Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

Št. 352-1/2016 Ob-2123/16, Stran 1097
Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in naslednji) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in naslednji) objavlja
javno dražbo 
za prodajo nepremičnine 
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena: nepremičnina – počitniško stanovanje, vpisano v zemljiško knjižni vložek št. 7194, k.o. Vodnjan, Republika Hrvaška, ki predstavlja ½ št. zemljišča (k.č.br.) 7472 z.k. ul 7194, v naravi zgradba, dvorišče, v izmeri 131 m2 in 2/8 k.č.br 7927/4 z.k.ul. 6936, v naravi stopnišče, v izmeri 10 m2,vse k.o. Vodnjan.
Stanovanje se nahaja v počitniškem naselju Barbariga pri Puli na Hrvaškem, v objektu zgrajenem leta 1985. Gre za zidan počitniški objekt-vrstna hiša z dvema ločenima stanovanjskima enotama. Smo lastniki stanovanja (34,57 m2) v pritličju z atrijem (73,54 m2). Komunalna opremljenost objekta: elektrika, vodovod, kanalizacija, cestno omrežje, odvodnjavanje. Izdelan je energetski certifikat zgradbe. Izklicna cena je 41.300,00 EUR. Na izklicano ceno kupec plača še 5 % davek na promet nepremičnin.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Direktorica zavoda lahko postopek javne dražbe ustavi, do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 15-ih dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Rok: javna dražba bo potekala v Domu upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj, v prostorih direktorice, in sicer: dne sreda, 2. 6. 2016, s pričetkom ob 10. uri. Dražitelji se morajo na dan javne dražbe osebno zglasiti na kraju dražbe od 9.30 do najkasneje 9.50 ter ob prijavi na dražbo nepremičnine predložiti zahtevano dokumentacijo. Dražitelji morajo do vključno dne 26. 5. 2016 plačati varščino v višini 10 % od navedene izklicne cene na TRR SI56 0110 0603 0266 157. Po končani javni dražbi bo varščina vrnjena tistim, ki na javni dražbi ne bodo uspešni v roku 1 delovnega dne.
7. Dodatne informacije: za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na e-naslovu: vesna.frelih@du-kranj.si, gsm 030/360-736. Kontaktna oseba je Vesna Frelih.
Dom upokojencev Kranj