Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3104. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Artiče Jug, ART-09, stran 8659.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Artiče Jug, ART-09 
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: »OPPN«) je stavbno zemljišče, namenjeno gradnji enostanovanjskih objektov, na katerem se zaradi potreb po stavbnih zemljišč, ki se izkazuje, pristopi k izdelavi prostorskega akta, ki bo določal merila in pogoje za posege v prostor.
2. člen 
(območje in predmet OPPN) 
Območje OPPN se nahaja v južnem delu Artič in se zajeda v obstoječe stavbno tkivo. Zajema v OPN določeno enoto urejanja prostora ART-09 v približni velikosti 1,9 ha. Glede na interes lastnikov in možnost zagotavljanja dostopa do posamezne parcele, se lahko v nadaljevanju območje spremeni po postopku določenem z OPN. Natančnejše območje se določi v fazi osnutka OPPN.
V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova še nepozidanega območja z robnimi pogoji. Kot izhodišče se upoštevajo tudi splošni pogoji OPN in prostorski izvedbeni pogoji na širšem območju. V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. Sprejme se program opremljanja.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in predstavitve lastnikom, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Upošteva se projekt Ureditev lokalne ceste LC 024472 v Artičah v Občini Brežice, faza PGD, Trasa d.o.o., št. proj. 835/13, julij 2013.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Okvirni roki za pripravo OPPN:
Faza:
Roki (dni max):
1. 
Izdelava idejne zasnove območja in osnutka OPPN, obveznih prilog
75
2. 
Pridobivanje smernic in odločbe o CPVO
40
3. 
Usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega osnutka
30
4. 
Javna razgrnitev in javna obravnava
40
5. 
Priprava stališč do pripomb
15
6. 
Predstavitev na OS in odborom – 1. branje
(**)
7. 
Izdelava predloga
30
8. 
Pridobivanje mnenj
40
9. 
Priprava usklajenega predloga
10
10.
Predstavitev na OS in odborom – sprejem
(**)
11.
Izdelava končnega dokumenta
14
12.
Objava v Uradnem listu
(**) 
Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Predviden rok za sprejem akta je 18  mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (varstvo okolja);
2. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana (obramba);
6. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
7. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
8. Vodovod Artiče, Artiče 21a, 8253 Artiče (področje vodooskrbe);
9. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena);
10. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
11. Krajevna skupnost Artiče, Artiče 38, 8263 Artiče;
12. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto (telekomunikacije).
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen 
(obveznost financiranja) 
Pripravljavec in naročnik OPPN: Občina Brežice.
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-1/2014
Brežice, dne 8. oktobra 2015
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost