Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1493. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica, stran 5222.

  
Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 40/15 – ZUUJFO), 3. in 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 11. redni seji dne 5. 5. 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu Martin Krpan Cerknica 
1. člen
V Vrtcu Martin Krpan Cerknica se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
1.
I. STAROSTNO OBDOBJE: 1 do 3 let
444,33 EUR
2.
II. STAROSTNO OBDOBJE: 3 do 6 let
328,43 EUR
3.
KOMBINIRANI ODDELKI: 2 do 6 let
361,79 EUR
4.
ODDELKI: 3 do 4 let
361,79 EUR
5.
CICIBANOVE URICE: cena oddelka
405,28 EUR
2. člen 
Prispevek staršev določi pristojni Center za socialno delo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v deležu ekonomske cene programa, v katerega je otrok vključen.
3. člen 
Prispevek staršev iz 1., 2., 3. in 4. točke 1. člena tega sklepa, je prispevek za prisotnost otroka za 21 dni v mesecu.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost.
Za dneve odsotnosti otroka, se staršem za vsak dan odsotnosti zniža prispevek za stroške neporabljenih živil od drugega dne odsotnosti dalje – zajtrk, kosilo, malica.
4. člen 
Otroci so lahko v vrtcu prisotni največ 9 ur dnevno, znotraj obratovalnega časa vrtca. Za prisotnost otroka v vrtcu nad 9 ur lahko vrtec zaračuna zamudnino v višini 5 EUR za vsako začeto uro nad 9 ur prisotnosti.
5. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Cerknica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v poletnih mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. septembra.
Starši plačajo rezervacijo v višini 63 EUR mesečno. Starši so dolžni odsotnost otroka pisno napovedati najmanj en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.
Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije občina.
Starši otrok drugih občin, za katere Občina Cerknica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, morajo pridobiti pisno soglasje od občine, v kateri imajo stalno bivališče, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
6. člen 
Za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, lahko starši uveljavljajo znižanje prispevka za en plačilni razred. Pisna prošnja, s priloženim zdravniškim potrdilom, se odda v vrtcu, v katerega je otrok vključen, najkasneje v roku 5 dni od zaključka odsotnosti.
Dodatno se plačilo staršev za otroka v vrtcu lahko zniža za dva plačna razreda v naslednjih izjemnih primerih:
– Eden od staršev varovanca vrtca konstantno neguje bolnega drugega otroka, kar je razlog, da ne more hoditi v službo;
– Enega ali oba starša doleti nenadna težja bolezen ali nesreča, ki bistveno spremeni dosedanji način življenja družine in o tem obstajajo dokazila. V tem primeru se plačilo zniža le do ureditve stanja, vendar ne več kot za 6 mesecev.
7. člen 
Vrtec izstavi ustanovitelju za opravljene storitve mesečni obračun in na tej podlagi račun, najkasneje do 10. v tekočem mesecu.
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2016 dalje.
9. člen 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu »Martin Krpan« Cerknica, številka 602-2/2012 z dne 20. 12. 2012, objavljen v Uradnem listu RS, št. 106/12).
Št. 602-2/2016
Cerknica, dne 5. maja 2016
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.