Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici, stran 8663.

  
Na podlagi 18., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1b, 108/09, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in Statuta Občine Cerknica je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne 1. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici (Uradni list RS, št. 41/09). Spremembe se nanašajo na tekstualni del prostorskega akta.
2. člen 
V 6. členu se spremeni:
– zadnji stavek šestnajstega odstavka tako, da se glasi: »Le-ti so lahko nezahtevni ali enostavni objekti v skladu s predpisom, ki razvršča objekte glede na zahtevnost.«
– osemnajsti odstavek, ki se nanaša na podporne zidove, se črta.
3. člen 
Doda se 6.a člen, ki se glasi:
»(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe) 
Dovoljena je postavitev naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov kot dopolnitev obstoječe pozidave oziroma osnovne stanovanjske stavbe:
Enostavni objekti:
– Majhne stavbe (za lastne potrebe) s površino do 20 m², višinski gabarit pritličen, višine do kapi objekta maksimalno 2,80 m (garaža, lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, letna kuhinja, zimski vrt, vetrolov).
– Ograje z višino do 1,20 m.
– Podporni zid do 0,50 m (višinska razlika med zemljiščema do 0,50 m).
Nezahtevni objekti:
– Garaža, kot majhna stavba s površino do 40 m², višinski gabarit pritličen, višina objekta maksimalno do kapi največ 2,80 m.
– Podporni zid do 1,50 m (višinska razlika med zemljiščema do 1,50 m).
Pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih stavb:
– Majhne stavbe se lahko gradijo za gradbeno linijo v zaledju parcele.
– Vsi pomožni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.
– Podporni zidovi se izvedejo tako, da čim bolj sledijo konfiguraciji terena, se maksimalno ozelenijo. Vidna površina podpornih zidov mora biti iz naravnega kamna.
Regulacijski elementi:
– Gradbena linija je prikazana na listu št.: 4.1. Arhitekturna situacija.
– Odmiki majhnih stavb morajo biti od meja sosednjih zemljišč najmanj 1,5 metra, od javne poti pa v skladu z gradbeno linijo. Na južnem delu, kjer ni določene gradbene linije, je minimalni odmik od javne poti 4 metre. Manjši odmiki, kjer ni določene gradbene linije, so dovoljeni v primeru, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč oziroma pristojne službe za občinske ceste.
– Ograje se lahko gradijo do parcelne meje, a tako da se pri gradnji ne posega v sosednje zemljišče. Ob mejah s cestnim telesom s pločnikom je minimalni odmik ograj 0,50 m, ob mejah s cestnim telesom brez pločnika pa 1,00 m. Le-te ne smejo biti masivne, lahko so lesene ali kovinske, ter intenzivno ozelenjene.
– Odmiki podpornih zidov morajo biti od meja sosednjih zemljišč najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primeru, če so za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč oziroma pristojne službe za občinske ceste.«
4. člen 
V 24. členu se zadnji stavek dopolni tako, da se glasi: »Odmik osnovne stavbe od parcelnih mej je ob upoštevanju toleranc minimalno 4 m in se lahko zmanjša le s soglasjem lastnika sosednje parcele.«
5. člen 
Ostala določila odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici (Uradni list RS, št. 41/09) ostajajo še naprej v veljavi.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-002/2015
Cerknica, dne 12. oktobra 2015
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost