Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3106. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje in za območje Škofja vas, stran 8661.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 6. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje in za območje Škofja vas 
1. člen 
(1) Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje in za območje Škofja vas (Uradni list SRS, št. 25/88, Uradni list RS, št. 42/97, 98/05, 80/09 in 53/11) se spremeni in dopolni po projektu, ki ga je izdelalo podjetje AR PROJEKT d.o.o., proj. št. 41/13, september 2015.
(2) Kartografski del projekta iz prejšnjega odstavka, ki je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje, obsega naslednje vsebine:
– Grafični načrt 1: »Izsek iz kartografskega dela občinskega prostorskega plana«;
– Grafični načrt 2: »Izsek iz kartografskega dela PUP za območje Prekorje«;
– Grafični načrt 3: »Načrt parcele – prikaz meje ureditvenega območja PUP za območje Prekorje«;
– Grafični načrt 4: »Širši prikaz kartografskega dela PUP za območje Prekorje«;
– Grafični načrt 5: »Zasnova gospodarsko komunalne infrastrukture«;
– Grafični načrt 6: »Zasnova gospodarsko komunalne infrastrukture – katastrski prikaz«.
(3) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– načrt parcele;
– smernice nosilcev urejanja prostora;
– mnenja nosilcev urejanja prostora.
2. člen 
Na koncu besedila 5. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»S projektom, ki ga je izdelalo podjetje AR PROJEKT d.o.o., proj. št. 41/13, september 2015, se območje stavbnih zemljišč razširi na zemljiško parcelo št. 591 k. o. Arclin, ki se označi kot cona 5a΄.«.
3. člen 
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
V coni 5a veljajo naslednji pogoji:
1. urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
– objekti morajo biti v gabaritih prilagojeni gabaritom obstoječe zazidave in praviloma ne presegajo višine obstoječih objektov;
– prizidki so dopustni do višine obstoječega objekta, v mejah gradbene parcele ter z upoštevanjem odmikov od parcelnih mej;
– nadzidave so dopustne in ne smejo poslabševati bivalnih pogojev na sosednjih parcelah;
– tlorisne dimenzije novih objektov ne smejo presegati razmerja površin 1:2 med stavbiščem in funkcionalnim zemljiščem;
– objekti, ki imajo zazidano površino večjo od 250 m2, morajo biti oblikovani tako, da je stavbna masa prilagojena ruralnemu okolju;
– stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, in sicer F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4;
– naklon, barva in tekstura strešin naj bodo načeloma usklajeni s sosednjimi objekti, oziroma tipologijo naselja. Lahko pa se izvede tudi enokapnica, pri čemer mora biti sleme vzporedno s plastnicami;
– arhitektura objektov naj bo podrejena tipologiji arhitekture tega območja, dovoljena je tudi modernejša zasnova objektov, ki pa mora v masah in osnovnih značilnostih ohraniti prepoznavne elemente podeželskega okolja z upoštevanjem konfiguracije terena;
– pri lociranju novogradenj in prizidkov je potrebno upoštevati odmike od prometnih površin in infrastrukturnih objektov ter sosednjih objektov;
– ograje so dopustne v obliki žive meje, ojačane z žično mrežo, do višine 1,6 m;
– oporni zidovi, razen v mejnih primerih (sanacija zemeljskih plazov) niso dovoljeni.«
2. dovozi in dostopi ter parkiranje:
Območje je znotraj varovalnega pasu kategorizirane občinske javne poti številka JP 533582 – Prekorje od HŠ 36a do HŠ 45a. Ohranja se obstoječ prometni režim z rekonstrukcijo priključne ceste. Cona 5a΄ ima urejen dovoz po javni cesti in po parcelah v privatni lasti. Stanovanjski objekti znotraj cone 5a´ morajo biti priključeni na javno cesto preko individualnega cestnega priključka. Rekonstrukcija dela ceste na območju novih objektov mora biti projektirana v skladu z veljavnimi predpisi. Upoštevati je potrebno predvideno konično prometno obremenitev, količino in vrsto predvidenega prometa, obvezno izračunati normativno število parkirišč območja. Zasnova območja je omejena z varovalnim pasom javne poti širine 4,0 m. Javna pot številka JP 533582 – Prekorje od HŠ 36a do HŠ 45a je slepa napajalna cesta. Projektant določi izogibališča, obračališča in dimenzionira potrebo javnih parkiriščih. Predvideti se mora promet pešcev in kolesarjev in s tem povezano širitev cest za potrebe peš in kolesarskega prometa. Parkirišča za osebna vozila je potrebno urediti na lastnem zemljišču. V primeru poslovno-stanovanjskega objekta, mora biti zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce.
3. Vodovod:
Oskrba objekta z vodo je možna preko obstoječega vodovodnega priključka iz osrednjega vodovodnega sistema Celje. V primeru povečanega odvzema oziroma porabe vode je potrebno priključek povečati na stroške investitorja.
4. Kanalizacija – odvod komunalnih in meteornih voda
4.a Fekalna kanalizacija:
Komunalne odpadne vode iz objekta se odvajajo preko obstoječega priključka v javno kanalizacijo. V primeru dotrajanosti kanalskega priključka se le-ta obnovi na stroške investitorja. Obvezna je priključitev objektov na javno fekalno kanalizacijo v skladu z veljavno zakonodajo.
4.b Meteorna kanalizacija:
Meteorne vode iz strešin in utrjenih površin za mirujoči promet se speljejo preko meteorne kanalizacije v cevni zadrževalni bazen meteornih vod. Zadrževalni bazen je dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje ni večji kot je bil pred gradnjo. Preliv meteornih vod se spelje preko meteorne kanalizacije v površinski odvodnik na južni strani predvidene legalizacije na parcelo 595/1 k.o. Arclin. Meteorne vode iz dovozne ceste se odvajajo preko požiralnikov z LTŽ rešetkami v rezervoar meteornih vod in dalje v obstoječo meteorno kanalizacijo, kjer deloma poniknejo.
5. Električno omrežje:
V območju legalizacije stanovanjskega objekta neposredno nad streho objekta poteka obstoječi NN nadzemni elektroenergetski vod, katerega je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor in ga preurediti v podzemno izvedbo od točke A do točke B. Stanovanjski objekt, ki se legalizira, je že priključen na distribucijsko omrežje na odjemnem mestu št. 11462804004 (številka merilnega mesta 58436) z zakupljeno priključno močjo 14 kW, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 20A. Predmetno merilno mesto se napaja iz TP Prekorje – NN izvod Zabret. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektroenergetskega sevanja in hrupa v skladu z veljavno zakonodajo.
6. Telefonsko omrežje, kabelski razdelilni sistem:
6.a Telefonsko omrežje:
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega glavnega TK omrežja Telekoma Slovenije. Trase obstoječih naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekoma Slovenije. Predvideti je potrebno novo TK omrežje in možnost priključitve na obstoječe. Za nove trase TK vodov naj se predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi Ø110 mm in pomožnimi jaški.
6.b Kabelsko razdelilni sistem:
Na območju je že zgrajen razvod kabelsko razdelilnega sistema KRS, katerega trasa se določi ob zakoličbi sistema.
7. Plinovodno omrežje:
Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina (SODO) ima na ožjem območju zgrajeno nizkotlačno plinovodno omrežje. Potrebno je predvideti oskrbo objektov z energijo iz obstoječega omrežja zemeljskega plina. Za stanovanjski objekt, ki se legalizira, je dovoljena oskrba z energijo iz drugih okolju prijaznih energetskih virov.
8. Odpadki:
Za komunalne odpadke ja potrebno urediti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu, kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame.
9. Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega. Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju razvrščeno v II. stopnjo varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. S predvidenim posegom ne smejo biti presežene maksimalno dovoljene ravni hrupa. V primeru suma se izvedejo meritve, na podlagi katerih se izvede protihrupna zaščita.
10. Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih s predpisi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja in predpisi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Predvideni objekt ne sme predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.
11. Varstvo voda:
Cona z oznako 5a΄ ni poplavno ogrožena. V neposredni bližini ni vodotokov. Območje prav tako ne leži v varstvenem pasu vodnih virov. Pri izvedbi meteorne kanalizacije so potrebni ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma v vodotoke v skladu z zakonodajo. Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Pred nadaljnjim načrtovanjem je potrebno pridobiti mnenje geologa in zaključke geomehanskega poročila dosledno upoštevati.
12. Ohranjanje narave:
Na območju ni vsebin ohranjanja narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, območje Natura 2000), zato ni potrebno pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenih soglasij.
13. Varstvo kulturne dediščine:
Območje se nahaja izven evidentiranih in zavarovanih območij nepremične kulturne dediščine, zato ni potrebno pridobiti kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenih soglasij.
14. Varstvo tal:
Rodovitni del prsti, ki se odstrani med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter ostalih površin.
15. Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila za potresno odporno gradnjo EC8. Cona z oznako 5a΄ se nahaja na območju, ki je uvrščena v VII stopnjo MCS s pospeškom tal 0,150 g, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vsi posegi morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega – geotehničinega poročila, katerega si mora pridobiti investitor pred začetkom gradnje.
16. Požar:
Za zagotovitev požarne varnosti je zgrajeno hidrantno omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo biti le-te izdelane iz ognje odpornega materiala. V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objekta. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
17. Zaščitni ukrepi:
Glede na veljavne predpise ni potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji.«.
4. člen 
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen 
V coni 5a΄ so mogoče tolerance pri izvedbi komunalne, prometne in energetske infrastrukture zaradi izboljšanja tehničnih in strokovnih rešitev ob pogoju, da so te rešitve usklajene z upravljavci te infrastrukture in da ne vplivajo na sosednja zemljišča in ne poslabšujejo bivalnih pogojev na sosednjih zemljiščih.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-14/2013
Celje, dne 6. oktobra 2015
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost