebovala vseh obveznih sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.
Naročnik bo predvidoma v roku 15 dni od pregleda in ocene ponudb sprejel pisno odločitev o izbiri koncesionarja in jo posredoval vsem ponudnikom (osebna vročitev po ZUP-u).
Naročnik lahko izvede postopek dodatnih pogajanj. Dodatna pogajanja lahko izvede tudi v primeru, da naročnik ne pridobi nobene ponudbe ali pa so prejete ponudbe nepopolne.
X. Finančna zavarovanja: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000 eur od vrednosti ponudbe za dobo 150 dni od oddaje ponudbe. Izbrani ponudnik mora dostaviti tudi bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 15.000 eur za obdobje enega leta po prenehanju veljavne pogodbe (kolikor izbrani ponudnik v določenem roku ne dostavi bančne garancije za dobro izvedbo del, se pogodba razveljavi).
XI.Pogoji financiranja in plačila /ali sklicevanja na določila v predpisih: koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Ilirska Bistrica. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o gospodarskih družbah.
XII. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 120 dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 18. 6. 2016. O izbiri koncesionarja koncendent odloči z upravno odločbo.
XIII. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne 6. 5. 2016.
Občina Ilirska Bistrica