Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1477. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi, stran 5175.

  
Na podlagi 86. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 − uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi 
1. člen 
V Uredbi o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10, 43/11, 64/12 in 28/14) se v prvem odstavku 10. člena v tretji alinei beseda »in« nadomesti z vejico, v četrti alinei pa se pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– pisne izjave in seznam iz 21.b člena uredbe.«.
2. člen 
Za VII. poglavjem se doda novo VII.a poglavje, ki se glasi:
»VII.a Pomoč po pravilu »de minimis« 
21.a člen 
(1) Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost po tej uredbi se dodeli kot pomoč »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
(2) Skupna pomoč »de minimis«, ki se odobri in izplača istemu upravičencu − enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornje meje, 200.000 eurov, v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ne glede na obliko in namen pomoči. Enotno podjetje je podjetje, kot je opredeljeno v 2. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
(3) Če je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči zgornje meje in intenzivnosti pomoči, določene za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
21.b člen 
(1) Ministrstvo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo pomoči »de minimis« pridobi:
– pisno izjavo o že prejetih pomočeh »de minimis«, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku, o kandidaturi za pomoč »de minimis« in o že odobreni in še ne izplačani pomoči »de minimis«, vse v zadnjem triletnem obdobju,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– pisno izjavo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja pomoči »de minimis« in dovoljene intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, in
– seznam vseh z njim povezanih podjetij.
(2) Ministrstvo prejemnika obvesti, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije št. 1407/2013, o višini pomoči »de minimis« pomoči ter o nazivu in številki sheme »de minimis« pomoči.«.
3. člen 
Priloga IV se nadomesti z novo prilogo IV, ki je sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Obveznost priglasitve velja za upravičence do plačila prispevkov za socialno varnost, katerim je odločba o dodelitvi pravice izdana od uveljavitve te uredbe dalje in za obdobje pravice od uveljavitve te uredbe dalje.
5. člen 
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-5/2016
Ljubljana, dne 12. maja 2016
EVA 2016-3340-0031
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti