Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

Št. 039-10/2015-1 Ob-3252/15, Stran 1874
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/2007 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok
I. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je izbor projektov in/ali programov s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2016. Cilj javnega razpisa je otrokom in mladostnikom na območju MOL omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti, zagotoviti prostočasne in preventivne aktivnosti v času šolskih počitnic. Cilj javnega razpisa je preko projektov v šolah omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole.
II. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
A) Mladinski raziskovalni projekti
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so namenjeni učencem od 6. razreda osnovne šole, dijakom in njihovim mentorjem na območju MOL.
Ljubljana je v letu 2016 nosilka naziva Zelena prestolnica Evrope, zato bodo dodatne točke na javnem razpisu prejeli projekti, ki bodo obravnavali to temo.
Cilji mladinskih raziskovalnih projektov so:
– usmerjanje in spodbujanje otrok in mladostnikov k raziskovalnem delu,
– ponuditi otrokom in mladostnikom možnost za nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da svojemu znanju dodajo praktično vrednost,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da utrdijo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
– učenje, kako jasno in javno izražati svoja mnenja in predloge,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
– učenje postavljanja hipotez oziroma raziskovalnih vprašanj,
– učenje projektnega in skupinskega dela ter medsebojnega sodelovanja,
– izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdelka in predstavitev končnega izdelka.
MOL bo sofinancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje, in sicer:
– raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– raziskovalne tabore za srednješolce,
– raziskovalne tabore za učitelje osnovnih in srednjih šol,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte valilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole).
Raziskovalni tabori so vsaj dvodnevna aktivnost.
Mladinski raziskovalni projekti se ne smejo izvajati v času izvajanja obveznega predmetnika v šolah.
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje projektov za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije, v primeru izvedbe izven institucionalnih okvirjev pa tudi za otroke in mladostnike do 15. leta starosti, če imajo stalno prebivališče v MOL. S tem želimo podpreti projekte, ki otrokom in mladim ponujajo možnost brezplačnega, organiziranega in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, zasledujejo pa tudi prednostne cilje, ki jih določa politika MOL na področju razvoja izobraževanja.
Ljubljana je v letu 2016 nosilka naziva Zelena prestolnica Evrope, zato bodo dodatne točke na javnem razpisu prejeli projekti, ki bodo obravnavali to temo.
Projekti za otroke in mladostnike so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki se izvajajo po metodah organiziranega neformalnega učenja, nanašajo pa se na naslednja področja:
– zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa,
– dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostnikov skozi aktivnosti za ozaveščanje o zdravem načinu življenja,
– preprečevanje socialne izključenosti in ozaveščanje o otrokovih pravicah,
– zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mladostniki,
– razvijanje ustvarjalnosti,
– ekološko ozaveščanje,
– delo z otroki s posebnimi potrebami.
Projekti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v Ljubljanskih osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL, in/ali izven institucionalnih okvirjev.
Projekti se ne smejo izvajati v času izvajanja obveznega programa v šolah. Izvedba v času izvajanja obveznega programa v šolah je dovoljena le v primeru, da je projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo teh znanj ali sposobnosti. V tem primeru mora vlagatelj k vlogi priložiti izjavo šole, da je projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo znanj ali sposobnosti za njegovo izvedbo v času obveznega programa v šolah (glej priloženo dokumentacijo – izjava vsebinskega področja B).
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih programov za otroke in mladostnike od 1. do 5. razreda osnovne šole na območju MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije ali osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL. Z razpisom želimo otrokom in mladostnikom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic, poudarek je na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah) ter na zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.
V okviru tega vsebinskega področja so zagotovljena sredstva za izvedbo 9-urnega dnevnega programa organiziranega celodnevnega počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole na območju MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, v času šolskih počitnic, izjemoma tudi za mladostnike do 18. leta starosti, če gre za mladostnike s posebnimi potrebami.
Sredstva za programe se namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni).
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje programov dopolnilnih dejavnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke in mladostnike od 1. do 9. razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije.
V okviru tega vsebinskega področja bomo sofinancirali programe s področja:
1. konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja,
2. izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje o znanosti in tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj učenca.
E) Projekti v šolah za učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje projektov dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole iz MOL. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole.
Ljubljana je v letu 2016 nosilka naziva Zelena prestolnica Evrope, zato bodo dodatne točke na javnem razpisu prejeli projekti, ki bodo obravnavali to temo.
V okviru tega vsebinskega področja so razpisane teme:
1. Ljubljana, zelena prestolnica (spodbujanje uporabe javnega prevoza, razvoj urbanih zelenih okolij – parki, vrtovi ipd., samooskrba, ravnanje z odpadki, ukrepi za izboljšanje kvalitete zraka, spodbujanje in ohranjanje naravne in biotske raznolikosti, odgovorno ravnanje z vodo, energetska učinkovitost, ekološke inovacije ter spodbujanje in vključevanje okoljevarstvenih vsebin na drugih področjih),
2. priprava okrasitve v okviru celovitega mestnega novoletnega programa (Park Zvezda),
3. priprava okrasitve v okviru celovitega mestnega novoletnega programa (četrtne skupnosti),
4. priprava skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na Ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu Zmajev karneval,
5. projekti medkulturnega sodelovanja/projekti prostovoljstva in spodbujanja razvoja socialnih veščin/projekti zmanjševanja nasilja/delavnice ali predavanja iz vzgojne preventivne vsebine,
6. projekti mednarodnega sodelovanja/projekti medšolskega sodelovanja/sodelovanje šol z lokalno skupnostjo,
7. vzgoja za tehniko, oblikovanje in prostor.
F) Mestne prireditve šol za otroke in učence za obdobje 2016–2018
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti oziroma prireditev, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole z območja MOL. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje prostega časa v okviru šole.
V okviru tega vsebinskega področja so razpisane teme:
1. organizacija in izvedba festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah z območja MOL,
2. organizacija seminarja za učitelje 1. in 2. triade likovne in tehnične vzgoje za izdelavo izvirnih Ljubljanskih pustnih kostumov ter organizacija in udeležba na natečaju za pustni karneval v Ljubljani,
3. organizacija in izvedba revije pevskih zborov osnovnih šol z območja MOL.
G) Organizator 29., 30. in 31. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« za obdobje 2016–2018
Eden izmed najpomembnejših projektov v okviru programa mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani je celoletni projekt »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« z zaključkom na srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Projekt povezuje raziskovalno dejavnost mladih na osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani.
Vsako leto organiziramo srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s približno 400 raziskovalnimi nalogami (srednje šole 150 in osnovne šole 200). Predstavitev zajema približno 350 nalog.
V okviru posameznega letnega srečanja »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« razpisujemo:
1. organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev za osnovne in srednje šole MOL s postrsko predstavitvijo in zagovori nalog za najboljše mlade raziskovalce v prostorih šole ter organizacijo spremljajočih aktivnosti srečanja,
2. izvedbo projekta metodik in usposabljanja mentorjev mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«,
3. pripravo in tisk zbornika letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev ter tisk priznanj z distribucijo in
4. organizacijo zaključne prireditve posebej za osnovne šole in za srednje šole.
K 1. točki
Organizacija letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev zajema naslednje pomembnejše sklope:
– prevzem nalog, povzetkov in seznamov šolskih selekcij,
– pregled nalog, ki so bile izbrane na šolskih srečanjih mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, če izpolnjujejo formalne pogoje za mladinsko raziskovalno nalogo,
– izdelavo evidenc o vseh prejetih nalogah, o nalogah, ki so bile izbrane na šolskih srečanjih mladih raziskovalcev, in njihovih mentorjih in o povzetkih,
– izdelavo evidenc (po šolah) o prevzetih, neustreznih in zavrnjenih nalogah,
– organizacijo recenzij,
– organizacijo recenzentov ali skupin za zagovore nalog,
– organizacijo osnovnošolskih in srednješolskih zagovorov in predstavitev (ločeno za osnovne šole in srednje šole),
– priprava razstave posterjev in njihova recenzija,
– festival projektnega in seminarskega dela osnovnih šol,
– zbir rezultatov raziskovalnih nalog, ki so imele zagovore po šolah in po področjih posebej za osnovne šole in za srednje šole (ta dokumentacija vključuje podatke o zagovarjanih in ocenjenih nalogah in podatke o nalogah, ki imajo pravico sodelovati na državnem srečanju),
– seznam sodelujočih recenzentov,
– odgovore na morebitne pritožbe in mnenja udeležencev srečanja (vse naloge in opravila, ki jih izvaja organizator srečanja),
– priprava dokumenta o predlogu nagrad za raziskovalce in njihove mentorje, ki ga organizator poda komisiji za mladinsko raziskovalno dejavnost,
– druge manjše naloge, pomembne za izvedbo srečanja.
K 2. točki
Izvedba projekta metodik in usposabljanja mentorjev mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« zajema:
– izvedbo delavnic mentorskega dela za mentorje mladih raziskovalcev projekta »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, ki zajemajo več področij mentorskega dela (vloga in pomen mentorja, metodika raziskovalnega dela, načrtovanje raziskovalnega dela, vodenje mladih raziskovalcev, vsebinsko in vizualno oblikovanje pisne naloge, promocija rezultatov raziskovalnega dela itd.).
K 3. točki
Organizacija pri izdelavi zbornika, priznanj in distribuciji zajema:
– izdelavo in oblikovanje zbornika (zgoščenke ali USB ključe s povzetki pošljejo šole) v dosedanjem obsegu in kvaliteti, tiskanje obrazcev za priznanja sodelujočim, kaligrafsko pisanje priznanj za nagrajene udeležence, laserski izpis potrdil, distribucija priznanj (približno 1500),
– tiskanje do 500 izvodov zbornika.
K 4. točki
Organizacija zaključnih prireditev letnega srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, posebej za osnovne in za srednje šole, zajema predvsem:
– kulturni program, ki je po vsebini in obsegu primeren srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev,
– zagotovitev prostorov zaključne prireditve,
– slavnostna prireditev ob otvoritvi,
– predstavitve najboljših in najzanimivejših osnovnošolskih raziskovalnih nalog,
– predstavitve najboljših srednješolskih raziskovalnih nalog,
– razglasitev rezultatov in nagrad,
– podelitev nagrad.
III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji so pravne osebe, ki imajo sedež na območju MOL in delujejo na območju MOL najmanj eno leto.
Vsebina vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji in predmetom tega javnega razpisa.
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih vsebinskih področij MOL za leto 2016. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi programi in projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Vlagatelji ne smejo pridobiti sredstev MOL za pokrivanje stroškov oziroma izdatkov, ki so ali bodo financirani s strani drugih sofinancerjev programov in projektov (drugi javni viri ali finančni instrumenti Evropske Skupnosti).
Vlagatelji ne morejo kandidirati s projektom ali programom, ki se bo časovno zaključil pred dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne veljati, razen v primeru, ko kandidirajo s sosledjem več projektov ali programov, od katerih bo vsaj en projekt izbran za sofinanciranje s strani MOL in se bo izvajal v obdobju po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju.
A) Mladinski raziskovalni projekti
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov.
Vlagatelji ne morejo biti zasebne šole.
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) – razen javnih zavodov, izjema od tega so osnovne šole, katerih ustanoviteljica je MOL.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:
– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo).
E) Projekti v šolah za učence
Upravičeni vlagatelji so osnovne in glasbene šole, katerih ustanoviteljica je MOL.
F) Mestne prireditve šol za otroke in učence za obdobje 2016 – 2018
Upravičeni vlagatelji so vzgojno-izobraževalni zavodi, za projekte v okviru 2. in 3. teme vsebinskega področja F, ki sta navedeni v II. točki besedila tega javnega razpisa, pa tudi drugi zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL.
G) Organizator 29., 30. in 31. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« za obdobje 2016 – 2018
Upravičeni vlagatelji so vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL.
IV. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A) Mladinski raziskovalni projekti
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ tremi vsebinsko različnimi projekti. Vsak projekt mora biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota. V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot tri projekte, bo MOL ocenjevala le prve tri projekte, zapisane v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 1.000,00 EUR za posamezen projekt.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posameznega projekta.
– Vlagatelji morajo za projekt zagotoviti lastna sredstva v višini najmanj 20 % deleža celotne vrednosti projekta.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali projekte v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda.
– Vlagatelji morajo za vsak posamezen projekt zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
– Prijavljeni projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016.
B) Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema projektoma. Vsak projekt mora biti vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota, projekti se po vsebini in strukturi ne smejo podvajati. V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot dva projekta, bo MOL ocenjevala prva dva projekta, zapisana v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis. V primeru podvajanja projektov bo MOL ocenjevala le prvi projekt, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 2.500,00 EUR za posamezen projekt.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti projekta.
– Vlagatelji morajo za projekt zagotoviti lastna sredstva v višini najmanj 20 % deleža celotne vrednosti projekta.
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za projekt in ne za izvajanje celotnega programa vlagatelja.
– Udeleženci so otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole z območja MOL, v primeru izvedbe izven institucionalnih okvirjev pa tudi za otroke in mladostnike do 15. leta starosti, če imajo stalno prebivališče v MOL.
– Sodelovanje v projektu je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom na območju MOL pod enakimi pogoji oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko vlagatelj to argumentirano obrazloži.
– MOL bo sofinancirala projekte, kjer aktivnosti z otroki potekajo kontinuirano v obliki delavnic, prireditev, in ne bo podprla projektov, ki so zastavljeni kot enkratni dogodki.
– Vlagatelji, ki bodo projekt izvajali v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom javnega zavoda.
– Kolikor se bo projekt izvajal v času obveznega programa v šolah, mora vlagatelj k vlogi priložiti izjavo šole, da zaposleni strokovni delavci teh znanj nimajo (glej priloženo dokumentacijo – izjava vsebinskega področja B).
– Projekt se ne sme izvajati v Javnem zavodu Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, ker je zavodu namenjen poseben razpis.
– Vlagatelji morajo zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
– Prijavljen projekt mora biti izveden med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016.
C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezni program počitniškega varstva v času šolskih počitnic:
1. zimske počitnice (15. 2. 2016–19. 2. 2016);
2. poletne počitnice (27. 6. 2016–31. 8. 2016);
3. jesenske počitnice (2. 11. 2016–4. 11. 2016).
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ enim programom za posamezne počitnice. V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot en program za posamezne počitnice, bo MOL ocenjevala le prvi program, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis. Za vsake počitnice je potrebno uporabiti samostojen prijavni obrazec, vlagatelj pa z enako vsebino oziroma prijavo ne more kandidirati na več programov počitniškega varstva.
– Vlagatelj mora skupaj s programom za počitniško varstvo v času zimskih šolskih počitnic hkrati kandidirati z najmanj enim programom in/ali projektom, ki se bo izvajal tudi v obdobju po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. MOL ne bo sofinancirala programov za počitniško varstvo v času zimskih šolskih počitnic, kolikor je to edini projekt oziroma program, ki ga vlagatelj prijavlja za sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa.
– Vlagatelj mora zagotoviti program za najmanj 20 otrok in največ 28 otrok na dan izvajanja počitniškega varstva ter najmanj dve odrasli osebi. V primeru izvajanja ali drugih aktivnosti, za katere so predpisani drugačni normativi, pa mora vlagatelj upoštevati veljavne normative.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 12,00 EUR na udeleženca programa na dan. Ob tem najvišja zaprošena vrednost ne sme presegati:
– v času zimskih počitnic 1.800,00 EUR za program 9-urnega varstva,
– v času poletnih počitnic 1.800,00 EUR za 1 teden izvajanja programa 9-urnega varstva,
– v času jesenskih počitnic 1.080,00 EUR za program 9-urnega varstva.
– Sodelovanje v programu počitniškega varstva je brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom pod enakimi pogoji na območju MOL. Vlagatelj lahko zahteva doplačilo staršev največ v višini 5,00 EUR na otroka dnevno.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posameznega programa počitniškega varstva.
– Vlagatelji morajo za program zagotoviti lastna sredstva v višini najmanj 20 % deleža celotne vrednosti posameznega programa počitniškega varstva.
– Pri izvajanju programa mora vlagatelj otrokom ponuditi kosilo in dve malici, od katerih mora biti ena sadna, ter vodo in brezalkoholne napitke, ki so na razpolago otrokom ves čas trajanja programa.
– Za posamezen program počitniškega varstva se iz proračuna MOL lahko sofinancira stroške dela izvajalcev programa, neposredne materialne stroške izvajanja programa, del fiksnih materialnih stroškov vlagatelja, stroške didaktičnega materiala in stroške prehrane za otroke.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva med poletnimi počitnicami mora v enem tednu otrokom brezplačno organizirati vsaj dva obiska zunanjih institucij (npr. živalski vrt, Hiša eksperimentov, bazen, obisk predstave v kulturni ustanovi itd.).
– Udeleženci so učenci od 1. do 5. razreda osnovnih šol z območja MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, v primeru vključitve oseb s posebnimi potrebami pa tudi mladostniki do 18. leta starosti. MOL sofinancira samo stroške za tiste udeležence programa, ki imajo stalno prebivališče v MOL.
– V času poletnih počitnic mora vlagatelj izvesti najmanj 3-tedenski program, pri jesenskih in zimskih počitnicah pa program v času vseh delovnih dni trajanja počitnic.
– Prednost pri izboru vlagateljev – izvajalcev programov počitniškega varstva bodo imeli vlagatelji, ki bodo omogočili brezplačno udeležbo otrokom iz socialno ogroženih družin.
– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega varstva mora voditi dnevno evidenco udeležencev programa (z imeni in priimki ter stalnim prebivališčem otrok), ki jo mora ob koncu izvajanja programa priložiti h končnemu poročilu.
– Program počitniškega varstva mora biti izveden v času, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali program v sodelovanju z javnimi zavodi, ustanovljenimi s strani MOL, morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali program. Soglasje mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda in žigosano z žigom javnega zavoda in se mora nanašati na prijavljen program.
– Vlagatelji morajo za vsak posamezen program počitnic zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
– Programi morajo biti izvedeni med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016.
D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ enim programom. V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot en program, bo MOL ocenjevala le prvi program, zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 30.000,00 EUR.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti programa.
– Vlagatelji morajo za program zagotoviti lastna sredstva v višini najmanj 20 % deleža celotne vrednosti programa.
– Udeleženci programov dopolnilnih dejavnosti so otroci in mladostniki od 1. do 9. razreda osnovne šole, ki se izobražujejo v MOL.
– Programi dopolnilnih dejavnosti se morajo izvajati tekom celega leta v obliki kontinuiranih delavnic/aktivnosti.
– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoletni program in ne za posamezno dejavnost.
– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa izvesti najmanj 20 delavnic/aktivnosti.
– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa zagotoviti udeležbo najmanj 500 učencev.
– Vlagatelji, ki bodo izvajali programe dopolnilnih dejavnosti v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi bodo izvajali dejavnost. Soglasje se mora nanašati na prijavljen program in mora biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega ter žigosano z žigom javnega zavoda.
– Vlagatelji morajo za program zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
– Program mora biti izveden med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016.
E) Projekti v šolah za učence
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na to vsebinsko področje sofinanciranja z največ šestimi projekti. V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot šest projektov, bo MOL ocenjevala le prvih šest projektov, zapisanih v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis.
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati:
1. Ljubljana, zelena prestolnica (spodbujanje uporabe javnega prevoza, razvoj urbanih zelenih okolij – parki, vrtovi ipd., samooskrba, ravnanje z odpadki, ukrepi za izboljšanje kvalitete zraka, spodbujanje in ohranjanje naravne in biotske raznolikosti, odgovorno ravnanje z vodo, energetska učinkovitost, ekološke inovacije ter spodbujanje in vključevanje okoljevarstvenih vsebin na drugih področjih) – 400 EUR;
2. priprava okrasitve v okviru celovitega mestnega novoletnega programa (Park Zvezda)– 150 EUR;
3. priprava okrasitve v okviru celovitega mestnega novoletnega programa (četrtne skupnosti) – 100 EUR;
4. priprava skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na Ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu Zmajev karneval – 400 EUR;
5. za projekte medkulturnega sodelovanja/projekte prostovoljstva in spodbujanja razvoja socialnih veščin/projekte zmanjševanja nasilja/delavnice ali predavanja iz vzgojne preventivne vsebine – 400,00 EUR;
6. za projekte mednarodnega sodelovanja/projekte medšolskega sodelovanja/za projekte na temo sodelovanja šol z lokalno skupnostjo – 400,00 EUR;
7. za projekte na temo vzgoje za tehniko, oblikovanje in prostor – 300,00 EUR.
– Sodelovanje v projektih je brezplačno za udeležence.
– Zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev.
– Udeleženci projektov so učenci od 1. do 9. razreda osnovne šole in glasbenih šol.
– Projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016.
– Ne glede na določbo prve alineje te točke E se šole lahko prijavijo tudi za jubileje osnovnih šol, kjer prejmejo sredstva: 10,00 EUR na leto in 1,00 EUR na učenca, vendar največ v višini do 1.000,00 EUR na šolo. Za 50-letnice, 100-letnice, 150-letnice itd. pa prejme šola do 2.000,00 EUR.
F) Mestne prireditve šol za otroke in učence za obdobje 2016–2018
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL ne sme presegati:
1. za zasnovo in izvedbo festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah z območja MOL 6.000,00 EUR,
2. za organizacijo in izvedbo seminarja za učitelje 1. in 2. triade likovne in tehnične vzgoje za izdelavo izvirnih Ljubljanskih pustnih kostumov ter za organizacijo in sodelovanje vrtcev in šol 6.000,00 EUR,
3. za organizacijo in izvedbo revije pevskih zborov 2.500,00 EUR.
– Sodelovanje na prireditvah je brezplačno za udeležence.
– Zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev.
– Udeleženci prireditev so učenci od 1. do 9. razreda osnovne šole in glasbenih šol.
– Posamezna prireditev mora biti izvedena med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016; 1. 1. 2017 in 31. 12. 2017 ter 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018.
G) Organizator 29., 30. in 31. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« za obdobje 2016–2018
Okvirna razpoložljiva sredstva za izvedbo posameznega letnega projekta srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« so 23.000 EUR, od tega za:
1. organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev s predstavitvami in zagovori raziskovalnih nalog za osnovne in srednje šole do višine 11.200,00 EUR,
2. izvedbo projekta metodik in usposabljanja mentorjev mladih raziskovalcev projekta do višine 4.000 EUR,
3. oblikovanje in izdelavo zbornika (do 500 izvodov) ter distribucijo do višine 2.800,00 EUR, oblikovanje, pisanje, tisk in distribucijo priznanj za nagrajence srečanja do višine 1.000,00 EUR,
4. organizacijo in izvedbo zaključne prireditve s kulturnim programom in podelitvijo nagrad za dosežke za osnovne in srednje šole do višine 4.000 EUR.
Okvirna sredstva za izplačila sodelujočim šolam (materialni stroški raziskovalnega dela in nagrade za mentorje) za sodelovanje pri projektu za vsako oddano in postrsko predstavljeno nalogo so do 16.000,00 EUR. Vsaka šola prejme toliko sredstev, kolikor znaša delež njenih oddanih in zagovarjanih nalog.
Komisija izbere tistega vlagatelja, ki doseže največje število točk.
Prijavljeni projekti morajo biti izvedeni v tekočem koledarskem letu, vsako leto v tekočem proračunskem obdobju (med leti 2016 in 2018).
V. Splošna merila za izbor projektov
Merila za izbor projektov so naslednja:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
VI. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in programov za potrebe MOL za leto 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je največ do višine 458.500,00 EUR.
Oznaka vsebinskega področja
Vsebinsko področje razpisanih projektov/programov za potrebe MOL za leto 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok
Okvirna višina sredstev glede na vsebinsko področje
A
Mladinski raziskovalni projekti
28.000,00 EUR
Komisija bo za sofinanciranje izbrala največ 40 projektov tega vsebinskega področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.
B
Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti
100.000,00 EUR
Komisija bo za sofinanciranje izbrala največ 40 projektov tega vsebinskega področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.
C
Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic
140.000,00 EUR
Za izvedbo programa zimskih počitnic bo izbranih največ 10 vlagateljev, za izvedbo programa poletnih počitnic največ 20 vlagateljev, za izvedbo programa jesenskih počitnic pa največ 10 vlagateljev, glede na število doseženih točk.
Komisija si pridružuje pravico, da, ne glede na prejšnji odstavek, dodatno izbere enega ali več vlagateljev za izvedbo posameznih počitnic, če niso pokriti vsi tedni oziroma dnevi počitnic po zaključenem izboru iz prejšnje alineje. Pri tem se izbere tistega vlagatelja, ki je dosegel naslednje najvišje število točk, pa je bila dana prijava za manjkajoči termin in je s tem zagotovljeno počitniško varstvo za ves čas trajanja šolskih počitnic.
D
Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja 
96.000,00 EUR
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja sredstva dodelila največ petim vlagateljem, katerih programi bodo ocenjeni z največjim številom točk.
E
Projekti v šolah za učence
71.000,00 EUR
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala projekte do porabe sredstev glede na število doseženih točk.
F
Mestne prireditve šol za otroke in učence za obdobje 2016–2018
14.500,00 EUR
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala tiste vlagatelje, katerih prireditev bo ovrednotena z največ točkami.
G
Organizator 29., 30. in 31. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« za obdobje 2016–2018
39.000,00 EUR
Komisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala tistega vlagatelje, katerih prijava bo ovrednotena z največ točkami.
Skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev v okviru JR 2016
488.500,00 EUR
Komisija lahko pri posameznem vsebinskem področju izbere manj projektov, če so porabljena vsa razpoložljiva sredstva v okviru posameznega vsebinskega področja. V postopku ocenjevanja vlog se bodo projekti/programi razvrščali po vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila točk. Sredstva se bodo dodeljevala do porabe razpoložljivih sredstev, predvidenih na posameznem vsebinskem področju. Število doseženih točk, ki jih bo dosegel zadnji izbrani vlagatelj na posameznem vsebinskem področju, predstavlja spodnjo mejo točk, ki jo mora doseči posamezen vlagatelj za uvrstitev v sofinanciranje. V primeru, da na posameznem vsebinskem področju ne bodo dodeljena sredstva v predvideni višini iz zgornje tabele, se lahko le-ta prerazporedijo na druga vsebinska področja v okviru tega razpisa.
MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in programov, ter do znižanja dodeljene višine sredstev za projekte in programe v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2016.
VII. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena v letu 2016.
VIII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih programov in programov so upravičeni, če:
– so s projektom oziroma programom neposredno povezani,
– so nujno potrebni za njegovo/njihovo izvajanje,
– so v skladu s cilji projekta oziroma programa,
– so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis,
– dejansko nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, vlagatelj oziroma prejemnik sredstev pa hrani dokazila o plačilu ter jih predloži k zahtevku za izplačilo sredstev,
– so v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev programov in projektov.
V zvezi z izvajanjem programov in projektov so upravičeni naslednji stroški:
– materialni stroški, ki nastanejo ob izvajanju projekta/programa;
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt oziroma program, v višini:
 
bruto urna postavka
študentsko delo
do 6,35 EUR
delo izvajalca s VII. stopnjo izobrazbe
do 11,94 EUR
delo izvajalca z VIII. stopnjo izobrazbe
do 20 EUR
– administrativni stroški (elektronska pošta in internetni dostop, telefonija, poštnina in poštne storitve, pisarniški material) in drugi stroški (električna energija, ogrevanje, voda) v višini do 10 % od zaprošene vrednosti projekta in
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta oziroma programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– administrativni stroški, če presegajo pavšal 10 % od zaprošene vrednosti projekta oziroma programa (ne velja za vsebinski področji E in F);
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.);
– tekoče in investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti vlagatelja;
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot sofinancer;
– stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja);
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.
Priznana vrednost programa in/ali projekta bo izhodišče za izračun zneska odobrenih sredstev.
IX. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 2. 12. 2015 (velja datum poštnega žiga). Vloga pomeni ovojnico z vsemi prijavljenimi projekti oziroma programi.
Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Obvezno morajo biti prijave za vse projekte oziroma programe istega vlagatelja poslane skupaj v eni zaprti ovojnici z ustreznimi oznakami: JR 2016 – »Ne odpiraj – vloga: sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok«
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– vloga vsebuje obrazec »Prijava na javni razpis« in prijavne obrazce vseh prijavljenih programov oziroma projektov;
– vloga vsebuje vsa dokazila in druge sestavine, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije:
– dokazila o najmanj 20 % sofinanciranju prijavljenega projekta oziroma programa (dokazila se morajo glasiti na prijavljeni naziv projekta oziroma programa in morajo vsebovati točen znesek sofinanciranja);
– kolikor se bodo projekti oziroma programi izvajali v javnih zavodih, soglasja javnih zavodov, ki se nanašajo na posamezen prijavljen projekt oziroma program, in so podpisana s strani odgovornih oseb javnih zavodov ter žigosana z žigom javnega zavoda;
– izjave, da zaposleni strokovni delavci šole nimajo ustreznih znanj ali sposobnosti v primerih, ko se posamezni projekti izvajajo v času obveznega predmetnika v šolah (velja za vsebinsko področje B);
– vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, z vsemi prijavami projektov oziroma programov istega vlagatelja v eni zaprti ovojnici, kot je določeno v tej točki besedila tega javnega razpisa;
– vloga mora biti poslana na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji;
– v ovojnici mora biti vsa dokumentacija predložena v vezani mapi (lahko je zvezana z vrvico), in sicer tako, da prvo stran vloge predstavlja obrazec »Prijava na javni razpis«, druga stran predstavlja kazalo, za njima pa so prijavni obrazci vseh projektov oziroma programov, urejeni po istem vrstnem redu, kot je zaporedni vrstni red vsebinskih področij v tem razpisu. Vsi dokumenti za posamezno vsebinsko področje morajo biti zloženi v enakem vrstnem redu, kot je navedeno v kazalu. Vsaka stran dokumenta mora biti zaporedno oštevilčena, kar mora biti tudi jasno razvidno iz kazala.
– za vsebinska področja, na katera vlagatelj ne kandidira, ni potrebno oddati prijavnih obrazcev;
– posamezna vsebinska področja v vlogi morajo biti ločena z barvnim listom, ki ni oštevilčen.
V primeru, da vlagatelj posreduje več kot eno vlogo (ovojnico), se v nadaljnjem postopku upošteva vloga (ovojnica), ki je bila prej oddana. V primeru, da tega ni mogoče ugotoviti iz poštnega potrdila, pa bo komisija z žrebom izbrala tisto vlogo (ovojnico), ki jo bo upoštevala v nadaljnjem postopku.
Če bo vlagatelj oddal več prijavnic za projekte oziroma programe za posamezno vsebinsko področje, kot je določeno v tem javnem razpisu, bo komisija pri točkovanju upoštevala le tiste, ki bodo zložene po vrstnem redu do največjega dovoljenega števila projektov oziroma programov za posamezno vsebinsko področje. Če tega ne bo mogoče ugotoviti, bo komisija z žrebom določila, katere projekte oziroma programe bo obravnavala.
X. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi komisija, ne bo javno in se bo pričelo 7. 12. 2015. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na opredelitev v IX. točki tega javnega razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni ustrezno dopolnijo.
XI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v IX. točki besedila tega javnega razpisa;
– vloge, ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih prilog, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, pa navedene vloge ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu, določenih v III. in IV. točki besedila tega javnega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejele zadostnega (minimalnega) števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene;
– tistih vlagateljev, ki bodo v procesu ocenjevanja pri katerem izmed izključujočih meril prejele 0 točk.
MOL bo vlagatelje vlog obvestila o izidu tega javnega razpisa v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev vlog.
Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu oziroma programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani MOL http://www.Ljubljana-si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/;
– ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan med 9. in 12. uro v tajništvu oddelka na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, Ljubljana.
XIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma po e-pošti, in sicer: tel. 01/306-40-54 (Mateja Prinčič), tel. 01/306-40-45 (Melita Oven), e-pošta: mateja.princic@Ljubljana.si, melita.oven@Ljubljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane s podrobnejšimi navodili o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v sredo, 18. 11. 2015, ob 10.30, v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Dodatnega informativnega dne ne bomo organizirali.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost