Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

Št. 110-13/2016 Ob-2125/16, Stran 1098
Svet Centra za socialno delo Krško na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U – I- 104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I- 34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS, 57/12) 13. člena Statuta Centra za socialno delo Krško ter sklepa 6. redne seje Sveta zavoda CSD Krško z dne 16. 3. 2016, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Krško 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu z 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, najmanj 5 let delovnih izkušenj;
ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Nastop mandata je 1. 12. 2016.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati predložiti življenjepis ter program dela z vizijo za mandatno obdobje.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od objave razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Center za socialno delo Krško, Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško, z oznako na ovojnici: » Razpis za direktorja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Krško