Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1502. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015, stran 5262.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 12. redni seji dne 14. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 
l. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015, zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega sklada.
Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.332.746
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.434.229
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
8.521.559
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.454.215
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
854.265
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
212.754
706 DRUGI DAVKI
325
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
912.670
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREM.
687.502
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
13.369
712 DENARNE KAZNI 
7.258
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
889
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
203.652
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
144.874
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
144.874
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
2.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.751.643
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.
1.355.591
741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PRORAČUNA EU 
396.051
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.868.918
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.467.351
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
644.986
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VAR.
112.540
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.640.080
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
37.245
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
32.500
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.688.090
410 SUBVENCIJE
200.363
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.575.866
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM
706.372
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.205.489
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.593.225
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.593.225
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
120.252
431 INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PR. UPOR. 
90.056
432 INVEST. TR. PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
30.196
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–536.172
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) 
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV 
25.789
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
25.789
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZ. 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.) 
–25.789
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
409.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
409.000
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
320.853
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
320.853
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)
–473.814
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
88.147
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
536.172
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
163.532
Občina Ilirska Bistrica je v letu 2015 po vseh treh bilancah proračuna realizirala 11.741.746 evrov prihodkov in 12.215.559 evrov odhodkov. Razlika odhodkov nad prihodki tekočega leta – primankljaj po vseh treh bilancah znaša 473.814 evrov.
Z upoštevanjem neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 515.997 evrov znašajo neporabljena sredstva 42.180 evrov.
2. člen 
Rezervni sklad občine izkazuje:
– stanje 1. 1. 2015
130.849 evrov
– prihodki v letu 2015
23.500 evrov
– presežek prihodkov
154.349 evrov
Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Ilirska Bistrica po stanju 31. 12. 2015 v višini 154.349 evrov, se koristi v letu 2016.
3. člen 
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu izkazuje:
– stanje 1. 1. 2015
65.130 evrov
– prihodki v letu 2015
9.000 evrov
– odhodki v letu 2015
4.467 evrov
– presežek prihodkov
69.663 evrov
Presežek prihodkov rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu po stanju 31. 12. 2015 znaša 69.663 evrov in se vodi kot sredstva na računu. Sredstva se lahko koristijo v letu 2016 v skladu z veljavno stanovanjsko zakonodajo.
4. člen 
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015, so:
– splošni del proračuna – bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja,
– posebni del proračuna – realizirani finančni načrti občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti,
– obrazložitve – obrazložitve splošnega dela, posebnega dela, obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov,
– obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
– računovodsko poročilo upravljavca denarnih sredstev sistema EZR.
5. člen 
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen 
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Št. 41-24/2016
Ilirska Bistrica, dne 12. aprila 2016
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.