Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

Ob-2122/16, Stran 1103
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 z dopolnitvami in spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 z dopolnitvami in spremembami), objavlja
javno zbiranje ponudb št. 1
za prodajo premičnine ZD Zagorje 
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Vrsta posla: prodaja premičnine po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je rabljeno vozilo: specialno vozilo (reševalno vozilo) znamke Volkswagen transporter T5 Furgon 2,5 TDI – Diesel 4x4, letnik 2007, prevoženih cca 407.000 km.
Izhodiščna cena: 6.100,00 EUR.
Premičnina se prodaja po načelu »videno–kupljeno«. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.
4. Dodatne informacije, ogled premičnine
Dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom premičnine lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 040/576-685, kontaktna oseba Aljaž Groboljšek.
Prilogi razpisne dokumentacije sta obrazca Ponudba (priloga 1a), na katerih ponudniki oddajo svojo ponudbo ter Vzorec pogodbe (priloga 2), v katerem so določene pogodbene obveznosti kupca premičnine. Razpisna dokumentacija iz prejšnjega odstavka je na voljo na spletni strani Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi: http://www.zd-zagorje.si, v tiskani obliki pa jo lahko ponudniki prevzamejo osebno po predhodni najavi.
5. Pogoji za udeležbo v postopku
5.1 Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % ponujene cene na račun Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi, številka SI5601342-6030925151, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Varščina znaša 610,00 EUR.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.
5.2 Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 25. 5. 2016 do 12. ure na naslov: Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup vozila«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Ponudb lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan v tajništvu Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi.
5.3 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Ponudbo za nakup premičnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, in izjavo o veljavnosti ponudbe do dne 30. 5. 2016 (ponudba na predpisanem obrazcu in dokazilo o plačilu varščine) – priloga 1a.
2. Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki stran parafirano in pravne osebe tudi žigosano prodajno pogodbo – priloga 2.
6. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 26. 5. 2016, ob 12. uri v sejni sobi Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi. K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo.
7. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 5 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Drugi pogoji in pogodbene obveznosti: izbrani ponudnik mora prevzeti premičnino v roku 5 dni po plačilu celotne kupnine, in sicer na način in pod pogoji, ki so določeni v prodajni pogodbi.
9. Ustavitev postopka: prodajalec si pridrži pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovalnem znesku.
Priloga 1a: Ponudba za nakup specialnega vozila (reševalno vozilo) znamke Volkswagen transportev 2,5TDI letnik 2007
Priloga 2: Prodajna pogodba
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi