Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

Ob-2127/16, Stran 1072
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS in 3/13) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 (MUV, št. 8 /16) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis 
za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2016
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2016 v okvirni višini 70.000 EUR, na proračunski postavki 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva.
II. Ukrepi v skladu z uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in upravičenci
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Podukrep: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij in
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav.
Osnovni pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14 (5) člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
– ustrezni poslovni načrt, ki ga lahko pripravi upravičenec ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba in
– drugi pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskem gospodarstvu. DDV ni upravičen strošek.
Ukrep 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov in
– nakup novih strojev in opreme.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti; kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja,
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
– predračun za načrtovano naložbo,
– ustrezni poslovni načrt, ki ga lahko pripravi upravičenec ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
– dejavnost se mora izvajati na kmetijskem gospodarstvu še vsaj dve leti po zaključeni naložbi in
– drugi pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. DDV ni upravičen strošek.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. Pogoji za pridobitev sredstev so natančneje določeni v razpisni dokumentaciji.
Upravičenci do sredstev državnih pomoči so:
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja dejavna v primarni kmetijski proizvodnji oziroma, v primerih ukrepa po členu 17 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež na območju občine, minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin v občini ter so oddale zbirno vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za ukrep 3 morajo kmetijska gospodarstva biti dejavna tudi na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov.
III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Za vse pomoči velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Mestne občine Maribor in do 30. 9. 2016. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.
Najvišji zneski pomoči po Ukrepu 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo in Ukrepu 3 – Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16), ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14 in 17 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov vlagateljev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. V primeru, da bo zaprošeno za več sredstev, kot je zagotovljeno v proračunu, se bodo sredstva razdelila upravičencem v sorazmernem deležu po ukrepu.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 6. 6. 2016.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge oddane na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi 14, do vključno 6. 6. 2016 do 15. ure oziroma poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 6. 6. 2016. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov vlagatelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 15. 6. 2016. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. O izidu javnega razpisa bodo upravičenci do sredstev obveščeni do 30. 11. 2016.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Uradu za gospodarske dejavnosti, Sektorju za gospodarstvo, Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, ali v sprejemni pisarni, soba 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič, tel. 22-01-387 (411) ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis kmetijstvo«.
Mestna občina Maribor