Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3136. Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije
3137. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja
3138. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava
3139. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja
3140. Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja
3141. Uredba o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Sklepi

3094. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Hamburgu, v Zvezni republiki Nemčiji
3095. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Liegu, v Kraljevini Belgiji
3142. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«

MINISTRSTVA

3096. Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah
3097. Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost«
3098. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
3099. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje
3100. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3101. Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2015

OBČINE

Braslovče

3102. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2015

Brežice

3103. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice
3104. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Artiče Jug, ART-09
3105. Sklep o prekategorizaciji občinskih stanovanj

Cankova

3134. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2015
3135. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova

Celje

3106. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje in za območje Škofja vas
3107. Sklep št. 5/15 o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerknica

3108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici

Črnomelj

3109. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono Otovec
3110. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer

Dobrova-Polhov Gradec

3111. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015

Gornji Petrovci

3112. Odlok o enkratni zimski denarni pomoči v Občini Gornji Petrovci

Ilirska Bistrica

3113. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3114. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Komen

3115. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Laško

3116. Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3117. Poslovnik Občinskega sveta Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3118. Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Laško

Loški Potok

3119. Statut Občine Loški Potok
3120. Poslovnik Občinskega sveta Občine Loški Potok
3121. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Luče

3122. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2014

Mokronog-Trebelno

3123. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog - Trebelno
3124. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog - Trebelno
3125. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Mokronog - Trebelno

Mozirje

3126. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Puconci

3127. Sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta

Rečica ob Savinji

3128. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2015

Ribnica

3129. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo Severne servisne ceste – druga etapa

Slovenj Gradec

3130. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele

Slovenska Bistrica

3131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica

Škocjan

3132. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Žalec

3133. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

POPRAVKI

3143. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica
3144. Popravek Sklepa o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-7

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti