Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3125. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Mokronog - Trebelno, stran 8731.

  
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12) in 17. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 6. redni seji dne 13. 10. 2015 sprejel
S K L E P 
o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Mokronog - Trebelno 
1. člen 
Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno potrjuje Elaborat o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Mokronog - Trebelno, ki ga je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o..
2. člen 
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, in sicer:
– cena zbiranja komunalnih odpadkov 0,1566 EUR/kg
– cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 0,0039 EUR/kg
– cena zbiranja bioloških odpadkov 0,1691 EUR/kg
– cena obdelave komunalnih odpadkov 0,0273 EUR/kg
– cena odlaganja komunalnih odpadkov 0,0556 EUR/kg
– cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov 0,0388 EUR/kg.
3. člen 
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom zaračunavajo po predpisani stopnji.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 1. 11. 2015.
Št. 354-0029/2015
Mokronog, dne 13. oktobra 2015
Župan 
Občine Mokronog - Trebelno 
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost