Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1499. Pravilnik o stimulaciji študentov v Občini Grad, stran 5251.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 12. redni seji, ki je bila dne 26. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o stimulaciji študentov v Občini Grad 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo merila in postopek za dodeljevanje stimulacij rednim in izrednim študentom na območju Občine Grad.
Do stimulacije za napredovanje v višji letnik in do stimulacije za dokončanje študija so upravičeni redni in izredni študentje, ki niso zaposleni.
Izredni študenti, ki so zaposleni, niso upravičeni do stimulacije za napredovanje v višji letnik, ampak so upravičeni samo do stimulacije za dokončanje študija.
2. člen 
Sredstva stimulacije za zagotavljajo iz občinskega proračuna Občine Grad.
II. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE STIMULACIJ 
3. člen 
Stimulacije se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo v času študija stalno bivališče na območju Občine Grad.
4. člen 
Stimulacija se podeljuje za napredovanje v naslednji letnik posameznega študijskega programa, za opravljeno diplomo, magisterij ali doktorat.
5. člen 
Pri podeljevanju stimulacije se upošteva napredovanje v višji letnik ter dokončanje študija na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih zavodih za tekoče študijsko leto, začenši od 1. 10. 2015 naprej.
Pogoj za pridobitev stimulacije je potrdilo o vpisu v višji letnik. Študent, ki se vpiše v prvi letnik študija višješolskega strokovnega programa, visokošolskega strokovnega programa, univerzitetnega programa ali v prvi letnik študija na 1. bolonjski stopnji, ni upravičen do stimulacije.
6. člen 
K zahtevku za izplačilo stimulacije je potrebno občinski upravi Občine Grad predložiti potrdilo o vpisu v višji letnik oziroma potrdilo o uspešno opravljenem študiju.
Občinska uprava odloči o odobritvi oziroma neodobritvi stimulacije z odločbo, zoper katero je dopustna pritožba pri županu občine.
7. člen 
Višina stimulacije študentom za vpis v višji letnik znaša:
– 80,00 EUR ne glede na vrsto in stopnjo študija.
Stimulacija se študentom dodeli le za dejansko opravljena leta študija, ne pa tudi za absolventski stalež, ponavljanje in za čas pavziranja.
8. člen 
Višina stimulacije ob zaključku študija je različna glede na stopnjo študija in znaša:
Ravni izobrazbe po nekdanjih 
»predbolonjskih« študijskih programih
Raven
Ravni izobrazbe po sedanjih 
»bolonjskih« študijskih programih
Višješolski strokovni programi: 
170,00 EUR
6/1
Specializacija po višješolskih programih: 
210,00 EUR
6/2
Visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja): 
210,00 EUR
Visokošolski strokovni programi: 
210,00 EUR
Univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja): 
210,00 EUR
Specializacija po visokošolskih strokovnih programih: 
210,00 EUR
7
Magisterij stroke (2. bolonjska stopnja): 
210,00 EUR
Univerzitetni programi: 
420,00 EUR
Specializacija po univerzitetnih programih: 
280,00 EUR
8/1
Magisterij znanosti: 
700,00 EUR
Doktorat znanosti: 
1.000,00 EUR
8/2
Doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja): 
1.000,00 EUR
Posebna stimulacija se dodeli študentom, ki opravljajo diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki obravnava tematiko vezano na območje Občine Grad. Višina posebne stimulacije se poveča za 50% stimulacije ob diplomi, magisteriju ali doktoratu. V tem primeru se en izvod diplomske, magistrske ali doktorske disertacije izroči v arhiv Občine Grad.
Stimulacija ob zaključku študija se prejemniku – študentu lahko za doseženo stopnjo izobrazbe dodeli le enkrat, stimulacija za vpis v višji letnik pa le za eno študijsko smer.
III. PODELJEVANJE STIMULACIJ 
9. člen 
Za izplačilo stimulacije je potrebno predložiti potrdilo o vpisu v višji letnik istega študijskega programa. Na zahtevo občinske uprave mora študent predložiti tudi druge listine.
Stimulacija ob zaključku študija se izplača ob predložitvi potrdila o uspešno zaključenem študiju tj. potrdila o diplomi, magisteriju ali doktoratu.
Stimulacijo za vpis v višji letnik je mogoče uveljavljati v 6. mesecih po vpisu v višji letnik, stimulacijo ob zaključku študija pa v 6. mesecih od pridobitve potrdila o diplomiranju oziroma diplome, magisterija ali doktorata. To ne velja za študente, ki so vpisani v višji letnik v študijskem letu 2015/2016 ali za študente, ki so/bodo končali študij v študijskem letu 2015/2016. Ti študentje lahko uveljavljajo stimulacijo v 6. mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
10. člen 
Stimulacija se izplača v roku 30 dni od izdaje odločbe o odobritvi stimulacije.
11. člen 
Stimulacijo študent vrne, če:
– navaja neresnične podatke ali predloži lažno potrdilo o vpisu v naslednjih letnik.
Neupravičeno dobljena stimulacija skupaj z zamudnimi obrestmi se vrne v roku 90 dni od ugotovitve, da je študent prejel stimulacijo neupravičeno.
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Grad (Uradni list RS, št. 39/06, 25/07 in 45/12).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2016-2
Grad, dne 26. aprila 2016
Županja 
Občine Grad 
Cvetka Ficko l.r.