Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

Št. 5442-19/2016 Ob-2166/16, Stran 1083
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja o podpori št. 10-1/3/MIZŠ/0 za javni razpis, št. 3032-35/2016/6, z dne 12. 5. 2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor operacij »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev« 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. V okviru navedenega specifičnega cilja je fokus ukrepov usmerjen tudi v krepitev kompetenc strokovnih delavcev v izobraževanju in usposabljanju, saj bodo okrepili usposobljenost strokovnih delavcev, da bodo prispevali k razvoju splošnih kompetenc mladih. Ukrep bo posredno prispeval tudi k razvoju inovativnih učnih okolij in uvajanju metod in pedagoških praks tudi z vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljale dvig kompetenc udeležencev izobraževanja.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev, s pomočjo katerih se bo izboljšalo tudi kompetence udeležencev izobraževanja v vzgoji in izobraževanju, skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
Javni razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), še posebej socialnih in državljanskih kompetenc.
Namen javnega razpisa je krepitev učinkovitejšega zaznavanja potencialnih konfliktov in razvoj nove kulture odnosov ter obvladovanja ali reševanja konfliktov v šolskem prostoru, še zlasti v okoliščinah, ki zahtevajo večjo stopnjo empatije in strpnosti. Jedro ukrepa je osredotočeno na razvijanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev z namenom hitrejšega prepoznavanja potencialnih konfliktnih situacij, spretnosti obvladovanja konfliktov z načeli konstruktivne in spoštljive komunikacije ter participacijo udeleženih, usmerjeno v razvijanje drugačne kulture sobivanja, temelječe na ničelni toleranci do nasilja, sprejemanju in priznavanju osebne in mnenjske drugačnosti, doslednem spoštovanju človekovih pravic in svoboščin ter poudarjanju solidarnosti in prostovoljstva. Del javnega razpisa je osredotočen na krepitev kompetenc strokovnih delavcev, potrebnih za učinkovitejše uresničevanje pravic madžarske in italijanske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Namen javnega razpisa je tudi izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok, učencev, dijakov in študentov priseljencev (v nadaljevanju: otrok priseljencev) iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem ter krepitev slovenskega jezika in multikulturnosti, in sicer skozi neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnih aktivnosti. Z izvajanjem praktičnih aktivnosti se bodo vzgojno-izobraževalni zavodi lahko v večji meri posvetili vzgojno-izobraževalnim potrebam otrok priseljencev, sodelovanju z njihovimi družinami in lokalnim okoljem, sodelovanju z učiteljskimi in vzgojiteljskimi zbori in udeleženci izobraževanj ter ponudbi prostočasnih in počitniških dejavnosti, zlasti z namenom doseganja večje sporazumevalne zmožnosti, večje možnosti za uspešno izobraževanje ter boljše socialne vključenosti.
Cilj javnega razpisa je uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje najmanj 16.000 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.
Ciljne skupine javnega razpisa so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.
Javni razpis ima, zaradi sistemske narave predvidenih ukrepov (krepitve kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju), vpliv na celotno državo (se pravi tako na Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija kot na Kohezijsko regijo zahodna Slovenija). Skladno z navedbo v OP2014–2020 in v skladu s 70. členom Uredbe 1303/2013 in 13. členom Uredbe 1304/2013 se za javni razpis uporabi načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi podatkov glede števila šol po kohezijskih regijah, ki znaša 56% za KRVS in 44% za KRZS.
V nadaljevanju sta navedeni dve vsebinski področji, ki se med seboj povezujeta in na kateri je mogoče prijaviti posamezni projekt.
I. Izzivi medkulturnega sobivanja
V okviru navedenega vsebinskega področja bo izbran en projekt za sofinanciranje, katerega bo izvajal konzorcij partnerjev, ki bo za izvedbo projekta podpisal in predložil konzorcijsko pogodbo. Skupno prijavo na javni razpis odda v imenu vseh članov konzorcija poslovodeči konzorcijski partner. Kot prijavitelj (poslovodeči konzorcijski partner) lahko kandidira subjekt zasebnega ali javnega prava.
Vsebinsko področje je namenjeno izboljšanju usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.
V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve oziroma pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati.
1. Pripravljalne aktivnosti
2. Vzpostavitev interaktivne spletne strani za potrebe projekta najkasneje v enem mesecu od podpisa pogodbe o sofinanciranju
3. Izvedba programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (v nadaljevanju: program SIMS) v šolskih letih 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, in sicer z obvezno vključitvijo aktivnosti:
– izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev, ki se na novo vključujejo ali so že vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem,
– usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki izvajajo programe za predšolske otroke, izobraževalne programe osnovne šole, izobraževalne programe gimnazij, izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja ter prilagojene izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
V okviru programa SIMS je obvezna implementacija in nadgradnja rezultatov projekta »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja« Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje, izbranega na Javnem razpisu za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« (Uradni list RS, št. 65/13).
Z namenom izvajanja programa SIMS se oblikuje regionalno razpršena mreža vključenih VIZ zavodov iz najmanj šestih statističnih regij Republike Slovenije, ki je sestavljena iz konzorcijskih partnerjev (kot nosilcev mreže) in sodelujočih zavodov:
– konzorcijski partner je lahko le javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja izobraževalni program oziroma prilagojeni izobraževalni program osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, za katerega je vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja. V konzorcij morata biti kot konzorcijski partnerici vključeni vsaj dve srednji šoli. Število vključenih konzorcijskih partnerjev iz različnih statističnih regij je merilo za regionalno razpršenost mreže vključenih VIZ zavodov;
– sodelujoči zavod ni niti prijavitelj niti konzorcijski partner v skladu s tem razpisom, temveč je javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega strokovni delavci ter otroci priseljencev bodo vključeni v aktivnosti programa SIMS, ki ga bo izvajal konzorcij. Sodelujoči zavod sodeluje na operaciji brez finančnih posledic, se pravi, da do uveljavljanja stroškov ni upravičen. Sodelujoči zavod je lahko javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja program oziroma prilagojeni program na področju predšolske vzgoje ali izobraževalni program oziroma prilagojeni izobraževalni program osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, za katerega je vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja. S sodelujočim zavodom prijavitelj oziroma konzorcijski partner podpiše dogovor o sodelovanju.
Za izvajanje programa SIMS mora posamezni konzorcijski partner vzpostaviti strokovni tim SIMS, pri čemer mora biti ena oseba tima, ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja oziroma svetovalnega delavca na področju osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, zaposlena na projektu kot multiplikator SIMS. V okviru konzorcija mora biti zaposlenih najmanj 12 multiplikatorjev SIMS za polni delovni čas. V okviru programa SIMS morajo biti načrtovane zgoraj navedene aktivnosti tako, da posamezni multiplikator SIMS vsaj 50 odstotkov svojega delovnega časa izvaja vzgojno-izobraževalne aktivnosti neposredno z otroki priseljencev in njihovimi družinami, preostanek delovnega časa pa nameni usposabljanju strokovnih delavcev, lastnemu profesionalnemu razvoju in vsem spremljajočim strokovnim aktivnostim.
4. Administrativno koordiniranje projekta
V okviru projekta mora biti pri prijavitelju zaposlen administrativni koordinator projekta, ki bo skrbel za administrativno koordiniranje in vodenje projekta.
5. Strokovno koordiniranje projekta
Na projektu mora biti zaposlen strokovni koordinator SIMS, ki mora izpolnjevati z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja oziroma svetovalnega delavca na področju osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Imeti mora tudi strokovne reference in izkušnje na razpisanem vsebinskem področju.
6. Povezava z drugim vsebinskim področjem – Le z drugimi smo
Prijavitelj mora zagotoviti vsebinske podlage in praktična znanja za program profesionalnega usposabljanja prvega tematskega sklopa (vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji – spodbujanje medkulturnega dialoga in sprejemanje drugačnosti) drugega vsebinskega področja (Le z drugimi smo), kar pomeni tudi pripravo samega predloga programa profesionalnega usposabljanja, ki ga v primeru izbora uskladi z izvajalcem drugega vsebinskega področja.
7. Priprava predloga programa dela z otroki priseljencev na podlagi izvajanja programa SIMS, ki mora vsebovati tudi utemeljeno priporočeno število ur učenja slovenščine za otroka priseljenca, in sicer za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja po vzgojno-izobraževalnih obdobjih (triadah) in srednješolskega izobraževanja, pri čemer je rok za oddajo predloga 31. 8. 2018.
8. Preizkušanje navedenega predloga programa dela z otroki priseljencev v okviru programa SIMS
9. Organizacija in izvedba vsaj enega medresorskega posveta
10. Izdelava in objava poročila o rezultatih in evalvaciji projekta, ki mora vsebovati tudi utemeljen predlog sistemske vključitve programa dela z otroki priseljencev v vzgojo in izobraževanje.
11. Izvedba zaključne konference s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti.
Aktivnosti pod 3. točko so obvezne za vse vključene konzorcijske partnerje, tudi za poslovodečega, če le-ta izpolnjuje pogoj za konzorcijskega partnerja.
Ciljne skupine so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
Ključni pričakovani rezultat je uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje najmanj 6.000 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
II. Le z drugimi smo
V okviru navedenega vsebinskega področja bo izbran en projekt za sofinanciranje, ki ga izbrani prijavitelj lahko prijavi samostojno ali v konzorciju partnerjev za izvedbo projekta. Konzorcijski partnerji podpišejo in predložijo konzorcijsko pogodbo. V tem primeru skupno prijavo na javni razpis odda v imenu vseh članov konzorcija poslovodeči konzorcijski partner. Kot prijavitelj lahko kandidira subjekt zasebnega ali javnega prava. Isto velja tudi za konzorcijske partnerje.
Vsebinsko področje vsebuje 7 tematskih sklopov profesionalnega usposabljanja, in sicer:
1. vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji – spodbujanje medkulturnega dialoga in sprejemanje drugačnosti,
2. slovenščina kot drugi jezik,
3. ničelna toleranca do nasilja,
4. zaznavanje, obvladovanje in reševanje konfliktnih situacij, konstruktivna in spoštljiva komunikacija,
5. spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, solidarnost in prostovoljstvo,
6. uresničevanje pravic madžarske in italijanske narodne skupnosti,
7. prepoznavanje in preprečevanje zdravju škodljivega življenjskega sloga.
V okviru projekta je potrebno za vsakega izmed zgoraj navedenih tematskih sklopov oblikovati en program profesionalnega usposabljanja (skupaj 7 programov).
V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve oziroma pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati.
1. Pripravljalne aktivnosti
2. Vzpostavitev interaktivne spletne strani za potrebe projekta najkasneje v enem mesecu od podpisa pogodbe o sofinanciranju
3. Izvedba programov profesionalnega usposabljanja za strokovne in vodstvene delavce iz celotne Republike Slovenije:
– v šolskih letih 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21,
– del vsakega programa mora biti izveden v e-obliki,
– v primeru izbora mora prijavitelj uskladiti predlog programa profesionalnega usposabljanja prvega tematskega sklopa (vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji – spodbujanje medkulturnega dialoga in sprejemanje drugačnosti) z izbranim izvajalcem prvega vsebinskega področja (Izzivi medkulturnega sobivanja).
4. Izdelava gradiva za udeležence profesionalnega usposabljanja
5. Izdelava in objava poročila o rezultatih in evalvaciji projekta
6. Izvedba zaključne konference s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti
Ciljne skupine so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.
Ključni pričakovani rezultat je uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje najmanj 10.000 strokovnih in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni prijavitelj lahko na posamezno vsebinsko področje javnega razpisa odda le eno prijavo. Popolna prijava mora vsebovati izpolnjeno prijavnico s prilogami iz razpisne dokumentacije.
3.1. Pogoji za kandidiranje na vsebinsko področje – Izzivi medkulturnega sobivanja
3.1.1. Osnovni pogoji
Prijavitelj, ki kandidira na prvem vsebinskem področju javnega razpisa, in vsak njegov konzorcijski partner mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji
Dokazila
1
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu v Republiki Sloveniji,
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
2
ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji Supervizor 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
3
ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa,
4
ima na dan oddaje ponudbe v skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev 
5
ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2,
6
da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče,
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
7
da zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni okoliščini,
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
8
da izkazuje realno izvedljivost, ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta.
– Pogoji se bodo preverili v prijavnici za projekt 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5. točka zgoraj navedenih pogojev velja kot osnovni pogoj tudi za zakonitega zastopnika prijavitelja in konzorcijskega partnerja.
Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev bodo prijavitelji, konzorcijski partnerji in njihovi zakoniti zastopniki potrdili s podpisano izjavo.
3.1.2. Ostali pogoji
– Prijavitelj mora v elaboratu projekta upoštevati programske dokumente na razpisanem področju ter predlagane rešitve že zaključenih operacij, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011 (Uradni list RS, št. 56/08) in Javnem razpisu za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« (Uradni list RS, št. 65/13).
– Prijavitelj mora predložiti analizo stanja na razpisanem področju, ki vsebuje najmanj pregled potreb po razpisanih aktivnostih, in izdelano mrežo izvajanja prijavljenega projekta.
– Prijavitelj mora oblikovati regionalno razpršeno mrežo vključenih VIZ zavodov iz najmanj šestih statističnih regij Republike Slovenije, in sicer skladno z vsebinskimi zahtevami javnega razpisa.
3.2. Pogoji za kandidiranje na vsebinsko področje – Le z drugimi smo
3.2.1. Osnovni pogoji
Prijavitelj, ki kandidira na drugem vsebinskem področju javnega razpisa in vsi morebitni konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji
Dokazila
1
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu v Republiki Sloveniji,
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
2
ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji Supervizor 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
3
ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa,
4
ima na dan oddaje ponudbe v skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5
ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2,
6
da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče,
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
7
da zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni okoliščini,
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
8
da izkazuje realno izvedljivost, ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta.
– Pogoji se bodo preverili v prijavnici za projekt 
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5. točka zgoraj navedenih pogojev velja kot osnovni pogoj tudi za zakonitega zastopnika prijavitelja in morebitnega konzorcijskega partnerja.
Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev bodo prijavitelji, morebitni konzorcijski partnerji in njihovi zakoniti zastopniki potrdili s podpisano izjavo.
3.2.2. Ostali pogoji
– Prijavitelj mora v elaboratu projekta upoštevati programske dokumente na razpisanem področju ter predlagane rešitve že zaključenih operacij, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011 (Uradni list RS, št. 56/08), Javnem razpisu za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« (Uradni list RS, št. 65/13), Javnem razpisu za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011, in sicer tretji vsebinski sklop Socialne in državljanske kompetence (Uradni list RS, št. 51/08) ter Javnem razpisu za izbor operacij »Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v letih od 2010 do 2012« (Uradni list RS, št. 67/10).
– Prijavitelj mora predložiti analizo stanja na razpisanem področju, ki vsebuje najmanj pregled potreb po razpisanih aktivnostih, in izdelan načrt vključevanja ciljnih skupin.
– Prijavljen projekt mora pokrivati vseh sedem tematskih sklopov navedenih v točki 2. II. javnega razpisa.
– Prijavitelj mora načrtovati izvedbo programov profesionalnega usposabljanja za strokovne in vodstvene delavce iz celotne Republike Slovenije.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril)
Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije ter v nadaljevanju navedena izločitvena merila, bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa po merilih za ocenjevanje prijav.
4.1. Merila za ocenjevanje prijav prvega vsebinskega področja Izzivi medkulturnega sobivanja
4.1.1. Izločitvena merila
Če je katero od izločitvenih meril ovrednoteno z NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih.
Skupno prijavo na javni razpis je oddal v imenu vseh članov konzorcija poslovodeči konzorcijski partner (prijavitelj). 
DA NE 
(izločitveno merilo)
Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa.
DA NE 
(izločitveno merilo)
Predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim s tem razpisom in razpisno dokumentacijo.
DA NE 
(izločitveno merilo)
4.1.2. Merila za ocenjevanje prijav
Merilo
Vrednotenje
Točke
Možno število točk
KAKOVOST PRIJAVE
160
1.
Strokovna utemeljitev predlaganega projekta
30
a.
Kakovost predložene analize stanja na razpisanem področju v RS
Analiza stanja ne vsebuje relevantnih podatkov, pokriva do 6 statističnih regij Slovenije, ni jasna, je posplošena in ni dovolj uporabna za načrtovanje in izvedbo projekta. 
0
20
Analiza stanja deloma vsebuje relevantne podatke, pokriva od 7 do 9 statističnih regij Slovenije, je splošna in delno uporabna za načrtovanje in izvedbo projekta.
10
Analiza stanja temelji na aktualnih podatkih, pokriva od 10 do 12 statističnih regij Slovenije, je jasna in podrobna ter uporabna za načrtovanje in izvedbo projekta.
20
b.
Povezava prijave z vsebino programskih dokumentov na vsebinskem področju ter s predlaganimi rešitvami zaključenih operacij 
Strokovna utemeljitev prijave se ne navezuje na vsebino programskih dokumentov ter na predlagane rešitve.
0
10
Strokovna utemeljitev prijave se deloma navezuje na vsebino programskih dokumentov ter na predlagane rešitve.
5
Strokovna utemeljitev prijave se jasno navezuje na vsebino programskih dokumentov ter na predlagane rešitve.
10
2.
Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju 
40
a.
Regionalna razpršenost mreže vključenih VIZ zavodov (upošteva se konzorcijske partnerje) 
V konzorcij so vključeni VIZ zavodi iz 6 statističnih regij Slovenije.
0
20
V konzorcij so vključeni VIZ zavodi iz 7–9 statističnih regij Slovenije.
10
V konzorcij so vključeni VIZ zavodi iz 10–12 statističnih regij Slovenije.
20
b.
Število v mrežo vključenih VIZ zavodov (upošteva se konzorcijske partnerje in sodelujoče šole)
V mrežo je vključenih najmanj 40 VIZ zavodov.
0
20
V mrežo je vključenih najmanj 50 VIZ zavodov.
10
V mrežo je vključenih najmanj 60 VIZ zavodov.
20
3.
Kakovost elaborata predlaganega projekta
90
a.
Sistematičnost in preglednost predloga projekta
Predlog projekta ni sistematičen in pregleden.
0
10
Predlog projekta je delno sistematičen in pregleden.
5
Predlog projekta je sistematičen in pregleden.
10
b.
Vsebinska celovitost predloga projekta
Aktivnosti so pomanjkljivo predstavljene in se vsebinsko ne dopolnjujejo.
0
10
Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene in se vsebinsko le delno dopolnjujejo.
5
Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo.
10
c.
Jasnost vsebinskega, organizacijskega in finančnega načrta projekta
Načrt izvedbe projekta ni dovolj jasno opredeljen in izvedljiv.
0
20
Načrt izvedbe projekta je delno jasno opredeljen in izvedljiv.
10
Načrt izvedbe projekta je jasno opredeljen in izvedljiv.
20
d.
Cilji posamezne načrtovane aktivnosti 
Cilji aktivnosti niso jasno opredeljeni.
0
10
Cilji aktivnosti so manj jasno opredeljeni.
5
Cilji aktivnosti so jasno opredeljeni.
10
e.
Inovativnost 
Predlog projekta ne vsebuje inovativnih aktivnosti.
0
20
Predlog projekta vsebuje manj inovativnih aktivnosti.
10
Predlog projekta vsebuje inovativne aktivnosti.
20
f.
Zagotavljanje trajnosti načrtovanih rezultatov
Iz načrta projekta ni razvidna trajnost načrtovanih rezultatov.
0
10
Iz načrta projekta je deloma razvidna trajnost načrtovanih rezultatov.
5
Iz načrta projekta je razvidna trajnost načrtovanih rezultatov.
10
g.
Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks
Predlog projekta ne predvideva oziroma pomanjkljivo predvideva izmenjavo izkušenj, rezultatov in dobrih praks doma in v tujini.
0
10
Predlog projekta predvideva izmenjavo izkušenj, rezultatov in dobrih praks doma ali v tujini.
5
Predlog projekta jasno predvideva izvedljivo izmenjavo izkušenj, rezultatov in dobrih praks doma in v tujini.
10
USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO OPERACIJE
60
a.
Število že izvedenih nacionalnih in/ali mednarodnih projektov prijavitelja oziroma konzorcijskih partnerjev na razpisanem vsebinskem področju
Ni referenc.
0
20
1 do 5 referenc. 
10
Več kot 5 referenc.
20
b.
Število že izvedenih projektov oziroma operacij prijavitelja na področju evropske kohezijske politike
Prijavitelj na izbranem področju ni izvedel nobenega projekta oziroma operacije. 
0
20
Prijavitelj je na izbranem področju izvedel 1 do 2 operaciji oziroma projekta.
10
Prijavitelj je na izbranem področju izvedel več kot 2 operaciji oziroma projekta.
20
c.
Strokovne reference predlaganega strokovnega koordinatorja SIMS. Reference morajo biti dokazljive s preverljivimi podatki, kot so predavanja, referati, objave prispevkov v strokovnih revijah in publikacijah ali na spletnih straneh strokovnih združenj in organizacij (istovrstno predavanje oziroma objava se šteje samo enkrat) ter strokovno delo v projektih na vsebinskem področju.
Predlagani strokovni koordinator nima strokovnih referenc na razpisanem vsebinskem področju.
0
20
Predlagani strokovni koordinator ima 5 do 12 strokovnih referenc na razpisanem vsebinskem področju.
10
Predlagani strokovni koordinator ima več kot 12 strokovnih referenc na razpisanem vsebinskem področju. 
20
Skupaj (vse točke)
220
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave. Najvišje možno skupno število točk je 220, pri čemer mora prijava prijavitelja zbrati vsaj 145 točk. Izbran bo le en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo prejel najvišje skupno število točk.
V primeru, da bi imelo več prijaviteljev enako najvišje skupno število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk pri merilih I. 3. »Kakovost elaborata predlaganega projekta«, nadalje pa glede na število točk doseženih pri merilu I. 3. e. »Inovativnost«. V primeru, da je število še vedno enako, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk pri merilu II. c. »Strokovne reference predlaganega strokovnega koordinatorja SIMS«.
4.2. Merila za ocenjevanje prijav drugega vsebinskega področja Le z drugimi smo
4.2.1. Izločitvena merila
Če je katero od izločitvenih meril ovrednoteno z NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih.
Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa.
DA NE 
(izločitveno merilo)
Predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim s tem razpisom in razpisno dokumentacijo.
DA NE 
(izločitveno merilo)
4.2.2. Merila za ocenjevanje prijav
Merilo
Vrednotenje
Točke
Možno število točk
I. KAKOVOST PRIJAVE
100
1.
Strokovna utemeljitev predlaganega projekta
30
a.
Kakovost predložene analize stanja na razpisanem področju v RS 
Analiza stanja ne vsebuje relevantnih podatkov, ni jasna, je posplošena in ni dovolj uporabna za načrtovanje in izvedbo projekta. 
0
20
Analiza stanja deloma vsebuje relevantne podatke, je splošna in delno uporabna za načrtovanje in izvedbo projekta.
10
Analiza stanja temelji na aktualnih podatkih, je jasna in podrobna ter uporabna za načrtovanje in izvedbo projekta.
20
b.
Povezava prijave z vsebino programskih dokumentov na vsebinskem področju ter s predlaganimi rešitvami zaključenih operacij 
Strokovna utemeljitev prijave se ne navezuje na vsebino programskih dokumentov ter na predlagane rešitve.
0
10
Strokovna utemeljitev prijave se deloma navezuje na vsebino programskih dokumentov ter na predlagane rešitve.
5
Strokovna utemeljitev prijave se jasno navezuje na vsebino programskih dokumentov ter na predlagane rešitve.
10
2.
Kakovost elaborata predlaganega projekta
70
a.
Sistematičnost in preglednost predloga projekta
Predlog projekta ni sistematičen in pregleden.
0
10
Predlog projekta je delno sistematičen in pregleden.
5
Predlog projekta je sistematičen in pregleden.
10
b.
Vsebinska celovitost predloga projekta
Aktivnosti so pomanjkljivo predstavljene in se vsebinsko ne dopolnjujejo.
0
10
Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene in se vsebinsko le delno dopolnjujejo.
5
Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se vsebinsko ustrezno dopolnjujejo.
10
c.
Jasnost vsebinskega, organizacijskega in finančnega načrta projekta
Načrt izvedbe projekta ni dovolj jasno opredeljen in izvedljiv.
0
20
Načrt izvedbe projekta je delno jasno opredeljen in izvedljiv.
10
Načrt izvedbe projekta je jasno opredeljen in izvedljiv.
20
d.
Cilji posamezne načrtovane aktivnosti 
Cilji aktivnosti niso jasno opredeljeni.
0
10
Cilji aktivnosti so manj jasno opredeljeni.
5
Cilji aktivnosti so jasno opredeljeni.
10
e.
Inovativnost 
Predlog projekta ne vsebuje inovativnih aktivnosti.
0
20
Predlog projekta vsebuje manj inovativnih aktivnosti.
10
Predlog projekta vsebuje inovativne aktivnosti.
20
USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO OPERACIJE
40
a.
Število že izvedenih nacionalnih in/ali mednarodnih projektov prijavitelja oziroma konzorcijskih partnerjev na razpisanem vsebinskem področju
0 do 4 referenc.
0
 
20 
5 do10 referenc. 
10
Več kot 10 referenc.
20
b.
Število že izvedenih projektov oziroma operacij prijavitelja na področju evropske kohezijske politike
Prijavitelj na izbranem področju ni izvedel nobenega projekta oziroma operacije. 
0
20
Prijavitelj je na izbranem področju izvedel 1 do 2 operaciji oziroma projekta.
10
Prijavitelj je na izbranem področju izvedel več kot 2 operaciji oziroma projekta.
20
SKUPAJ (vse točke)
140
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave. Najvišje možno skupno število točk je 140, pri čemer mora prijava prijavitelja zbrati vsaj 90 točk. Izbran bo le en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo prejel najvišje skupno število točk.
V primeru, da bi imelo več prijaviteljev enako najvišje skupno število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk pri merilih II. »Usposobljenost upravičenca za izvedbo operacije«, nadalje pa glede na število točk doseženih pri merilu I. 2. e. »Inovativnost«.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za prvo vsebinsko področje javnega razpisa znaša največ 3.000.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2016: 300.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 168.000,00 EUR, od tega: 
– 134.400,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 33.600,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za zahodno kohezijsko regijo 132.000,00 EUR, od tega: 
– 105.600,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 26.400,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za proračunsko leto 2017: 600.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 336.000,00 EUR, od tega: 
– 268.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 67.200,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za zahodno kohezijsko regijo 264.000,00 EUR, od tega: 
– 211.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 52.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za proračunsko leto 2018: 600.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 336.000,00 EUR, od tega: 
– 268.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 67.200,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za zahodno kohezijsko regijo 264.000,00 EUR, od tega: 
– 211.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 52.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za proračunsko leto 2019: 600.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 336.000,00 EUR, od tega: 
– 268.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 67.200,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za zahodno kohezijsko regijo 264.000,00 EUR, od tega: 
– 211.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 52.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za proračunsko leto 2020: 600.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 336.000,00 EUR, od tega: 
– 268.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 67.200,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za zahodno kohezijsko regijo 264.000,00 EUR, od tega: 
– 211.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 52.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za proračunsko leto 2021: 300.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 168.000,00 EUR, od tega: 
– 134.400,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 33.600,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za zahodno kohezijsko regijo 132.000,00 EUR, od tega: 
– 105.600,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 26.400,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%). 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za drugo vsebinsko področje javnega razpisa znaša največ 1.000.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2016: 100.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 56.000,00 EUR, od tega: 
– 44.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 11.200,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za zahodno kohezijsko regijo 44.000,00 EUR, od tega: 
– 35.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 8.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za proračunsko leto 2017: 200.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 112.000,00 EUR, od tega: 
– 89.600 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 22.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za zahodno kohezijsko regijo 88.000,00 EUR, od tega: 
– 70.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 17.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za proračunsko leto 2018: 200.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 112.000,00 EUR, od tega: 
– 89.600 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 22.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za zahodno kohezijsko regijo 88.000,00 EUR, od tega: 
– 70.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 17.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za proračunsko leto 2019: 200.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 112.000,00 EUR, od tega: 
– 89.600 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 22.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za zahodno kohezijsko regijo 88.000,00 EUR, od tega: 
– 70.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 17.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za proračunsko leto 2020: 200.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 112.000,00 EUR, od tega: 
– 89.600 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 22.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za zahodno kohezijsko regijo 88.000,00 EUR, od tega: 
– 70.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 17.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za proračunsko leto 2021: 100.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 56.000,00 EUR, od tega: 
– 44.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 11.200,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%), 
– za zahodno kohezijsko regijo 44.000,00 EUR, od tega: 
– 35.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in 
– 8.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%). 
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev): ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do dne 30. 9. 2021. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do dne 31. 12. 2021.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis za I. vsebinsko področje obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis za izbor operacij »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«
2. Obrazec za oddajo prijave
3. Navodila za prijavo
4. Prijavnica za projekt I. vsebinsko področje
5. Priloge k prijavnici I. vsebinsko področje:
a. Izračun urne postavke stroškov osebja za administrativno vodenje projekta
b. Načrt aktivnosti in rezultatov projekta
c. Finančni načrt
(Priloga a se nahaja v Excelovi datoteki Izračun urne postavke stroškov osebja za administrativno vodenje projekta, prilogi b in c pa se nahajata kot delovna lista v Excelovi datoteki Organizacijski in finančni načrt projekta I. vsebinsko področje)
d. Vzorec konzorcijske pogodbe I. vsebinsko področje
e. Dogovor s sodelujočim VIZ zavodom I. vsebinsko področje
f. Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev I. in II. vsebinsko področje
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
7. Ocenjevalni list I. vsebinsko področje
8. Seznam kazalnikov
9. Obračun SSE, časovnica I. vsebinsko področje
(Dokument 9 se nahaja kot delovni listi v Excelovi datoteki Obračun stroška na enoto – za izvedbo programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS), Časovnica SIMS, Obračun stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja za administrativno vodenje in koordiniranje projekta ter Časovnica osebja za administrativno vodenje)
10. Statistične regije Republike Slovenije
11. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 s prilogami
12. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014-2020
13. Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2
Javni razpis za II. vsebinsko področje obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis za izbor operacij »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«
2. Obrazec za oddajo prijave
3. Navodila za prijavo
4. Prijavnica za projekt II. vsebinsko področje
5. Priloge k prijavnici II. vsebinsko področje:
a. Načrt aktivnosti in rezultatov projekta
b. Finančni načrt
(Prilogi a in b se nahajata kot delovna lista v Excelovi datoteki Organizacijski in finančni načrt projekta II. vsebinsko področje)
c. Vzorec konzorcijske pogodbe II. vsebinsko področje
d. Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev I. in II. vsebinsko področje
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
7. Ocenjevalni list II. vsebinsko področje
8. Seznam kazalnikov
9. Obračun SSE II. vsebinsko področje
(Dokument 9 se nahaja kot delovni list v Excelovi datoteki Obračun stroška na enoto)
10. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 s prilogami
11. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014-2020
12. Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
– Za I. vsebinsko področje:
– Prijavnica za projekt I. vsebinsko področje
– Priloge k prijavnici I. vsebinsko področje:
a) CV strokovnega koordinatorja SIMS
b) Podpisana konzorcijska pogodba
c) Izračun urne postavke stroškov osebja za administrativno vodenje projekta
d) Načrt aktivnosti in rezultatov projekta
e) Finančni načrt
f) Dogovori s sodelujočimi VIZ zavodi
g) Izjave o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Za II. vsebinsko področje:
– Prijavnica za projekt II. vsebinsko področje
– Priloge k prijavnici II. vsebinsko področje:
a) Podpisana konzorcijska pogodba (v primeru prijave konzorcija)
b) Načrt aktivnosti in rezultatov projekta
c) Finančni načrt
d) Izjave o izpolnjevanju obveznih pogojev
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00%
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00%
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00%.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
11.1. Upravičeni stroški prvega vsebinskega področja – Izzivi medkulturnega sobivanja
I. Stroški upravljanja:
– Stroški za službena potovanja (za administrativno koordinatorstvo operacije)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (pogodba o opravljanju storitev)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (podjemna pogodba)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (avtorska pogodba)
– Stroški za izvedbo zaključne konference
– Stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih
– Drugi stroški informiranja in obveščanja (kot npr. stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani...)
– Pavšalno financiranje v višini 15% neposrednih upravičenih stroškov za osebje
– Standardni strošek na enoto – urna postavka stroškov osebja za administrativno vodenje projekta
II. Stroški izvajanja:
– Stroški za službena potovanja (za strokovno koordinatorstvo operacije)
– Pavšalno financiranje v višini 8% neposrednih upravičenih stroškov za osebje
– Standardni strošek na enoto za izvedbo programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (pogodba o opravljanju storitev)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (podjemna pogodba)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (avtorska pogodba)
– Stroški najema prostorov in opreme
– Nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov
– Stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih
– Drugi stroški informiranja in komuniciranja (kot npr. stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani...)
III. Davek na dodano vrednost (DDV)
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila in razpisni dokumentaciji (tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020).
Pavšalno financiranje v višini 15% neposrednih upravičenih stroškov za osebje: znesek pavšalnega financiranja v višini 15% neposrednih upravičenih stroškov za osebje se izračuna od vrednosti Standardnega stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja za administrativno vodenje projekta, in stroškov osebja zunanjih izvajalcev (avtorska in podjemna pogodba) v okviru stroškov upravljanja.
Pavšalno financiranje v višini 8% neposrednih upravičenih stroškov za osebje: znesek pavšalnega financiranja v višini 8% neposrednih upravičenih stroškov za osebje se izračuna od vrednosti Standardnega stroška na enoto za izvedbo programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja, in stroškov osebja zunanjih izvajalcev (avtorska in podjemna pogodba) v okviru stroškov izvajanja.
Standardni strošek na enoto – urna postavka stroškov osebja za administrativno vodenje projekta: v skladu z drugim odstavkom 68. člena Uredbe 1303/2013/EU ter Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov naj prijavitelj, ki kandidira na javni razpis določi urno postavko stroška za osebje za administrativno vodenje projekta. Urna postavka, ki se uporablja, se izračuna tako, da se zadnji evidentirani letni bruto bruto stroški za zaposlene delijo s 1.720 urami. Najvišje dovoljeno število načrtovanih in opravljenih delovnih ur je 28.380 v celotnem obdobju trajanja operacije.
Standardni strošek na enoto za izvedbo programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja: enota standardne lestvice stroškov za izvedbo programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja je mesečni strošek zaposlitve strokovnega koordinatorja oziroma multiplikatorja v programu SIMS. Skladno z Metodologijo za določitev višine stroška na enoto Izvedba programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja, št. 5442-19/2016/3, ki jo je ministrstvo sprejelo dne 24. 3. 2016, je vrednost mesečnega stroška za izvedbo programa SIMS (bruto bruto vrednost):
– 2.100,00 EUR za strošek mesečne zaposlitve multiplikatorja SIMS,
– 3.110,00 EUR za strošek mesečne zaposlitve strokovnega koordinatorja SIMS.
11.2. Upravičeni stroški drugega vsebinskega področja – Le z drugimi smo
I. Stroški izvajanja:
– Standardni strošek na enoto Usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju
Za potrebe izvajanja programov »Le z drugimi smo« se uporabi standardni strošek na enoto Usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju. Enota standardne lestvice stroškov za operacijo je dan usposabljanja posameznega strokovnega delavca. Skladno z Metodologijo za določitev višine stroška na enoto Usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju, št. 5442-19/2016/4, ki jo je ministrstvo sprejelo dne 24. 3. 2016, je vrednost dneva usposabljanja posameznega strokovnega delavca 50,00 EUR. Možna oblika uveljavljanja izvedbe je tudi polovica enote standardne lestvice stroškov, torej polovica enega dneva usposabljanja posameznega strokovnega delavca, in sicer v višini 25,00 EUR.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov za obe vsebinski področji so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 10 in 12 Navodil za prijavo na javni razpis, tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili vsakokrat veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30% od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje 120 dni po prejemu predplačila. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem obdobju 120 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 120 dni. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po anonimnem vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po anonimnem vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (tč. 12 Navodil za prijavo na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za upravičenca izgubljeni.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 6. 6. 2016 do 10. ure.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za izbor operacij »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev««, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge se bodo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport odpirale dne 6. 6. 2016. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti tako, kot je določeno v 8. točki.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Izmed vseh prijaviteljev na posameznem vsebinskem področju, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, bo izbran po en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo na podlagi meril zbral najvišje skupno število točk v skladu s 4. točko javnega razpisa.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 3. točke razpisa,
– ki ne bodo zbrale vsaj 145 točk za I. vsebinsko področje ali 90 točk za II. vsebinsko področje,
– ki bodo v primeru, če bo na posameznem vsebinskem področju podanih prijav več, po številu točk uvrščene na nižje mesto na prednostnem vrstnem redu, ki več ne omogoča izbora operacije.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis ter v Ocenjevalnem listu za posamezno vsebinsko področje.
Z izbranima prijaviteljema bosta sklenjeni pogodbi o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov kadriess.mizs(at)gov.si ali med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30, vsak delovni dan pokličete Vlasto Šemrov (tel. 01/400-52-30) ali mag. Eriko Grošelj (tel. 01/400-57-56).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport