Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

Št. 354-69/2016/11 Ob-2130/16, Stran 1059
Javni razpis 
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: sofinanciranje bo oddano na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15 in 46/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13). Vloga mora vsebovati vse dokumente, skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku in vrednoteni v evrih.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO) za leti 2016 in 2017, ki delujejo na področju okolja, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:
1. trajnostnega razvoja na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo, predvsem na področjih: zeleno gospodarstvo, krožno gospodarstvo, podnebne spremembe, preprečevanje odpadkov, zelena javnofinančna reforma, okolje in razvojno sodelovanje, obnovljivi viri energije, kakovost zraka, učinkovita raba virov, trajnostna mobilnost in promet, trajnostna potrošnja in proizvodnja, snovna učinkovitost, trajnostni turizem, zeleno javno naročanje, okoljsko upravljanje podjetij in organizacij, okoljsko označevanje izdelkov in storitev, orodja za ocenjevanje vplivov na okolje v življenjskem krogu, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj;
2. ohranjanja narave, in sicer na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti, zlasti preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti na podlagi Programa upravljanja območij NATURA 2000b za obdobje 2015–2020.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali izvedbo aktivnosti s konkretnimi merljivimi rezultati in učinki na okoljske in naravovarstvene cilje, ob spremljajoči izvedbi aktivnosti informiranja, ozaveščanja, promocije in sodelovanja javnosti.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila za izbor
4.1. Upravičeni prijavitelji in pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in doprinos vsakega izmed partnerjev k izvedbi projekta.
Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki izpolnjujejo vse štiri spodaj navedene pogoje:
– Nevladne organizacije (društvo, zavod ali ustanova) s statusom delovanja v javnem interesu na področju okolja ali področju narave ali področju prostora. Prijavitelj je torej lahko samo pravna oseba, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih – samo zasebni zavodi – ki ima uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije in ima na dan oddaje vloge na javni razpis priznan status delovanja v javnem interesu po Zakonu o varstvu okolja ali Zakonu o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora.
– Prijaviteljem ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).
– Prijavljen projekt še ni bil sofinancirani iz drugih javnih sredstev (proračuna Republike Slovenije, lokalnih proračunov, drugih virov EU) – prepoved dvojnega financiranja.
– Prijavljen projekt za leti 2016 in 2017 je v vrednosti sofinanciranja vsaj 20.000,00 EUR brez DDV.
Upravičeni pogoji za partnerje
Partnerji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi);
– so bili registrirani najkasneje na dan objave javnega razpisa;
– partnerjem ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).
4.2. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo le:
– pravočasno prispele, pravilno označene in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji,
– in ki predlagajo rešitve za enega od obeh vsebinskih področij, opredeljenih v predmetu razpisa.
Pri ocenjevanju se bodo upoštevala naslednja merila:
Merilo
Maksimalno št. točk
A. Dispozicija projekta – utemeljitev reševanja okoljskega problema in načrt aktivnosti
35
B. Inventivnost projekta in trajnost projektnih rezultatov
10
C. Ustreznost predloga komunikacijske podpore projekta in njegovih rezultatov
30
D. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost projekta
10
E. Usposobljenost za izvedbo: Reference prijavitelja
15
Skupaj
100
Skupaj lahko prijavitelj doseže največ 100 točk.
Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo do sofinanciranja upravičeni projekti v okviru razpoložljivih sredstev.
Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji (tč. 10.2).
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem razpisu je skupaj 350.000 EUR brez DDV (za leti 2016 in 2017).
Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 80 % upravičenih stroškov projekta.
6. Trajanje projekta
Projekt nevladnih organizacij za leti 2016 in 2017 mora biti realiziran do 31. oktobra 2017 (skrajni rok za oddajo zaključnega poročila in zadnjega računa).
Za zaključek projekta se šteje, ko sofinancer potrdi zaključno letno poročilo (za leto 2017) s prilogami.
7. Roki
7.1. Rok za prejem vloge
Vloge morajo prispeti v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do 3. junija 2016 do 12. ure.
7.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo 6. junija 2016 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. Odpiranje vlog ne bo javno, ker pričakujemo večje število vlog.
7.3. Rok za obvestilo o izbiri
Sofinancer bo vlagateljem vlog posredoval sklep o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija, rok in način prijave na razpis
Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.mop.gov.si v rubriki Javne objave (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko vlagatelj dobi na pisna vprašanja na naslovu: gp.mop@gov.si, s pripisom »za javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017«.
Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in spletni strani ministrstva. Sofinancer bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani, pri objavi razpisa.
Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec vloge – priloga 1,
– izpolnjen obrazec za leti 2016 in 2017 za projekte nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju okolja – priloga 2,
– reference posameznih NVO s prioritetnih področij, določenih s predmetom razpisa – priloga 3,
– izpolnjen vzorec pogodbe – priloga 4,
– pisno dokazilo o obstoju konzorcija oziroma povezave NVO, v primeru, da prijavljeni projekt izvaja več kot ena NVO – priloga 5,
– izjavo o strinjanju prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev – priloga 6.
Vse zgoraj navedene obvezne sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:
– na prednji strani z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO okolje«,
– na hrbtni strani z imenom in naslovom vlagatelja.
9. Ostalo
Prispele vloge bodo obravnavane v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13). Vloge bodo odprte, pregledane in ocenjene z upoštevanjem razpisnih pogojev in uporabo meril za ocenjevanje.
V primeru, da je vloga nepopolna, bo vlagatelj s strani sofinancerja pozvan, da vlogo v zahtevanem roku dopolni. Dopolnitve niso dopustne v delu, ki se nanaša na merila. V primeru, da vlagatelj v danem roku ne dopolni vloge, ali če bo nepopolna tudi po zahtevani dopolnitvi, se vloga zavrže.
Strokovna komisija bo ocenila posamezno vlogo in jo točkovala na podlagi meril, ki so podrobneje specificirana in ovrednotena s točkami v razpisni dokumentaciji.
Na osnovi izbrane vloge bo prejemniku sredstev posredovan sklep o izboru, hkrati pa bo tudi pozvan k podpisu pogodbe. Vsi vlagatelji vlog, ki ne bodo izbrani, bodo z obrazloženim obvestilom obveščeni o izidu razpisa.
Ministrstvo za okolje in prostor