Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1523. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1790/12, k.o. 1698 – Pijava Gorica, ID znak: 1698-1790/12-0, stran 5278.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 10. redni seji dne 5. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1790/12, k.o. 1698 – Pijava Gorica, ID znak: 1698-1790/12-0
1. člen 
Ukine se javno dobro na parc. št. 1790/12, k.o. 1698 – Pijava Gorica, ID znak: 1698-1790/12-0, v izmeri 139 m2.
2. člen 
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Škofljica in se vknjiži kot lastnina Občine Škofljica.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2016
Škofljica, dne 5. maja 2016
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.