Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3128. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2015, stran 8733.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. in 94. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 7. redni seji dne 8. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2015 (Uradni list RS, št. 37/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.011.667
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.566.619
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.385.869
700 Davki na dohodek in dobiček
1.262.337
703 Davki na premoženje
80.955
704 Domači davki na blago in storitve
42.477
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
180.750
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
131.345
711 Takse in pristojbine
1.300
712 Denarne kazni 
1.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.800
714 Drugi nedavčni prihodki
43.905
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
26.679
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
26.679
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
418.369
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
418.369
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.129.666
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
798.200
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
158.016
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
22.323
402 Izdatki za blago in storitve 
581.170
403 Plačila domačih obresti
13.500
409 Rezerve
23.191
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
793.373
410 Subvencije
121.173
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
404.604
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
66.966
413 Drugi tekoči domači transferi 
200.630
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
486.660
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
486.660
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
51.433
430 Investicijski transferi 
0
431 Investicijski transferi 
36.200
432 Investicijski transferi
15.233
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–117.999
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
117.864
55
ODPLAČILA DOLGA
117.864
550 Odplačila domačega dolga 
117.864
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–235.863
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–117.864
XI.
NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)
117.999
9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
Splošni sklad za drugo
235.863
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«
2. člen 
Spremeni se besedilo 9. člena in se glasi:
»Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 1.535 eurov. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015-8
Rečica ob Savinji, dne 8. oktobra 2015
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost