Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3134. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2015, stran 8743.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 5. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2015 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
V Odloku o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2015 (Uradni list RS, št. 37/15) se spremeni 2. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/ Podskupina kontov/Konto
v eurih Rebalans II. 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
1.672.288
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.402.132
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.138.112
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.007.771
703 Davki na premoženje 
75.933
704 Domači davki na blago in storitve 
54.408
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
264.020
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
58.423
711 Takse in pristojbine 
895
712 Denarne kazni 
4.973
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
44.626
714 Drugi nedavčni prihodki 
155.103
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
55.425
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
6.142
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
49.283
73
PREJETE DONACIJE 
1.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
1.500
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
213.231
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
213.231
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
1.624.356
40
TEKOČI ODHODKI 
665.712
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
237.848
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
35.709
402 Izdatki za blago in storitve 
353.484
403 Plačila domačih obresti 
25.671
409 Rezerve 
13.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
607.094
410 Subvencije 
12.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
381.802
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
74.342
413 Drugi tekoči domači transferi 
138.950
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
326.029
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
326.029
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
25.521
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
17.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
8.021
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
47.932
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
1.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.000
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
1.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–1.000
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
197.512
50
ZADOLŽEVANJE
197.512
500 Domače zadolževanje 
197.512
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550) 
46.932
55
ODPLAČILO DOLGA
46.932
550 Odplačilo domačega dolga 
46.932
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
197.512
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
150.580
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) (VI.+X.-IX.) 
–47.932
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
–197.512
3. člen 
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
4. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2015
Cankova, dne 23. oktobra 2015
Župan 
Občine Cankova 
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost