Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1521. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica, stran 5276.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu ZPNačrt) ter v povezavi s 7. in 30. členom Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je župan Občine Škofljica sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica 
1. člen 
Uvodne določbe 
S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15, 102/15 in 17/16, v nadaljevanju: OPN).
2. člen 
Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta OPN je stopil v veljavo 13. 8. 2015.
V obdobju po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve sedaj veljavnega OPN je občina prejela številne nove pobude s strani zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb ter druge razvojne pobude za spremembo namenske rabe, ki jih v procesu priprave OPN ni bilo več možno obravnavati oziroma jih vključiti v postopek in so zato predmet obravnave, ki se začenja s tem sklepom.
Spremembe in dopolnitve OPN se bodo nanašale na izvedbena določila besedilnega in grafičnega dela veljavnega odloka.
Strateški del OPN se bo dopolnjeval le v obsegu, ki bi bil zaradi sprememb namenske rabe ali uskladitve s prostorsko zakonodajo nujno potreben.
3. člen 
Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo 
Območje sprememb se nanaša na celotno območje občine. Območje sprememb OPN se nanaša na podane pobude ter odpravljanje napak pri določanju namenske rabe v postopku sprejemanja OPN.
Spremembe in dopolnitve OPN se izvajajo v skladu s 46. členom ZPNačrt.
4. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt, splošnimi smernicami, prvimi mnenji oziroma drugimi mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
Rok za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
FAZA
NOSILEC
ROK
Izdelava delovnega osnutka sprememb in dopolnitev OPN
Izdelovalec OPN
120 dni po sprejemu sklepa in podpisa pogodbe
Priprava gradiva za pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPN
15 dni po potrditvi delovnega osnutka s strani Občine
Pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPN
60 dni
Pridobitev obvestila ministrstva pristojnega za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)
Izdelovalec OPN
30 dni po oddaji vloge za ugotovitev potrebe po vodenju postopka CPVO
Analiza prvih mnenj nosilcev urejanja prostora
Izdelovalec OPN
sprotno oziroma 5 dni po prejemu zadnjega prejetega mnenja nosilca urejanja prostora
*Izdelava okoljskega poročila (v primeru zahteve po vodenju postopka CPVO)
Izdelovalec okoljskega poročila
60 dni od prejema odločbe in sklenitve pogodbe
*Pridobitev sklepa o ustreznosti okoljskega poročila (v primeru zahteve po vodenju postopka CPVO)
Izdelovalec okoljskega poročila
45 dni po oddaji vloge, oziroma v skladu s postopkom CPVO
Izdelava dopolnjenega osnutka
Izdelovalec OPN
60 dni po pridobitvi prvih mnenj, izdelavi dodatnih strokovnih podlag, oziroma odvisno od procesa usklajevanja
Priprava gradiva za prvo obravnavo prostorskega akta na Občinskem svetu in javno razgrnitev prostorskega akta
Izdelovalec OPN, izdelovalec okoljskega poročila
10 dni po pridobitvi vseh prvih mnenj in *sklepa o ustreznosti okoljskega poročila
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN (in okoljskega poročila v primeru postopka CPVO)
Občina
minimalno 30 dni
Prva obravnava odloka sprememb in dopolnitev na občinskem svetu
Občinski svet
v skladu s proceduro sej občinskega sveta
Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave
Izdelovalec OPN, Občina
90 dni po zaključku javne razgrnitve
Izdelava dopolnjenega predloga na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti
Izdelovalec OPN
15 dni po sprejemu stališč do pripomb
Pridobitev drugega mnenja nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev OPN 
Izdelovalec OPN,
Občina
minimalno 60 dni oziroma skladno s postopkom usklajevanja
Priprava usklajenega predloga akta
Izdelovalec OPN
15 dni po prejetju zadnjega drugega mnenja
Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
Občinski svet
v skladu s proceduro sej občinskega sveta
Objava odloka o spremembah in dopolnitvah OPN v uradnem glasilu
Občina
po sprejemu na seji
*Velja le v primeru če bo za predmetni prostorski akt potrebna celovita presoja vplivov na okolje
Terminski plan je informativne narave in se lahko glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta spremeni.
6. člen 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo skladno s predpisi sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN so:
– Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direktorat za prostor,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Agencija RS za okolje, Urad za okolje,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za letalstvo,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– ELES,
– Elektro Ljubljana,
– Telekom Slovenije,
– Geoplin Plinovodi d.o.o.,
– DARS,
– Energetika d.o.o.,
– Javno podjetje Snaga d.o.o.,
– Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o.,
– Občina Škofljica.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem 
Stroške priprave prostorskega akta in postopka v celoti nosi Občina Škofljica.
8. člen 
Objava in začetek veljavnosti sklepa 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi na spletni strani Občine Škofljica.
Št. 3500-08/2016
Škofljica, dne 3. maja 2016
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.