Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

Št. 430-0009/2016 Ob-2134/16, Stran 1073
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje 2016 – 2020 (Uradni list RS, št. 15/16 – v nadaljevanju: pravilnik), Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 15/16) Občina Mežica objavlja
javni razpis 
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mežica v letu 2016
I. Predmet javnega razpisa: Občina Mežica objavlja razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2016 v Občini Mežica, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. 12. 2013 in Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, z dne 25. 6. 2014.
II. Višina razpisanih sredstev
Sredstva v višini 14.795,00 EUR so zagotovljena v proračunu občine za leto 2016.
Vrsta ukrepa po pravilniku:
Zap. št. 
Ukrep
Višina sredstev (eur)
A. Državne pomoči 
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014
1.
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
1.a
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
1.000,00
1.b
Podukrep 1.3: Ohranjanje in razvoj čebelarstva
1.000,00
2.
Ukrep 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
2.000,00
3.
Ukrep 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
2.000,00
B. Ukrepi de minimis 
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013
4.
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
1.250,00
5.
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
1.250,00
6.
Ukrep 10: Gozdarski ukrepi
1.250,00
C. Ukrepi de minimis 
Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013
7.
Ukrep 12: Podpora zdravljenju čebel
1.250,00
D. Ostali ukrepi občine
8.
Ukrep 14: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
3.795,00
SKUPAJ
14.795,00
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, navedenih v tem razpisu ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje 2016–2020.
Kolikor bodo pri posameznih ukrepih ostala sredstva nerazporejena, se lahko prosta sredstva, skladno z Odlokom o proračunu Občine Mežica za leto 2016 prenesejo na ukrepe, kjer bo razpoložljivih sredstev več kot prispelih vlog zanje. Kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
III. Splošne določbe in osnovni pogoji za upravičence
Splošne določbe, ki veljajo za vse ukrepe:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Mikro, majhno ali srednje veliko podjetje ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
3. Če je upravičenec mikro, majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
4. Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine.
5. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali evropskih) sredstev.
6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
7. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih razpisa.
Splošne določbe, ki se nanašajo na ukrepe pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 702/2014):
8. Do pomoči niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
9. Pomoči se ne uporablja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
10. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vrednost, ki ni upravičen strošek.
11. Pomoč se lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
12. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih v členih od 13. do vključno 17. pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 17, 21, 28, 29 in 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
13. Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
14. Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
15. Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
16. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
17. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh poslovnih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 17. člena pravilnika, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013 (sedmi odstavek 17. člena pravilnika).
18. Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
19. Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
20. Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis,
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1408/2013):
21. Do de minimis pomoči so upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:
a) pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg,
b) pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
c) pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
22. Do sredstev niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
23. Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
24. Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe (EU) št. 717/2014 uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
25. Skupni znesek pomoč de minimis v kmetijstvu, dodeljena kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme presegati 15.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
26. Poleg pomoči de minimis po tej uredbi se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.
27. Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
28. Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (Uradni list EU L 190/14 z dne 28. 6. 2014), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.
IV. Ukrepi, upravičeni stroški, upravičenci, pogoji in merila
A. Državne pomoči – Uredba Komisije (EU) št. 702/2014
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva;
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv ali energije iz obnovljivih virov.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.3: Ohranjanje in razvoj čebelarstva
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Višina razpisanih sredstev: 1.000,00 EUR.
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstev;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin (najmanj 2 ha travnikov).
Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, če vrednost investicije presega vrednost 20.000 € neto.
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec 1a.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu lahko znaša 5.000 EUR na leto, najnižji znesek pa 100 € neto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.3.: Ohranjanje in razvoj čebelarstva
Višina razpisanih sredstev: 1.000,00 EUR.
Pomoč se lahko dodeli za nakup nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov v skladu z zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode iz nerjaveče pločevine oziroma materialov, ki so netoksični in nerjaveči).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež v občini in ki imajo čebelnjake, vpisane v centralni register čebelnjakov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upravičenec mora biti vpisan v centralni register čebelnjakov najpozneje dan pred dnevom oddaje vloge in mora imeti KMG-MID številko,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec 1b;
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev;
– dokazilo o vpisu v centralni register čebelnjakov najpozneje dan pred dnevom oddaje vloge (KMG-MID številka).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu lahko znaša 2.000 EUR na leto, najnižji znesek pa 100 € neto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Ukrep 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
Višina razpisanih sredstev: 2.000,00 EUR.
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
– splošni stroški (stroški ki se nanašajo na izvedbo naložbe);
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni uredbi.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– opis naložbe s ponudbo oziroma predračunom za načrtovano naložbo;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba v primeru, da investicija presega 20.000 € neto;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi in se za isti namen ne more več prijavljati na razpis;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec 2;
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu lahko znaša 5.000 EUR na leto, najnižji znesek pa 200 € neto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba.
Ukrep 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Višina razpisanih sredstev: 2.000,00 EUR.
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami,
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah;
– zaščitenih živali.
Pomoč:
– ne sme ovirati delovanja notranjega trga zavarovalniških storitev,
– ni omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupna podjetij,
– ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni državi članici.
Zavarovanje:
– krije le stroške za nadomestitev izgub iz prvega odstavka tega člena;
– ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine in imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Mežica ter, ki sklenejo zavarovalno polico za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec 3;
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev;
– kopija potrdila o plačilu zavarovalne premije,
– v primeru, da je upravičenec malo ali srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz sodnega registra, da podjetje ni v težavah.
Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu lahko znaša 2.000 EUR na leto, najnižji znesek pa 100 € neto.
B. Ukrepi de minimis – Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Višina razpisanih sredstev: 1.250,00 EUR.
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Pomoč se ne dodeli za nakup:
– telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme,
– nakup rabljene opreme in naprav.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
– za isti namen niso bila pridobljena javna sredstva v zadnjih 5 letih.
K vlogi mora upravičenec priložiti naslednjo dokumentacijo:
– predračune ali račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih ter potrdila o plačilu, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in se nanašajo na datum opravljene storitve od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– v primeru gradnje ali rekonstrukcije objekta – poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2016 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 4;
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
Intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov brez DDV oziroma največ do 5.000 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena tega pravilnika.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa;
– ali je investicija finančno upravičena.
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Višina razpisanih sredstev: 1.250,00 EUR.
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (pri avtobusnih prevozih je upravičen strošek prevoza na območju Republike Slovenije);
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč (veljajo računi od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016);
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči;
– izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 5;
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, le kolikor upravičenec ni davčni zavezanec. Znesek pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena tega pravilnika.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Ukrep 10: Gozdarski ukrepi
Višina razpisanih sredstev: 1.250,00 EUR.
Namen ukrepa je izboljšati usposobljenost in tehnično opremljenost kmetov za varnejše izvajanje del v gozdarski dejavnosti.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki imajo v lasti gozdne površine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (Seznam parcel Geodetske uprave ali Zbirni podatki o lastništvu nepremičnin ali Lastninski list ali seznam gozdnih parcel z opredelitvijo katastrske občine in št. parcele);
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu,
– opremo ali objekte, sofinancirane iz tega ukrepa, mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– upravičenec predloži izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 6;
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme za delo v gozdu (manjša gozdarska mehanizacija kot so cepilci, vitli, motorna žaga, zaščitna oprema za delo v gozdu …).
Finančne določbe:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 5.000 EUR letno.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena tega pravilnika.
C. Ukrepi de minimis – Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013
Ukrep 12: Podpora zdravljenju čebel
Cilji pomoči:
Ohranjanje oziroma povečevanje čebeljih družin.
Razlogi za ukrepanje:
Podpora je namenjena sofinanciranju zdravljenja čebel zaradi ohranjanja/povečevanja čebeljih družin, spodbujanja čebelarstva v občini.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež v občini in ki imajo čebelnjake, vpisane v centralni register čebelnjakov.
Upravičeni stroški:
Pomoč se dodeli za stroške nakupa zdravil za zdravljenje čebel.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno de minimis pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 27. člena pravilnika.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izpolnjeno vlogo na Prijavnem obrazcu 7;
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev;
– upravičenec mora biti vpisan v centralni register čebelnjakov najpozneje dan pred dnevom oddaje vloge in mora imeti KMG-MID številko,
– dokazila o nastalih stroških – predračun/račun za nakup zdravil za zdravljenje čebel (veljajo računi od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016).
Najvišji skupni znesek pomoči na kmetijsko gospodarstvo lahko znaša do 300 EUR na leto.
D. Ostali ukrepi občine
Ukrep 14: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
Višina razpisanih sredstev: 3.795,00 EUR.
Namen/cilj ukrepa: zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe nepridobitnih dejavnosti programa društva (stroški za izvedbo izobraževanj in usposabljanj, stroški obiskov sejmov, stroški za izvedbo strokovne ekskurzije, stroški svetovalnih storitev, stroški publikacij),
– pri izračunu višine dodeljenih sredstev se upošteva delež članstva iz območja občine, kolikor društvo deluje na območju več občin, pri čemer mora imeti društvo, da lahko kandidira za sredstva, vsaj 10 članov iz območja občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– prijavitelj predloži finančno in vsebinsko ovrednoten program nepridobitnih dejavnosti društva,
– upravičenci imajo sedež na območju občine oziroma izvajajo programe, ki se nanašajo ali izvajajo na območju občine, oziroma so njihovi člani iz območja občine (vsaj 10 članov);
– programi in aktivnosti omogočajo vključevanje članov iz območja občine;
– dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov, ki jih upravičenci oddajo skupaj z zahtevkom in poročilom o izvedenem programu društva, se morajo glasiti na naziv društva, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2016 dalje. Zadnji rok za predložitev je 30. 11. 2016.
Upravičenec predloži še naslednjo dokumentacijo:
– kopijo odločbe o vpisu v register društev;
– finančno in vsebinsko ovrednoten program dela društva za leto 2016 s priloženimi predračuni/računi za aktivnosti iz programa dela;
– seznam vseh članov in posebej seznam članov iz Občine Mežica (vsaj 10 članov iz občine),
– izpolnjeno vlogo na Prijavnem obrazcu 8.
Pomoč se ne dodeli za:
– za programe, za katere so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih občine, oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že sofinancirani iz proračuna občine.
Upravičenci do pomoči: društva.
Intenzivnost pomoči: do 100 % upravičenih stroškov nepridobitnih dejavnosti programa društva, vendar največ do 1.000 € na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti ali osebno na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, do vključno 13. 6. 2016.
Vloga se šteje za pravočasno, če prispe do 13. 6. 2016 na Občino Mežica, ali pa je dne 13. 6. 2016 oddana na pošto s priporočeno pošto (datum poštnega žiga – 13. 6. 2016).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis kmetijstvo 2016 – Ukrep (št. ukrepa)«:
– Podukrep 1.1
– Podukrep 1.3
– Ukrep 2
– Ukrep 4
– Ukrep 6
– Ukrep 7
– Ukrep 10
– Ukrep 12
– Ukrep 14.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno, oziroma ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan občine. Odpiranje vlog ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, bo komisija vlagatelje pozvala, da v roku 3 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.
Komisija bo vloge ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v javnem razpisu.
O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog komisije odloča pooblaščena oseba. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Zoper odločitev lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom glede na posamezen ukrep.
Zahtevek za izplačilo dodeljenih občinskih sredstev mora biti dostavljen na občino do 30. 11. 2016.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Občina in upravičenec morata hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Mežica: info@mezica.si ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Občini Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, Služba za gospodarstvo (kontakt Jana Horvat Tomaž, tel. 02/82-79-357, elektronska pošta: jana.horvat.tomaz@mezica.si).
Občina Mežica