Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1498. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Grad, stran 5248.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04), 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06), Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2016 (Uradni list RS, št. 106/15) je Občinski svet Občine Grad na 12. redni seji dne 26. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Grad
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet pravilnika) 
Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje, merila in kriterije za sofinanciranje in vrednotenje programov in projektov na področju turizma v Občini Grad.
Predmet tega pravilnika je razdelitev proračunskih sredstev, ki jih Občina Grad v ta namen zagotavlja v vsakoletnem proračunu in se upravičencem razdelijo na podlagi javnega razpisa.
2. člen 
(namen pravilnika) 
Namen tega pravilnika je spodbujanje razvoja turizma na območju Občine Grad.
II. PREDMET SOFINANCIRANJA IN POGOJI ZA SOFINANCIRANJE 
3. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so programi oziroma projekti na področju turizma z naslednjimi vsebinami:
– strokovno izobraževanje,
– organizacija in izvajanje prireditev,
– promocijsko-informativne aktivnosti,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture.
Vsebine iz prejšnjega odstavka tega člena se podrobneje opredelijo z javnim razpisom. V javnem razpisu se določi tudi, katere izmed vsebin iz prejšnjega odstavka tega člena, so predmet sofinanciranja.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
4. člen 
(upravičenci in pogoji za sofinanciranje) 
Upravičenci za sofinanciranje programov oziroma projektov na področju turizma so društva, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti s področja turizma in imajo sedež na območju Občine Grad.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež in območje delovanja v Občini Grad,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– kot pravne osebe so ustanovljeni ali registrirani za opravljanje dejavnosti s področja turizma,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom.
5. člen 
(obseg sofinanciranja) 
Obseg sofinanciranja programov in projektov na področju turizma določi Občinski svet Občine Grad z vsakoletnim proračunom. Le-ti se lahko sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Grad.
Programi in projekti na področju turizma se točkujejo v skladu z merili in kriteriji, ki so priloga tega pravilnika, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov oziroma projektov. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Vrednost točke se določi v skladu s proračunskimi sredstvi za razpisano leto.
III. JAVNI RAZPIS 
6. člen 
(javni razpis) 
Programi in projekti, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z določili tega pravilnika.
Kjer določila za izvedbo javnega razpisa niso podrobneje določena, se smiselno uporabljajo določila 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13).
Strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa vodi občinska uprava.
Razpisni rok javnega razpisa ne sme biti krajši od petnajst dni in ne daljši od trideset dni od dneva objave javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Grad in v občinskem informatorju.
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– navedbo področij, ki so predmet javnega razpisa;
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis;
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi/projekti;
– navedbo okvirne višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– določila glede vsebine vlog in obveznih prilog;
– določila glede dostave oziroma pošiljanja vlog;
– navedbo javnega uslužbenca občinske uprave, pristojnega za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom;
– informacije o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago;
– predvideni datum obveščanja vlagateljev glede izida javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Grad ter druge pogoje in merila.
7. člen 
(strokovna komisija) 
Pregled, ocenitev in izbor programov in projektov pripravi tri članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Župan izmed članov komisije predlaga predsednika.
Član strokovne komisije ne more biti predstavnik ali član kandidata, ki kandidira na javnem razpisu.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna absolutna večina, za odločanje pa navadna večina članov.
Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog;
– ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost);
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku;
– sestava zapisnika o delu;
– priprava predloga razdelitve sredstev;
– posredovanje predloga o izboru in razdelitvi sredstev občinski upravi.
8. člen 
(odpiranje vlog) 
Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v javnem razpisu.
Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
9. člen 
(nepopolne vloge) 
Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog bodo predlagatelji nepopolnih vlog v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani k njihovi dopolnitvi. Če pozvani predlagatelji vlog ne dopolnijo v roku 5 dni od prejema pisnega poziva k dopolnitvi, se vloge s sklepom zavržejo kot nepopolne.
S sklepom se zavržejo tudi prepozne vloge, ki so prispele po preteku razpisnega roka. Neutemeljene vloge in vloge, ki so jih podale neupravičene osebe, se s sklepom zavrnejo.
10. člen 
(sklep o izbiri) 
Na podlagi predloga strokovne komisije občinska uprava izda sklep o sofinanciranju programov ali projektov turističnih društev.
11. člen 
(pritožbeni postopek) 
Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku 15 dni po prejemu sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij.
O pritožbi odloči župan v roku trideset dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo javnega razpisa.
Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi turističnimi društvi.
12. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
IV. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI 
13. člen 
(pogodba o sofinanciranju) 
Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov na področju turizma se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov oziroma projektov.
V pogodbi se opredeli:
1. naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemnika sredstev,
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena,
3. višina dodeljenih sredstev,
4. terminski plan porabe sredstev,
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo odobrenih sredstev,
– obveza o pripravi in posredovanju poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa,
– dolžnost in pravico občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora prejemnik razložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
6. druga določila o pogodbenih obvezah.
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od prejema pisnega poziva za podpis, se zadevo obravnava, kot da je odstopil od zahteve po sofinanciranju.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
14. člen 
(nadzor porabe sredstev) 
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Grad, so dolžni izvajati dogovorjene programe oziroma projekte v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov oziroma projektov v skladu z določili tega pravilnika in pogodbo, so dolžni povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev.
Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih:
– ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,
– ko se ugotovi, da je prejemnik sredstev v vlogi na javni razpis navajal neresnične podatke.
O nepravilnostih občinska uprava obvesti komisijo.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
15. člen 
(poročila o realizaciji) 
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Grad, so dolžni podati zaključna vsebinska in finančna poročila o realizaciji odobrenih programih oziroma projektov ter dopolnitve poročil kolikor so k temu pozvani, vključno z dokazili, do datuma, ki je opredeljen v pogodbi oziroma v pozivu k dopolnitvi poročila.
VI. KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(pričetek veljavnosti pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2016-1
Grad, dne 26. aprila 2016
Županja 
Občine Grad 
Cvetka Ficko l.r.
MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV OZIROMA PROJEKTOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI GRAD 
Programi in projekti, ki jih posredujejo predlagatelji na javni razpis, se na podlagi sprejetih meril ovrednotijo s točkami. Pripadajoča vrednost sredstev sofinanciranja programa oziroma projekta posameznemu prejemniku sredstev se določi tako, da se število doseženih točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke se dobi tako, da se okvirna vrednost sredstev javnega razpisa deli s številom doseženih točk vseh prijaviteljev.
V postopku dodelitve sredstev se upošteva naslednja merila in kriterije:
– strokovno izobraževanje,
– promocijska dejavnost in organizacija projektov s področja pospeševanja turizma,
– organiziranje in izvedba prireditev,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva in mladine za sodelovanje oziroma za delo na področju turizma,
– urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture,
– število članov društva iz Občine Grad,
– čas delovanja.
1) Strokovno izobraževanje v povezavi s področjem turizma
Organizacija delavnic in predavanj
20 točk /aktivnost
Udeležba na delavnicah in predavanjih
5 točk/aktivnost
Za vsakega turističnega vodnika (s certifikatom)
5 točk/vodnika
2) Promocijska dejavnost in organizacija projektov s področja pospeševanja turizma Občine Grad
Spletna promocija (lastna spletna stran, facebook stran, objave na drugih spletnih portalih…)
30 točk
Novosti na področju turistične ponudbe (novi turistični produkti, nova sodelovanja)
20 točk
Izdaja zgibank, brošur, biltenov ali drugega informacijskega in promocijskega materiala
10 točk
Informacijsko turistična dejavnost (vodenje turistične informacijske točke)
10 točk
3) Organiziranje in izvedba prireditev
Na občinski ravni
10 točk/prireditev
Na regijski ravni 
15 točk/prireditev
Na državni ravni 
20 točk/prireditev
Na mednarodni ravni
25 točk/prireditev
Vključevanje lokalnega prebivalstva in ostalih društev pri organizaciji in izvedbi prireditev
10 točk/prireditev
4) Spodbujanje mladine za sodelovanje oziroma delo na področju turizma v Občini Grad
Delovanje mladinske sekcije v društvu (nad 5 otrok)
15 točk
Sodelovanje v projektih z mladimi (vrtec, osnovna šola, srednja šola, mladinske organizacije)
10 točk
5) Urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture na območju Občine Grad
Urejanje sprehajalnih, kolesarskih in učnih poti
30 točk
Urejanje in vzdrževanje turistične obvestilne infrastrukture
20 točk
6) Število članov iz Občine Grad
Do 30 članov
5 točk
Od 31 do 50 članov
10 točk
Nad 51 članov
15 točk
7) Okrogla obletnica delovanja društva
5, 10, 15, 20, 25…let
10 točk