Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

Ob-3245/15, Stran 1851
Mestna občina Velenje objavlja na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13; v nadaljevanju: ZZDej) in šeste točke 9. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08)
javni razpis 
za podelitev nadomestne koncesije ob upokojitvi dosedanjega nosilca koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v programu ambulante splošne oziroma družinske medicine v Mestni občini Velenje
1. Koncedent: Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MOV).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev nadomestne koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v MOV:
– 1 koncesija na področju splošne oziroma družinske medicine v MOV.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa koncesije in krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija:
4.1. 1,00 programa splošne oziroma družinske medicine v MOV.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za nedoločen čas. Koncesijska dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija odvzame z odločbo.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora vlagatelj do pričetka izvajanja koncesijske dejavnosti, 1. 3. 2016, izpolniti zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent.
Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v prijav na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima vlagatelj zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti. Po izobrazbi mora biti specialist družinske medicine ali specialist splošne medicine, ki ima veljavno licenco za opravljanje samostojnega dela;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, da bo le-to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil z dnem 29. 2. 2016 in začel opravljati koncesijsko dejavnost 1. 3. 2016;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene poslovne prostore, ki so primerni za gibalno ovirane in jih bo do pričetka opravljanja koncesijske dejavnosti, 1. 3. 2016, uredil v skladu z zahtevami narave dela (pridobi pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje o ustreznosti prostorov in opreme);
6.1.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, v skladu s pogoji, ki so predpisani v razpisni dokumentaciji, prevzel/a vse tiste opredeljene zavarovane osebe dosedanjega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki bodo to želele;
6.1.6. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času;
6.1.7. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira na tem javnem razpisu;
6.1.8. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so mišljeni upravni postopki, ki jih vodi MOV ali pa sodni postopki v katerih MOV nastopa kot stranka oziroma stranski udeleženec.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti. Po izobrazbi mora biti specialist družinske medicine ali specialist splošne medicine, ki ima veljavno licenco za opravljanje samostojnega dela;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju oziroma kolikor je v delovnem razmerju, da bo le-to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil do 29. 2. 2016 in začel opravljati koncesijsko dejavnost 1. 3. 2016;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene poslovne prostore, ki so ki so primerni za gibalno ovirane in jih bo do pričetka opravljanja koncesijske dejavnosti, 1. 3. 2016, uredil v skladu z zahtevami narave dela (pridobi pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje o ustreznosti prostorov in opreme);
6.2.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, v skladu s pogoji, ki so predpisani v razpisni dokumentaciji, prevzel/a vse tiste opredeljene zavarovane osebe dosedanjega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki bodo to želele;
6.2.6. v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, bo predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času;
6.2.7. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira na tem javnem razpisu;
6.2.8. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero kandidira vlagatelj na tem razpisu;
6.2.9. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. Tu so mišljeni upravni postopki, ki jih vodi MOV ali pa sodni postopki, v katerih MOV nastopa kot stranka oziroma stranski udeleženec.
7. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa):
Vloge vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1. Pričetek z delom: največ 10 točk,
7.2. Strokovne izkušnje: največ 10 točk,
7.3. Število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk,
7.4. Ordinacijski čas: največ 10 točk.
8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, se izvede žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni dokumentaciji.
10. Rok izvedbe
Vloge morajo biti oddane na naslov Mestna občina Velenje, sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: Sprejemna pisarna MOV).
Šteje se, da je vloga za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa), prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 27. 11. 2015 do 24. ure ali oddane neposredno v sprejemni pisarni MOV do 27. 11. 2015 v delovnem času (ponedeljek in torek, od 8. do 14.30, sredo, od 8. do 17. ure in v petek, od 8. do 13. ure).
11. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan MOV, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Pri pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi druge vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni upravni organ zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije ali, da program za razpisno koncesijo ni na razpolago, se koncesija ne podeli.
12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1 (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) bo 2. 12. 2015 ob 13. uri, v prostorih MOV, Titov trg 1, Velenje, v sejni sobi št. 405 (IV. nadstropje). Odpiranje vlog za izbor koncesionarja je javno.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni strani MOV http://www.velenje.si (Za občane – Javne objave in razpisi) in
– v sprejemni pisarni MOV (kletni prostori, soba št. 11), Titov trg 1, Velenje:
– ponedeljek in torek, od 8. do 14.30, sredo, od 8. do 17. ure in
– v petek, od 8. do 13. ure.
14. Informacije in pojasnila: dodatna pojasnila lahko zahtevajo vlagatelji v pisni obliki, po telefonu in po elektronski pošti do vključno pet dni pred potekom roka za oddajo vloge. Vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije pri Ines Gričar Ločnikar, po tel. 03/896-17-41 ali elektronski pošti: ines.gricar.locnikar@velenje.si.
Mestna občina Velenje 

AAA Zlata odličnost