Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3121. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 8729.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 16/12) in Odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 18/07) je Občinski svet Občine Loški Potok na 5. redni seji dne 17. 9. 2015 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
1. člen 
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve zbiranja, odlaganja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki jih izvaja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
2. člen 
Cene določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju Občine Loški Potok, ki so ali bodo uporabniki storitve zbiranja, odlaganja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3. člen 
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0060 €/kg brez DDV.
Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1542 €/kg brez DDV.
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0038 €/kg brez DDV.
Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1158 €/kg brez DDV.
4. člen 
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
Cena storitve izvajanja javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
5. člen 
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
Cena storitve izvajanja javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov znaša 0,1631 €/kg brez DDV.
6. člen 
Določbe tega sklepa do sprejetja novega odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki smiselno dopolnjujejo ali zamenjujejo določbe Odloka o obveznem odstranjevanju odpadkov na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 18/07).
7. člen 
Pri obračunu cene za gospodinjstva se upošteva naslednje:
– Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo …) in oddaja komunalnih odpadkov v zbirnem centru Komunale Ribnica d.o.o. v Goriči vasi, razen oddaje gradbenih odpadkov nad 150 kg oziroma 0,2 m3 na letnem nivoju in azbestnih odpadkov, so vključeni v ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki.
– Za gospodinjstva, ki imajo od 1 do 6 članov, se za obračun upošteva minimalno 120 l zabojnik, za 7 ali več članov gospodinjstva pa se za obračun storitev upošteva 240 l zabojnik.
– V primeru, da ima gospodinjstvo večji zabojnik od minimalno določenega, se mu za obračun storitev upošteva dejanski zabojnik.
– Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah se za posamezno stanovanjsko sosesko obračunava obstoječi volumen posod v tej stanovanjski soseski.
– Kadar si več uporabnikov iz večstanovanjske stavbe ali več stavb deli posodo, se porazdelitve količine opravljenih storitev ravnanja z MKO in embalažo med uporabnike izvedejo na podlagi predpisov iz področja upravljanja večstanovanjskih stavb.
– Za stavbe, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev in so primerne za bivanje (prazne hiše, vikendi …), se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.
– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba zagotoviti svoje primerne zabojnike.
– Za obračun storitev se uporabljajo pretvorniki iz kilogramov v litre, in sicer: za zbiranje odpadkov 0,1548 kg/l, za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov 0,0745 kg/l.
– Za 1-članska gospodinjstva se upošteva faktor pogostosti odvoza 0,333, za 2-članska gospodinjstva pa faktor pogostosti odvoza 0,5.
– Razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti zabojnikom za embalažo (mešana, steklena, kartonska) lahko doseže najmanj faktor 1 proti 2 (MKO: embalaža = 1:2).
– Kolikor uporabnik preseže razmerje 1:2 med nameščenimi zabojniki za MKO in embalažo (mešana, steklena, kartonska), si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO do vzpostavitve razmerja 1:2. Na pisno željo uporabnika, se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za MKO.
8. člen 
Pri obračunu cene za gospodarstvo se upošteva naslednje:
– za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri pravnih osebah se določi tolikšno velikost posode, da lahko uporabniki storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med enim in drugim praznjenjem,
– v primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba zagotoviti svoje primerne zabojnike,
– za obračun storitev se uporabljajo pretvorniki iz kilogramov v litre, in sicer: za zbiranje odpadkov 0,1548 kg/l, za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov 0,0745 kg/l,
– odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo) v okviru izvajanja javne službe je vključen v ceni ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki,
– pravne osebe, ki presegajo razmerje 1:2 (MKO: vse vrste embalaže), si lahko s pogodbo uredijo individualni odvoz posamezne ločene frakcije.
9. člen 
Pri obračunu cene za biološke odpadke se upošteva naslednje:
– Zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno glede na mesečno povprečje letno odpeljanega volumna zabojnika za biološke odpadke za posamezno odjemno mesto in znaša 3,33 odvozov mesečno.
– Kadar si več uporabnikov iz večstanovanjske stavbe ali več stavb deli posodo, se porazdelitve količine opravljenih storitev ravnanja z biološkimi odpadki med uporabnike izvedejo na podlagi predpisov s področja upravljanja večstanovanjskih stavb.
– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba zagotoviti svoje primerne zabojnike.
– Minimalni nameščen posamezni zabojnik za biološke odpadke na odjemnem mestu, ki se ga odvaža na 7 ali 14 dni, je 80-litrski zabojnik.
10. člen 
Če količina odpadkov v treh ali več zaporednih časovnih presledkih prevzemanja preseže prostornino zabojnika, izvajalec javne službe uporabniku odredi namestitev ustrezne večje posode. Za preseženo prostornino šteje zapolnitev posode preko zgornjega roba ter prosto odloženi odpadki izven, a v neposredni bližini posode.
Dodatne odrejene količine se upoštevajo pri mesečnem obračunu.
11. člen 
Z dnem, ko se začne uporabljati ta sklep, prenehajo veljati cene ravnanja z odpadki, ki veljajo od 1. 2. 2010.
12. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2015.
Št. 301-0002/2015
Loški Potok, dne 12. oktobra 2015
 
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.

AAA Zlata odličnost