Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3102. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2015, stran 8657.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 8. redni seji dne 14. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Braslovče za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina 
Podskupina/Kontov
Besedilo
Proračun leta 2015
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
5.608.948
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.786.056
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.244.398
700 Davki na dohodek in dobiček
2.831.498
703 Davki na premoženje
281.310
704 Domači davki na blago in storitve
131.590
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
541.658
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
273.108
711 Takse in pristojbine
5.000
712 Denarne kazni
5.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
9.000
714 Drugi nedavčni prihodki 
249.350
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
54.300
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
54.300
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
1.768.592
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
338.147
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.430.445
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.101.028
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.251.826
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
285.950
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
43.600
402 Izdatki za blago in storitve 
834.251
403 Plačila domačih obresti 
23.025
409 Rezerve 
65.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.514.548
410 Subvencije
55.237
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.034.780
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
159.189
413 Drugi tekoči domači transferi 
265.342
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.480.729
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.480.729
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
853.925
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.
62.925
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
791.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.
–492.080
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih osebah j.p.
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
500.000
500 Domače zadolževanje
500.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
143.008
550 Odplačila domačega dolga
143.008
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–135.087
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
356.992
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
492.080
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo (ocena)
135.143
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2015
Braslovče, dne 14. oktobra 2015
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost