Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016, stran 5275.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 10. redni seji 5. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 1 z dne 5. 1. 2015 in Uradni list RS, št. 80 z dne 26. 10. 2015) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun 
leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.047.031
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.639.057
70
DAVČNI PRIHODKI
5.854.228
700 Davki na dohodek in dobiček
5.067.329
703 Davki na premoženje
605.166
704 Domači davki na blago in storitve
181.733
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
784.829
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
338.178
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
35.740
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.030
714 Drugi nedavčni prihodki
394.881
72
KAPITALSKI PRIHODKI
40.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
40.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.367.974
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
456.368
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.911.606
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.283.483
40
TEKOČI ODHODKI
2.434.961
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
510.632
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
83.116
402 Izdatki za blago in storitve
1.682.213
403 Plačila domačih obresti
39.000
409 Rezerve
120.000
41
TEKOČI TRANSFERI
3.035.282
410 Subvencije
319.900
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.060.150
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
143.385
413 Drugi tekoči domači transferi
511.847
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.593.448
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.593.448
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
219.792
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
213.515
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
6.277
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–5.236.452
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.263.683
50
ZADOLŽEVANJE
2.263.683
500 Domače zadolževanje
2.263.683
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
180.000
55 ODPLAČILA DOLGA
180.000
550 Odplačila domačega dolga
180.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–3.152.769
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.083.683
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
5.236.452
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.152.769
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.«
2. člen 
Spremeni se 13. člen tako, da se sedaj glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži v višini 2.263.683,00 EUR za izgradnjo nove osnovne šole na Lavrici.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko zadolži:
1. Predvidena kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 144.000 EUR;
– za dobo do enega leta;
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti;
– sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
2. Predvidena kratkoročna zadolžitev (interna) pri JHL, d.o.o.:
– do višine 18.000 EUR;
– za dobo do enega leta;
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti;
– sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
3. Predvidena dolgoročna zadolžitev pri bankah oziroma finančnih institucijah:
– do višine 144.000 EUR;
– za dobo sedmih let, šteto od poteka moratorija (7 let od 1. 1. 2017 dalje);
– za namen: financiranje nakupa avtobusov;
– sredstva za servisiranje dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-04/2016
Škofljica, dne 5. maja 2016
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.