Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

Ob-3268/15, Stran 1897
I. RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska ulica 2, 1550 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: organizator javne dražbe) na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti sklicuje
2. javno dražbo
za prodajo gostinske in hotelske opreme v Počitniškem domu RTV Slovenija Planica, na parcelni številki 1327, k.o. Rateče, katerega lastnik je RTV Slovenija, javni zavod. Seznam premičnin z vsemi specifikacijami je potencialnim dražiteljem na voljo pri kontaktu, navedenem v točki IX. te objave.
II. Na dražbi se prodajajo premičnine, opisane v uvodu te objave.
III. Začetna izklicna cena za premičnine je navedena za vsak predmet prodaje na seznamu premičnin, ki ga lahko dražitelji dobijo na željo. Najnižji znesek višanja je 1 EUR. Kupnino je potrebno plačati v gotovini ali na transakcijski račun pred prevzemom predmeta nakupa, najkasneje v roku 8 dni. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni, je bistvena sestavina pravnega posla.
IV. Javna dražba se bo izvajala v Počitniškem domu RTV Slovenija Planica, Rateče 167b, Rateče, dne 9. 11. 2015 ob 10.30.
V. Varščina, ki jo je potrebno položiti pred začetkom javne dražbe je 10 EUR in jo morajo dražitelji plačati komisiji na dan javne dražbe. Po končani javni dražbi, bo varščina takoj vrnjena tistim, ki na javni dražbi ne bodo uspešni.
VI. Premičnine se kupujejo po načelu videno–kupljeno; kupec sam organizira demontažo in odvoz predmetov prodaje.
VII. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji javne dražbe in si ogledajo predmet javne dražbe na dan dražbe 9. 11. 2015 v Počitniškem domu RTV Slovenija Planica, Rateče 167b, Rateče od 9.30 dalje.
VIII. Organizator javne dražbe si pridržuje pravico, dražbo kadarkoli preklicati oziroma od nje odstopiti, kar lahko stori kadarkoli od datuma te objave dalje vse do trenutka sklenitve pravnega posla. Dražitelji se odpovedujejo kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja javne dražbe, ki bi jim nastali zaradi odstopa oziroma preklica dražbe oziroma zaradi nesklenitve pravnega posla s strani organizatorja javne dražbe. Organizator javne dražbe ni zavezan k izvedbi pravnega posla niti z dražiteljem, ki je na dražbi uspel, pri čemer mora svojo odločitev sprejeti in sporočiti dražiteljem takoj po zaključku dražbe.
IX. Potencialni dražitelji lahko dodatne informacije dobijo pri organizatorju javne dražbe po elektronski pošti: mojca.borko@rtvslo.si ali tel. 040/428-500.
RTV Slovenija 
Javni zavod 

AAA Zlata odličnost