Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3124. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog - Trebelno, stran 8731.

  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12) in 17. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 6. redni seji dne 13. 10. 2015 sprejel
S K L E P 
o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog - Trebelno
1. člen 
Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno potrjuje Elaborat o oblikovanju cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog - Trebelno, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o..
2. člen 
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in sicer:
– cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin 0,2165 EUR/m3;
– cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin 0,5892 EUR/m3;
– cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode DN 20 2,3650 EUR/mesec (za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12);
– cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode DN 20 0,8535 EUR/mesec (za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12).
3. člen 
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom zaračunava po predpisani stopnji. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračuna skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 1. 11. 2015.
Št. 354-0028/2015
Mokronog, dne 13. oktobra 2015
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost