Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3122. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2014, stran 8730.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 OUS: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB) je Občinski svet Občine Luče na 5. redni seji dne 13. 5. 2015 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2014 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2014 (v nadaljevanju: zaključni račun).
2. člen 
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2014 v naslednji višini:
A)
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV:
v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI
1.889.421,97
II.
SKUPAJ ODHODKI
1.888.617,58
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLAJ (I-II)
804,39
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB:
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA:
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
804,39
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
–804,39
X.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
31. 12. PRETEKLEGA LETA
427.734,66
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2014 so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2015
Luče, dne 13. maja 2015
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost