Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1491. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2016, stran 5213.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 11. redni seji dne 5. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2016 
1. člen 
V 3. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15) se spremeni tabelarični – splošni del proračuna na ravni podskupin konta:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov
REBALANS 1 
2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.639.680
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.091.785
70
DAVČNI PRIHODKI 
7.599.701
700 Davki na dohodek in dobiček 
6.370.401
703 Davki na premoženje 
1.075.300
704 Domači davki na blago in storitve 
154.000
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
2.492.084
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.424.018
711 Takse in pristojbine 
5.200
712 Globe in druge denarne kazni 
51.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
1.011.866
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
429.636
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
309.785
721 Prihodki od prodaje zalog 
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
114.851
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.118.259
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
999.718
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
118.541
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
11.916.137
40
TEKOČI ODHODKI 
2.913.261
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
555.689
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
83.320
402 Izdatki za blago in storitve 
1.913.752
403 Plačila domačih obresti 
117.000
409 Rezerve 
243.500
41
TEKOČI TRANSFERI 
4.380.286
410 Subvencije 
390.278
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.486.600
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
484.370
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.019.038
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
4.409.590
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.409.590
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
213.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 
130.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
83.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–276.457
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP. DELEŽEV
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
602.945
55
ODPLAČILA DOLGA
602.945
550 Odplačila domačega dolga 
602.945
IX.
POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–879.402
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–602.945
XI.
NETO FINANCIRANJE
276.457
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO
879.402
« 
2. člen 
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2016 ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0015/2016
Cerknica, dne 5. maja 2016
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.