Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3130. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele, stran 8739.

  
Na podlagi 11. člena in 36. do 40. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10 in 66/15) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. redni seji dne 14. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem aktom Mestna občina Slovenj Gradec (koncedent) ugotavlja javni interes za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele (v nadaljevanju: projekt) v obliki javno-zasebnega partnerstva v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi in določa način podelitve koncesije storitev za gradnjo, tekoče vzdrževanje, energetsko upravljanje, zavarovanje objektov in dajanje v uporabo.
Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja pravic in obveznosti iz naslova projekta in območje njenega izvajanja,
2. pogoje, ki jih mora izpolniti zasebni partner (v nadaljevanju: koncesionar),
3. splošne pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
4. začetek in čas trajanja koncesije,
5. način financiranja koncesionirane dejavnosti,
6. način podelitve koncesije,
7. nadzor nad izvajanjem koncesije,
8. prenehanje koncesijskega razmerja,
9. druge pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti.
II. PREDMET KONCESIJE IN UPORABNIKI STORITEV 
2. člen 
Predmet koncesije je opravljanje storitev gradnje in obratovanja objektov Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele, ki jih koncesionar v obliki uporabe objektov zaračunava uporabnikom. Območje izvajanja koncesije je določeno s koncedentovo projektno nalogo.
3. člen 
Koncesija zajema zlasti:
– projektiranje gradnjo objektov Vrtca Legen, Vrtca Podgorje s knjižnico in Vrtca Sele v skladu s koncedentovo projektno nalogo,
– tekoče vzdrževanje objektov v koncesijski dobi,
– energetsko upravljanje objektov v koncesijski dobi,
– zavarovanje objektov,
– dajanje prostorov objektov v uporabo uporabnikom.
Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – obratuj – prenesi v posest in last).
4. člen 
Uporabniki predmeta koncesije so javni zavod na področju predšolske vzgoje in izobraževanja, drugi javni zavodi, društva, vsi iz Mestne občine Slovenj Gradec, vsi kot uporabniki prostorov objektov Vrtca Legen, Vrtca Podgorje s knjižnico in Vrtca Sele.
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja izvajanje koncesionirane dejavnosti in koncedentu posreduje svojo oceno izvajanja koncesionirane dejavnosti.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
5. člen 
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega prava oziroma skupno več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
6. člen 
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije (načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav, ki so predmet koncesije),
– da pripravi in predloži ceno v predpisani strukturi cene,
– da bo sklenil zavarovanje za odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu ali tretjim osebam,
– da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega odloka in pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da predloži jamstvo za kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI 
7. člen 
Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Koncesionar mora s pogodbo izrecno prevzeti vsa tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, vsa tveganje gradnje in iz njega izhajajoča tveganja, vsa tveganja zagotavljanja storitev, vsa tveganja racionalne rabe energije in vsa tveganja obsega tekočega vzdrževanja. Koncedent mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje dejavnosti uporabnikov,
– izvajati storitve tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potreb uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o koncesionirani dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno koncedentu in drugim z izvajanjem koncesionirane dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v last in posest objekte, s katerim bo izvajal koncesionirano dejavnost,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije.
V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
8. člen 
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opredelita v koncesijski pogodbi. Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe in traja 1 + 15 let (izgradnjo objektov vrtcev in dajanje objektov v uporabo s 1. 9. 2016 in 15 let obratovanja in uporabe objektov vrtcev).
VI. NAČIN FINANCIRANJA KONCESIJE 
9. člen 
Izvajanje koncesije se financira z zaračunavanjem storitev koncesionirane dejavnosti uporabnikom storitev (tretjim osebam) in se natančno opredeli v koncesijski pogodbi.
VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 
10. člen 
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Merilo za izbor koncesionarja je najnižja cena ure uporabe objektov.
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– izvedbi projekta na način javno-zasebnega partnerstva,
– imenu oziroma firmi in sedežu javnega partnerja,
– objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in aktu o javno-zasebnem partnerstvu,
– predmetu, naravi in obsegu ter območju javno-zasebnega partnerstva,
– začetku in trajanju javno-zasebnega partnerstva,
– postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– dostopu do razpisne dokumentacije,
– kraju, roku in pogojih za predložitev ponudb,
– zahtevah glede vsebine ponudb,
– pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati koncesionar in dokazilih o njihovem izpolnjevanju,
– pogojih za predložitev skupne ponudbe,
– merilih za izbiro najugodnejše ponudbe,
– naslov, datum in uro odpiranja ponudb,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– o odgovorni osebi za dajanje informacij,
– druge navedbe.
11. člen 
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan v skladu z 52. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Komisija odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov komisije.
Komisija pripravi končno poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki je podlaga za odločanje na občinskem svetu. Odločitev občinskega sveta je pogoj za izdajo sklepa o izbiri koncesionarja. Obvestilo o izboru izda direktor občinske uprave.
12. člen 
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru, da nobena od ponudb zanj ni sprejemljiva, ne izbere koncesionarja.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE 
13. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo organi koncedenta. Koncesionar mora na vsako zahtevo koncedenta podati poročilo o opravljanju dejavnosti iz koncesijske pogodbe in dovoliti koncedentu vpogled v tisti del svojega poslovanja, ki se nanaša na koncesijo. Koncesionar mora koncedentu predati letno poročilo o izvajanju koncesije za preteklo leto najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo pristojne inšpekcijske službe.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
14. člen 
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen 
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem.
Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih hujših kršitev koncesijske pogodbe, kot so neizvajanje koncesionirane dejavnosti oziroma njeno izvajanje v nasprotju z določili tega akta ali koncesijske pogodbe, neizpolnjevanje predpisanih pogojev za izvajanje koncesionirane dejavnosti, neustrezno vzdrževanje objektov in neizpolnjevanje prevzetih obveznosti, določenih v razpisu in koncesijski pogodbi.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
16. člen 
Z odkupom koncesije s strani koncedenta preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati koncesijsko dejavnost pred potekom časa trajanje koncesije, izvajanje koncesionirane dejavnosti pa prevzame koncedent. Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
17. člen 
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– če koncesionar dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, torej tako, da so povzročene motnje v izvajanju predšolske dejavnosti,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih predpisov ali določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar pri svoji dejavnosti ne spoštuje standardov na področju predšolske dejavnosti, ki se nanašajo na objekte ali navodil koncedenta,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncedent mora koncesionarju dati primeren rok za odpravo kršitev.
Koncedent bo v primeru stečaja koncesionarja uveljavljal izločitveno pravico, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONARNE DEJAVNOSTI 
18. člen 
Vstop druge pravne ali fizične osebe v koncesijsko razmerje namesto koncesionarja je možen samo s pisno privolitvijo koncedenta.
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki bi nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
19. člen 
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem koncesionirane dejavnosti dajanja objektov projekta v uporabo se določi s koncesijsko pogodbo.
XI. KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-0015/2015
Slovenj Gradec, dne 15. oktobra 2015
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost