Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

Ob-2119/16, Stran 1067
Na podlagi 6. člena Pravilnika za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 31/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis 
za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode v letu 2016
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev, ki se v letu 2016 izvajajo na območju Občine Medvode, pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in katerih cilj je promocija Občine Medvode. Sofinancirale se bodo kulturne, športne in turistične prireditve ob praznovanju občinskega praznika in druge prireditve, ki imajo promocijski učinek, prispevajo k razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in /ali povečanje števila nočitev v Občini Medvode, in sicer:
– prireditve za občinski praznik;
– druge občinske prireditve;
– mednarodne prireditve.
Prireditve za občinski praznik so prireditve, ki se izvedejo v mesecu juniju in juliju tekočega leta.
Druge občinske prireditve so prireditve, ki jih neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze prirejajo skozi celo leto, bodisi kot svoj praznik ali kot državni praznik.
Mednarodne prireditve so prireditve, kjer je ¼ udeležencev iz druge države.
3. Na razpisu lahko kandidirajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so pred oddajo vloge najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo;
– je izvedba prireditve v javnem interesu Občine Medvode in pripomore k promociji občine;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev izvajalca in delež sredstev iz drugih virov.
4. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za posamezna področja sofinanciranja, je:
– 15.000 evrov za prireditve za občinski praznik;
– 15.000 evrov za druge občinske prireditve;
– 3.000 evrov za mednarodne prireditve.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
5. Merila, po katerih se izberejo prireditve, ki bodo sofinancirane:
– tradicionalnost prireditve:
a) 3–10 let = 5 točk,
b) 11–20 let = 15 točk,
c) nad 20 let = 25 točk.
– pričakovani obisk prireditve:
a) do 50 obiskovalcev = 5 točk,
b) 50–100 obiskovalcev = 15 točk,
c) nad 100 obiskovalcev = 20 točk.
– realnost finančne konstrukcije:
a) od 0 %–30 % lastnih sredstev = 5 točk,
b) 30 %–70 % lastnih sredstev = 10 točk,
c) 70 %–100 % lastnih sredstev = 15 točk.
– vpliv prireditve na zasedenost turističnih kapacitet:
a) do 20 nočitev = 5 točk,
b) 20–50 nočitev = 10 točk,
c) nad 50 nočitev =15 točk.
– sofinanciranje ob okrogli ali četrtstoletni obletnici društva:
a) 10 let delovanja = 5 točk,
b) 20 let delovanja = 10 točk,
c) 25, 30, 40 in 50 let delovanja = 15 točk,
d) 60, 70, 75, 80, 90 in 100 let delovanja = 20 točk,
e) nad 100 let delovanja = 25 točk.
Občina Medvode bo sofinancirala prireditve, ki bodo na podlagi meril dosegle najmanj 50 % vseh možnih točk.
6. Prireditve, ki se sofinancirajo iz drugih javnih razpisov Občine Medvode, ne morejo biti sofinancirane iz tega javnega razpisa.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2016.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni ovojnici z oznako »Javni razpis – prireditve 2016 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
11. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pisno ali preko elektronske pošte pozvani, da jo v roku 5 dni dopolnijo. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2016.
13. Prijave morajo biti predložene na ustreznih prijavnih obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si).
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve občinske uprave Občine Medvode prek tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
Občina Medvode