Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3111. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015, stran 8668.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 8. redni seji dne 7. oktobra 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015 (Uradni list RS, št. 17/15) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2015
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.729.789
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.398.192
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.768.575
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.276.575
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
299.280
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
193.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.629.337
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
201.218
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
4.500
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
98.400
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
202.100
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.123.119
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
221.653
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV
2.200
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
219.453
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
1.108.944
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.108.944
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
7.733.031
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.210.968
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM
253.603
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
41.564
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.762.801
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
35.000
409 REZERVE
118.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.332.364
410 SUBVENCIJE
98.291
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.615.690
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
183.533
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI
434.850
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.024.178
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.024.178
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
165.521
431 INVESTICIJSKI TRANSFER 
PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM
160.451
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
5.070
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–3.242
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV-V)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
262.570
55
ODPLAČILA DOLGA
262.570
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
262.570
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–265.812
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–262.570
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
3.242
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
265.812
« 
2. člen 
10. člen Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015 se spremeni tako, da se v celoti glasi: »Občina se za proračun leta 2015 ne bo zadolžila«.
3. člen 
V 12. členu Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2015, se številka »216.000 EUR« nadomesti s številko »265.680 EUR«. Ostala določila ostanejo nespremenjena.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2015-1
Dobrova, dne 7. oktobra 2015
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost