Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

Ob-2149/16, Stran 1063
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – Odl.US, 26/09 – ZIPRS0809-B (31/09 – popr.), 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo
javni razpis 
za odkup dokumentarno – izobraževalnih avdiovizualnih (AV) del neodvisnih producentov na temo gora in gorništva/RTV SLO 2016-3
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup naslednjih slovenskih avdiovizualnih del: dokumentarno – izobraževalnih filmov na temo gora in gorništva, dolžine 25 minut na posamezni programski kos, namenjenih za televizijsko predvajanje, ki so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa bo odkupljena dela Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) – filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma prijavitelja.
3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom, predpisi in tem razpisom.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene s tem razpisom.
6. Prijavitelj – oseba, ki odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji, avtorji prispevkov in izvajalci AV dela – soavtorji, avtorji prispevkov in izvajalci AV dela, kot so določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08, 110/13, 56/15).
8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.
9. Sinopsis – je besedilo, ki povzema bistvo zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega do dve tipkani strani.
10. Režijska eksplikacija – razlaga režiserjevega videnja nastajajočega AV dela. Obsega do pet tipkanih strani.
11. Projekt – Izraz za dokumentarno – izobraževalno AV delo (na temo gora in gorništva), ki je predmet tega razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na realizacijo AV dela.
12. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe posameznega projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbene ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (obdelavo posnetka do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV delo šteje za dokončano) ter spremljanje projekta in vodenje celotne projektne dokumentacije.
13. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta, določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).
14. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse pogoje po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Urani list RS, št. 105/01) ali jim je ta lastnost drugače uradno oziroma pravnomočno priznana.
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet tega razpisa
RTV SLO bo na razpisu financirala odkup naslednjih slovenskih AV del:
– dokumentarno – izobraževalni film/oddaja na temo gora in gorništva, 4 kosi (maksimalna vrednost razpisanih sredstev je do 50.000,00 EUR z vključenim DDV – t.j. do 12.500,00 EUR z vključenim DDV na posamezno AV delo.
Vsebina dokumentarno – izobraževalnih filmov/oddaj naj se navezuje na teme, ki so povezane z gorami in gorništvom. Konkretne vsebine, ki jih naj oddaje obravnavajo, so: gore kot naravno in kulturno okolje, ki je v zadnjem času vse bolj povezano s podnebnimi spremembami, aktivno doživljanje gora, plezanja v Sloveniji in tujini, gorniška etika, tveganje in nevarnosti v gorah ter samovarovalno vedenje, dosežki različnih dejavnosti v gorah – od znanosti do ekstremnih športov. Oddaje naj bodo namenjene najširšemu krogu gledalcev in bodo predvidoma predvajane v okviru terminov Izobraževalnega programa TV Slovenija. Prijavljene vloge morajo zato upoštevati vse zakonsko predpisane omejitve za ta programski čas.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena AV dela morajo biti posneta v HD formatu 16:9 v skladu s tehničnimi standardi RTV SLO, ki so objavljena na spletnih straneh RTV SLO. AV dela morajo tehnično ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 o subjektivni oceni tehnične kvalitete slike in priporočilom ITU-R BS 562 o subjektivni oceni tehnične kvalitete zvoka.
5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa: maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša skupaj 50.000,00 EUR z vključenim DDV, oziroma 12.500,00 EUR z vključenim DDV za posamezni programski kos.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec za kandidiranje na razpisu, ki vključuje obvezne podatke o prijavitelju in AV delu (prijavni obrazec),
– druge obvezne obrazce, ki jih mora oddati prijavitelj na razpisu,
– obvezne izjave prijavitelja,
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
a) Na razpisu lahko sodelujejo neodvisni producenti, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15).
b) Na dan prijave na razpis mora imeti prijavitelj poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, zoper prijavitelja ne sme biti začet tožbeni postopek s strani RTV SLO in proti osebi prijavitelja ne sme biti uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja.
c) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in morajo tehnično ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje, določenim v 4. točki tega razpisa.
d) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno s predpisi, ki urejajo področje medijev in medijskih vsebin, ter z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega pomena.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži:
– obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije, ki jih ustrezno in v celoti izpolnijo ter ob koncu na označenih mestih podpišejo in žigosajo (če poslujejo z žigom):
– Prijavni obrazec RTV SLO iz razpisne dokumentacije, 
– Finančni predračun projekta (obvezno oddati na obrazcu št. 1),
– Terminski načrt realizacije projekta (obvezno oddati na obrazcu št. 2),
– Obvezne izjave prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu št. 3),
– Reference prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu št. 4),
– Reference pisca oziroma piscev scenarija (obvezno oddati na obrazcu št. 5),
– Reference glavnega režiserja (obvezno oddati na obrazcu št. 6)
– Reference direktorja fotografije (obvezno oddati na obrazcu št. 7),
– Seznam vseh realiziranih del prijavitelja v letu 2015 (obvezno oddati na obrazcu št. 8),
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe o odkupu AV dela (vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije),
– sinopsis,
– scenarij,
– režijsko eksplikacijo,
– veljavne pogodbe s piscem/-i scenarija, glavnim režiserjem in direktorjem fotografije, iz katerih izhaja termin sodelovanja, skladen s terminskim načrtom realizacije AV dela, honorar ter ustrezni prenos materialnih pravic na prijavitelja, skladen z razpisnimi zahtevami,
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti produkcije AV del: šifra J59.110, ki na dan prijave na razpis ni staro več kot 15 dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence AJPES, kot npr. društva, zavodi).
Navedene priloge oddajo prijavitelji v ne-zvezani obliki. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD ali DVD zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega prava.
Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamičnim sklepom zavržejo.
9. Razpisni roki
Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno 13. 6. 2016.
Vloga je pravočasna, če jo Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, prejme do vključno dne 13. 6. 2016 ali jo do vključno dne 13. 6. 2016 prijavitelj odda na Pošti Slovenije s priporočeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene.
Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za odkup dokumentarno-izobraževalnih AV del neodvisnih producentov na temo gora in gorništva/RTV SLO 2016-3.« Na zadnji strani ovojnice pa je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja.
Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako AV delo posredovati na naslov RTV SLO v ločeni ovojnici. Kolikor bo v isti ovojnici vsebovanih več prijav AV del, bodo vsa prijavljena AV dela iz iste ovojnice s sklepom zavržena.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga
Prijavljena dokumentarna AV dela bodo ocenjena po naslednjih kriterijih:
– vsebina (izbor teme, pristop k obravnavi teme, sporočilnost in angažiranost, primernost za najširši krog gledalcev) – do 60 točk;
– avtorska in izvedbena ekipa (reference in profesionalna kredibilnost pisca/-ev scenarija, glavnega režiserja, direktorja fotografije in producenta) – do 30 točk;
– finančna ustreznost (ocena ustreznosti finančnega predračuna projekta glede na predvidene potrebe iz scenarija, poteka realizacije ipd.) – do 10 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno dokumentarno AV delo prejme na razpisu, je 100 točk. Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne bodo predlagana za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del, ki ustrezajo pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovni komisiji, ki bo projekte ocenila na podlagi meril in kriterijev, določenih v razpisu. RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazložitvi postavk projekta (»peaching«).
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev izbrana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne odkupi nobenega dela, kolikor strokovna komisija presodi, da tudi AV delo iz prvo uvrščene vloge ni primerno za odkup. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini financiranja odkupa izbranih del ali o zavrnitvi odkupa del.
S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. RTV SLO si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih del pozove k pristopu k podpisu pogodbe. Če se prijavitelji izbranih del v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, se bo štelo, da prijavitelji odstopajo od sklenitve pogodbe, da se pogodba ne sklene in da sta takšen prijavitelj AV dela in RTV SLO prosta medsebojnih obveznosti.
Prijavitelji izbranih AV del morajo pred sklenitvijo pogodbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno in krajevno neomejene materialne pravice za vse oblike javne priobčitve (npr.: televizijsko, kabelsko, satelitsko, spletno predvajanje) odkupljenega dokumentarnega AV dela ter za njegovo arhiviranje kot dela lastne programske produkcije v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV SLO in arhiviranje AV gradiva RTV SLO. V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene pogodbe o odkupu.
Prijavitelji izbranih AV del so v vseh fazah realizacije AV dela (pred produkcija, produkcija, post produkcija) dolžni sodelovati s pristojnimi programsko – produkcijskimi enotami, uredništvi in službami RTV SLO.
12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV del, bodo porabljena v proračunskem letu 2016.
Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih AV del v obrokih, ki se določijo glede na finančni predračun, terminski načrt oziroma faze realizacije posameznega izbranega projekta.
13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih AV del: prijavitelji izbranih AV del, s katerimi bo RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela, morajo AV delo izročiti najkasneje do 15. 12. 2016.
14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.
RTV Slovenija, javni zavod