Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

Št. 039-10/2015-1 Ob-3251/15, Stran 1872
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2016
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja,
– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju,
– izvedbe Posavskega štehvanja in
– izvedbe Ekopraznika v Ljubljani.
I.1. Izvajanje programa dela lokalnega društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov, povezanih z/s:
– izobraževalnimi vsebinami splošnega pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, seminarji, posveti, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje običajev);
– predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj podeželja (zloženke, različne publikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani);
– predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in na prireditvah drugih društev in organizacij ter prikaz in odstranjevanje invazivnih rastlinskih vrst;
– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: razstave, prikazi tehnične dediščine, običajev, domače obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije ter društvene prireditve, ki niso predmet druge točke javnega razpisa.
I.2. Izvedba strokovnih vsebin na prireditvah
Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela treh tradicionalnih prireditev, ki bodo dosegle najvišje število točk in ki predstavljajo podeželje ter pospešujejo njegov razvoj, hkrati pa so namenjene širši javnosti in se izvajajo na območju MOL. Vsako lokalno društvo s sedežem v MOL lahko kandidira le z eno prireditvijo.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov, povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– razstavami;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) …;
– prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja.
I.3. Izvedba Posavskega štehvanja
Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve, ki predstavlja tradicijo Posavskega štehvanja na območju Savelj in Kleč v Ljubljani. Prireditev je namenjena širši javnosti, seznanjanju prebivalstva z dolgoletno etnološko dediščino območja Savelj in Kleč ter ohranjanju tradicije štehvanja.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov, povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) …;
– prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja.
I.4. Izvedba Ekopraznika v Ljubljani
Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve, ki predstavlja ekološko kmetijstvo v Sloveniji in ekološko tržnico v Ljubljani. Prireditev je namenjena širši javnosti, osveščanju prebivalstva o zdravem načinu življenja ter trajnostnem življenjskem slogu.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov, povezanih z/s:
– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) …;
– prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvajanje programa dela lokalnega društva in izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah po tem razpisu so:
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali;
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, registrirane v MOL, pospešujejo razvoj podeželja, najmanj 50 % vseh njihovih članov je iz vrst kmetov, ki so prebivalci MOL.
2. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvedbo Posavskega štehvanja po tem razpisu so:
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali;
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, registrirane v MOL, pospešujejo razvoj podeželja, najmanj 50 % vseh njihovih članov je iz vrst kmetov, ki so prebivalci MOL.
3. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvedbo Ekopraznika v Ljubljani po tem razpisu so:
– neprofitne pravne osebe, s sedežem na območju MOL in ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kmetijstva (spodbujanje ekološke pridelave in predelave).
Vlagatelji pod točko 1 morajo za pridobitev sredstev posebej vložiti vlogo za vsak namen. Vloga mora vsebovati razpisne obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ter prilogo: potrjen program dela društva za leto 2016, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa.
Vlagatelji pod točko 2 morajo za pridobitev sredstev za izvedbo prireditve vložiti vlogo, sestavljeno iz razpisnih obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ter prilogo: potrjen program dela društva za leto 2016, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa.
Vlagatelji pod točko 3 morajo za pridobitev sredstev za izvedbo prireditve vložiti vlogo, sestavljeno iz razpisnih obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
MOL sofinancira programe dela lokalnega društva, izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah, izvedbo Posavskega štehvanja in izvedbo Ekopraznika v Ljubljani v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016.
III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela lokalnega društva:
1. število članov društva,
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa,
3. program dela društva.
Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah:
1. delež lastnih sredstev,
2. prejeta javna sredstva v letu 2015,
3. vpis v Register žive dediščine,
4. strokovne vsebine prireditve.
Merila za ocenjevanje Posavskega štehvanja:
1. delež lastnih sredstev,
2. vpis v Register žive dediščine,
3. strokovne vsebine prireditve in reference.
Merila za ocenjevanje Ekopraznika v Ljubljani:
1. delež lastnih sredstev,
2. strokovne vsebine prireditve in reference.
Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril za ocenjevanje vlog. Za posamezni namen so merila vsebinskega ocenjevanja dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirni skupni znesek sredstev, namenjenih za sofinanciranje, je 30.000,00 EUR, od tega za:
– sofinanciranje programov dela lokalnih društev v višini 19.000,00 EUR,
– sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju v višini 5.000,00 EUR,
– sofinanciranje Posavskega štehvanja v višini 2.000,00 EUR,
– sofinanciranje Ekopraznika v Ljubljani v višini 4.000 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo največ do 50 % nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega dela lokalnih društev in prireditev. Skupna višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme presegati 50 % celotne vrednosti. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2016.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena v letu 2016.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za predložitev vlog je do 2. 12. 2015 (datum poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p. p. 25, 1001 Ljubljana.
Vsaka vloga mora biti poslana posebej za vsak namen, v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja na sprednji strani ovojnice:
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Program dela društva«,
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Prireditev«,
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Posavsko štehvanje«,
– »Ne odpiraj – Razpis kmetijstvo – Ekopraznik v Ljubljani«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjeni razpisni obrazci MOL – vloga,
– potrjen program dela društva za leto 2016, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa, razen za vlagatelje prijave za izvedbo Ekopraznika v Ljubljani,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
VII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani za leto 2016, bo opravila strokovna komisija 7. 12. 2015. V primeru, da se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Odpiranje vlog ne bo javno. Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili priloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana MOL s sklepom odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen ali iz programa dela društva za leto 2016 ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa, pa vloge kljub pozivu v roku za dopolnitev vlog ne bodo dopolnjene z vsemi dokazili in drugimi sestavinami, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen ali kljub pozivu iz programa dela društva za leto 2016 ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsak razpisni namen obsega:
– navodilo vlagateljem za prijavo na razpis,
– razpisne obrazce – vloga,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vzorec pogodbe.
Tekst javnega razpisa in razpisna dokumentacija je vlagateljem, od dneva objave do zaključka javnega razpisa, na voljo na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa ju v tem roku lahko zainteresirani dvignejo vsak uradni dan med 9. in 12. uro, na Odseku za razvoj podeželja, Oddelek za varstvo okolja, Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v sredo, 18. 11. 2015, ob 9. uri, v sejni sobi 505 (V. nadstropje), Zarnikova 3, Ljubljana.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak uradni dan od 9. do 12. ure, pri Maruški Markovčič, tel. 01/306-43-09, e-pošta: maruska.markovcic@Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost