Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica, stran 8741.

  
Na podlagi 48. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), določil Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) sta Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z določili 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), na 5. redni seji dne 2. 7. 2015 in Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07) na 6. redni seji dne 24. 9. 2015 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 97/00, 61/04, 123/04, 26/10 in 61/12).
2. člen 
6. člen odloka se spremeni tako, da na novo glasi:
»Zavod ima naslednje organizacijske enote:
– Lekarna Bistrica, Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica,
– Lekarna Center, Partizanska ulica 1, Slovenska Bistrica,
– Lekarna Plečnikova, Plečnikova ulica 27, Slovenska Bistrica,
– Lekarniška podružnica Polskava, Mariborska ulica 42, Zgornja Polskava,
– Lekarniška podružnica Makole, Makole 35, Makole.«
3. člen 
11. člen odloka se spremeni tako, da na novo glasi:
»Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet zavoda šteje sedem članov v naslednji sestavi:
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov,
– pet predstavnikov ustanoviteljic, in sicer: štirje predstavniki Občine Slovenska Bistrica in en predstavnik Občine Makole.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno izmed vseh zaposlenih v zavodu. Postopek in način izvolitve in razrešitve predstavnika delavcev v svet zavoda določi statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike ustanoviteljic imenujeta občinska sveta Občine Slovenska Bistrica in Občine Makole v skladu s svojimi statutom.«
4. člen 
14. člen odloka se spremeni tako, da na novo glasi:
»Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicama.
Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista ločeni, mora imeti direktor visoko izobrazbo farmacevtske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj.«
5. člen 
17. člen odloka se spremeni tako, da na novo glasi:
»Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
Število članov, način imenovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen
V skladu z določili tega odloka se svet zavoda konstituira v roku 90 dni od dneva veljavnosti tega odloka.
Svet zavoda v sedanji sestavi opravlja svojo funkcijo do konstituiranja novega sveta zavoda.
Zavod mora uskladiti svoj statut z določili tega odloka v roku šest mesecev od dneva veljavnosti tega odloka.
7. člen 
Župana občin ustanoviteljic objavita ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 5/2015-9
Slovenska Bistrica, dne 2. julija 2015
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.
 
Št. 900-4/2015-15
Makole, dne 24. septembra 2015
Župan 
Občine Makole 
Franc Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost