Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1508. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja urejanja počitniškega naselja Čimerno – ČI 14 v Občini Radeče, stran 5265.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 49. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPP1, 110/09 in 92/12) je župan Občine Radeče dne 3. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja urejanja počitniškega naselja Čimerno – ČI 14 v Občini Radeče
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom določa župan Občine Radeče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območja urejanja počitniškega naselja Čimerno – ČI 14 v Občini Radeče.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
(1) Na osnovi Izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 99/11) je območje ČI 14, ki je predmet OPN Radeče predvideno za urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).
(2) Opredeljena enota urejanja je po prostorskih aktih Občine Radeče opredeljena kot kmetijska in gozdna zemljišča, med katerimi so štiri zaključena in med sabo nepovezana območja stavbnih zemljišč.
(3) Investitorji Ivšek Mirko in Ana Sukič, Metoda Mikuža 8, 1113 Ljubljana-Bežigrad ter Nada in Martin Strakušek, Čimerno 8b, 1423 Dobovec, so dali pobudo za izdelavo OPPN, ki bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Investitor Ivšek Mirko in Ana Sukič želita v območju stavbnega zemljišča na parceli št. 187, k.o. Svibno vzpostaviti pogoje za legalizacijo z možnostjo rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječega objekta ter zgraditi manj zahteven objekt – gospodarsko poslopje. Investitor Nada in Martin Strakušek pa želita v območju stavbnega zemljišča na parceli št. 188/2, k.o. Svibno k obstoječemu, že legalno zgrajenemu objektu, zgraditi prizidek in mu spremeniti namembnost. Na preostalih stavbnih zemljiščih se ne predvideva gradnja novih objektov. Na že legalno zgrajenih objektih v preostalih stavbnih zemljiščih se omogoči vzdrževanje in rekonstrukcije ter odstranitev obstoječih objektov. Omogoči se tudi gradnja in rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev komunalne, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture. Gradnja novih stavb razen na parcelah 187 in 188/2, k.o. Svibno do izdelave sprememb in dopolnitev OPPN ni možna.
3. člen 
(vsebina in oblika OPPN) 
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev, ki bo omogočila legalizacijo objekta z možnostjo rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter gradnjo gospodarskega poslopja na delu zemljišča parc. št. 187, k.o. Svibno ter že legalno zgrajenemu objektu, zgraditi prizidek in mu spremeniti namembnost na parceli 188/2, k.o. Svibno. Na preostalih stavbnih zemljiščih v območju OPPN se ne predvideva gradnja novih objektov, zato tudi niso predmet pri izdelavi OPPN-ja. Za celotno območje prostorske enote ČI 14, ki je tudi meja OPPN, se kot strokovno podlago za OPPN pripravi presojo vplivov na varovana območja, v sklopu katere bodo omelitveni ukrepi natančno določeni.
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag) 
(1) V postopku priprave podrobnega prostorskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo prometne ureditve (povezave ceste na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave;
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in ga izbere investitor – naročnik.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja) 
(1) Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje – presoja vplivov na okolje
2. Ministrstvo za okolje, Direkcija RS za vode – območna pisarna Novo mesto
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
4. Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče
5. Zavod RS za varstvo narave – območna enota Celje
6. Zavod za gozdove – območna enota Brežice
7. Elektro Ljubljana d.d.
8. JP Komunala Radeče d.o.o.
9. Občina Trbovlje, Oddelek za okolje in gospodarske javne službe
10. KS Dobovec
11. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte.
(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s prelagano prostorsko ureditvijo.
(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.
6. člen 
(postopek in roki izdelave prostorskega akta) 
Aktivnosti
Predviden čas izvedbe
(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem glasilu
maj 2016
(2) Izdelava osnutka OPPN
maj 2016
(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora
junij 2016
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev
julij 2016
(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
avgust 2016
(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Radeče in traja 30 dni od objave v Uradnem glasilu in na krajevno običajen način. Fizične in pravne osebe ter drugi zainterisirani lahko podajo svoje predloge in pripombe v času trajanja javne razgrnitve
september 2016
(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči iz javne razgrnitve
oktober 2016
(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog OPPN
november 2016
(9) Priprava usklajenega OPPN
december 2016
(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu
januar 2017
(11) Objava odloka v Uradnem listu RS
februar 2017
In izdelava končnega dokumenta v 5. izvodih
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljalec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od točke 4. dalje ustrezno spremenijo.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem list Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi pa se tudi na spletni strani Občine Radeče in se ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-1/2016
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun l.r.