Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

Št. 039-10/2015-1 Ob-3250/15, Stran 1867
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS 0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2016 in programov za obdobje od 2016 do 2018 s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je namenjen programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženja nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov.
Cilj razpisa je mladim na območju MOL izboljšati pogoje za njihov profesionalni in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin, ter povečati možnosti za kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje prostega časa. Razpis se nanaša na vse ciljne skupine mladih, posebno pozornost pa namenja mladim z manj priložnostmi v družbi. Drug cilj razpisa je tudi povezovanje mladinskih nepridobitnih organizacij z namenom spodbujanja njihovega strokovnega sodelovanja in dviga informiranosti mladih.
Kvantitativni cilji razpisa: z okvirno 100 podprtimi programi in projekti bomo v letu 2016 dosegli najmanj 30.000 otrok in mladih ter njihovih družin v MOL. Cilj MOL je povečanje deleža mladih, ki sodelujejo v kateri izmed oblik neformalnega učenja.
Lokalne mladinske aktivnosti, ki so predmet tega razpisa, so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenjene mladim na območju MOL. Izvajajo se po metodah organiziranega neformalnega učenja in se nanašajo na naslednja področja:
– usposabljanje ter večanje kompetenc mladih ter krepitev njihovih socialnih veščin,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– dostop mladih do trga delovne sile in povečevanje zaposljivosti mladih,
– zdrav in aktiven način življenja mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje njihove ustvarjalnosti,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota aktivnosti na področju mladinskega sektorja, ki potekajo skozi večji del leta in zahtevajo glede trajnega in kontinuiranega zagotavljanja določenih potreb mladih večletno sofinanciranje. Njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v obdobju 2016–2018.
Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, njeno vsebino in celotni obseg pa je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v letu 2016.
Mladinske nepridobitne organizacije so tiste, ki delujejo v mladinskem sektorju in ki so ustanovljene po enem od naslednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu o zavodih, Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti študentov in drugo.
Mladi v Ljubljani so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL.
Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi lastnih prizadevanj lažje vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Načela mladinskega dela temeljijo na vključevanju mladih v praktično vse faze projekta, od načrtovanja do izvedbe in evalvacije.
Prostovoljno delo, ki je predmet vrednotenja v okviru tega javnega razpisa je tisto, ki je koristno za širšo družbeno skupnost. Organizirano in vrednoteno je na način, kot je opredeljen v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr.).
Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 3 (treh) sklopov:
1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti:
Lokalne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki se izvajajo v obliki enoletnih projektov ali triletnih programov in so namenjene mladim, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL. Temeljijo na mladinskem delu. Če to prinaša dodano vrednost projektu ali programu, lokalne mladinske aktivnosti lahko vključujejo tudi mednarodno sodelovanje v obliki izmenjav mladih in/ali mladinskih delavcev.
1.2. Sklop B: mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL:
Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL je njihovo povezovanje na enem od treh vsebinskih razpisanih področij:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi,
c) preventivno ulično delo z mladimi.
1.3. Sklop C: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL:
Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL so tisti programi, ki so namenjeni socialno ogroženim otrokom in mladim med 6. in 18. letom starosti v njihovem domačem okolju. Izvajajo jih Centri za socialno delo v Ljubljani.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij.
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki:
– so ustanovljene na podlagi enega izmed zakonov, ki opredeljujejo nepridobitnost organizacije, skladno z opredelitvijo v I. točki razpisa,
– so registrirani na območju MOL,
– zagotavljajo, da bo najmanj 90 % udeležencev pri programih in projektih med 15. in dopolnjenim 29. letom, z izjemo sklopa C, kjer mora biti najmanj 90 % udeležencev med 6. in 18. letom starosti (obvezna izjava),
– so, kolikor so bili pogodbeni partner MOL, v letu 2015 izpolnili vse pogodbene obveznosti (obvezna izjava),
– zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ali projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (obvezna izjava),
– zagotavljajo, da bodo projekti v celoti izvedeni v letu 2016, programi pa v obdobju od 2016 do 2018 (obvezna izjava),
– projekt/program je lahko sofinanciran le preko enega javnega razpisa MOL istočasno.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A:
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2016 ne sme presegati 6.000 EUR v okviru posamezne vloge in hkrati ne več kot 50 % celotne vrednosti projekta ali programa,
– posamezni prijavitelj se lahko prijavi z največ tremi vsebinsko različnimi projekti ali programi, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri prejete vloge,
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B:
– Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih ali Zakona o zavodih, ki pa ne izvajajo javne službe,
– prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno vlogo na eno izmed naslednjih vsebinskih področij mreženja:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi,
c) preventivno ulično delo z mladimi,
(v nasprotnem primeru bo upoštevana prva prejeta vloga),
– vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladinske aktivnosti na prijavljenem vsebinskem področju,
– v mreži mora biti najmanj pet članic, od tega več kot polovica iz nevladnega in nepridobitnega sektorja,
– članice mreže so lahko društva, zavodi, javni zavodi, fundacije, ustanove,
– prijavitelji lahko zaprosijo za največ 70 % celotne vrednosti projekta ali programa,
– vse organizacije, članice mreže, morajo biti registrirane na območju MOL,
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop C:
– prijavitelji so lahko Centri za socialno delo, ki delujejo v MOL in so ustanovljeni po Zakonu o zavodih,
– prijavitelji lahko zaprosijo za največ 50 % celotne vrednosti projekta,
– sodelovanje v projektu ali programu je brezplačno za udeležence,
– posamezni prijavitelj se lahko na ta sklop sofinanciranja prijavi z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo pri odpiranju upoštevana prva prejeta vloga,
– prijavitelji zagotavljajo supervizijo za izvajalce projekta (obvezna izjava),
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije).
V primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja katerega koli od osnovnih ali posebnih razpisnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, MOL odstopi od sofinanciranja in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
IV. Merila za izbor projektov in/ali programov
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse osnovne in posebne pogoje iz II. in III. točke besedila javnega razpisa, bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Prijavitelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 62 točk pri prijavi projekta, pri prijavi triletnega programa pa največ 72 točk. Ocena 0 točk pri posameznem merilu pomeni izključevalni kriterij oziroma neizpolnjevanje meril za sofinancirane projekta.
Merila za izbor vlog so naslednja:
Vsebina projekta/programa:
1. Skladnost projekta/programa s predmetom javnega razpisa
0 točk
Projekt/program ni skladen s predmetom javnega razpisa
1 točka
Projekt/program je delno skladen s predmetom javnega razpisa in izhajajoč iz celotne vsebine predstavljene v prijavnem obrazcu, slabo odgovarja na katerega od ključnih problemov mladih v MOL
3 točke
Projekt/program je skladen s predmetom javnega razpisa in izhajajoč iz celotne vsebine predstavljene v prijavnem obrazcu ustrezno odgovarja na vsaj enega od ključnih problemov mladih v MOL
5 točk
Projekt/program je skladen s predmetom javnega razpisa in izhajajoč iz celotne vsebine predstavljene v prijavnem obrazcu dobro odgovarja na enega ali več ključnih problemov mladih v MOL
2. Ustreznost strokovne usposobljenosti izvajalcev aktivnosti (izobrazba, reference, izkušnje pri neposrednem delu z mladimi)
0 točk
Noben od izvajalcev ni strokovno usposobljen za njegovo vlogo 
1 točka
Nekaj izvajalcev je usposobljenih za njihovo vlogo
3 točke
Večina izvajalcev je usposobljenih za njihovo vlogo
5 točk
Vsi izvajalci so popolnoma usposobljeni za njihovo vlogo
3. Zagotavljanje aktivne udeležbe mladih glede na predvideno ciljno skupino
0 točk
Metode za vključevanje v projekt/program niso ustrezne ali aktivna udeležba mladih v projektu/programu ni predvidena
1 točka
Metode za vključevanje v projekt/program so delno ustrezne ali aktivna udeležba mladih je predvidena le v nekaterih fazah projekta/programa
3 točke
Metode za vključevanje v projekt/program so pretežno ustrezne ali aktivna udeležba mladih je predvidena v večini faz projekta/programa
5 točk
Metode za vključevanje v projekt/program so v celoti ustrezne in aktivna udeležba mladih je predvidena v vseh fazah projekta/programa
4. Skladnost ciljev projekta/programa s cilji I. točke razpisa
0 točk
Noben od ciljev programa/projekta ni v skladu s cilji razpisa
1 točka
Del ciljev programa/projekta je v skladu s cilji razpisa
3 točke
Večina ciljev programa/projekta je v skladu s cilji razpisa
5 točk
Vsi cilji programa/projekta so v skladu s cilji razpisa
5. Ustreznost metod dela in predvidenih aktivnosti projekta/programa glede na zastavljene cilje
0 točk
Metode dela ali predvidene aktivnosti ne zagotavljajo doseganja zastavljenih ciljev
1 točka
Nekaj metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev
3 točke
Večina metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev
5 točk
Vse metode dela in predvidene aktivnosti zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev
6. Ustreznost načina evalvacije projekta/programa ter ustreznost kazalcev uspešnosti projekta
0 točk
Neustrezen način evalvacije ali neustreznost kazalcev
1 točka
Deloma ustrezna metoda evalvacije ali deloma ustrezi kazalci
3 točke
Izbrana metoda evalvacije je ustrezna oziroma postavljeni kazalci so ustrezni 
5 točk
Izbrana metoda evalvacije in kazalci so zelo ustrezni
7. Intenzivnost in smiselnost vključevanja prostovoljcev
0 točk
Sodelovanje prostovoljcev v aktivnostih ni predvideno
1 točka
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je skladen z načeli prostovoljstva
3 točke
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je z vidika načel prostovoljstva pomemben del projekta
5 točk
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je z vidika načel prostovoljstva ključen del projekta
8. Vpliv projekta/programa na lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami
0 točk
Projekt/program nima vpliva na lokalno skupnost in se ne povezuje z nobeno sorodno organizacijo
3 točke
Projekt/program je pretežno namenjen članom organizacije in se slabo povezuje z lokalno skupnostjo ter s sorodnimi organizacijami
5 točk
Projekt/program predvideva aktivnosti, ki omogočajo ustrezno vključevanje v lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami
7 točk
Projekt/program predvideva aktivnosti, ki omogočajo odlično vključevanje v lokalno okolje in odlično povezovanje s sorodnimi organizacijami
Finančna konstrukcija:
9. Preglednost in realnost finančnega načrta (predvideni prihodki oziroma viri financiranja in predvideni odhodki programa so jasni in konkretni)
0 točk
Program nima jasno razdelanega in realno uresničljivega finančnega načrta 
3 točke
Program ima le delno jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt 
6 točk
Program ima po večini jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt 
10 točk
Program ima v celoti jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt
10. Usklajenost vsebinskega in finančnega dela projekta/programa
0 točk
Načrtovana poraba ni vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom, le manjši delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
3 točke
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom, večji delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške predvidenih aktivnosti
5 točk
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom, vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške predvidenih aktivnosti
11. Finančna dostopnost aktivnosti za udeležence projekta/programa
0 točk
Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev pa presega 8€/aktivnost
1 točka
Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev znaša od 2 do 8 €/aktivnost in je utemeljen
3 točke
Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev pa je simboličen (ne presega 2 €/aktivnost) in utemeljen.
5 točk
Vse aktivnosti so brezplačne za vse udeležence 
Dodatni merili za sofinanciranje lokalnih mladinskih aktivnosti, sklop A – triletni programi
12. Dostopnost programa mladim
0 točk
Programske aktivnosti niso dostopne mladim na redni bazi
1 točka
Programske aktivnosti so na voljo mladim redno, vendar manj kot 8x na mesec
3 točke
Programske aktivnosti so na voljo mladim redno, vsaj 8x na mesec
5 točk
Programske aktivnosti so na voljo mladim vsakodnevno, vsaj 5x na teden
13. Vizija triletnega programa
0 točk
Program ne predvideva nadgradnje v letih 2017 in 2018
3 točke
Program utemeljeno predvideva nadgradnjo na kvalitativni ali kvantitativni ravni
5 točk
Program utemeljeno predvideva nadgradnjo tako na kvalitativni kot na kvantitativni ravni
Uporaba meril:
1. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (enoletni projekti)
Sklop C: Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL
Sofinancirani so lahko le projekti, ki bodo pridobili najmanj 44 točk v okviru meril in tisti, ki bodo glede na razpoložljiva proračunska sredstva, namenjena javnemu razpisu, uvrščeni dovolj visoko.
Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:
Št. zbranih točk
Predviden odstotek sofinanciranja od višine sredstev, ki jih prijavitelj pričakuje s strani
Urada za mladino*
44–53
50
54–58
80
59–62
100
2. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (triletni programi)
Pogoji za sofinanciranje triletnega programa v letih od 2016 do 2018 so:
1. pridobitev najmanj 54 točk v okviru skupnih meril,
2. pridobitev najmanj 6 točk v okviru dodatnih meril, ki zadevata triletne mladinske programe.
Če bo področna strokovna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da vloga, prijavljena za večletno obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2016 do 2018, jo bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2016.
Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:
Št. zbranih točk
Predviden odstotek sofinanciranja od višine sredstev, ki jih prijavitelj pričakuje s strani
Urada za mladino*
60–68
80
69–72
100
3. Sklop B: Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL
Sofinancirani so lahko le programi, ki bodo pridobili najmanj 56 točk v okviru meril, sofinanciranje pa bo predvidoma doseglo višino, ki jo prijavitelj pričakuje s strani Urada za mladino MOL.
Na vsakem vsebinskem področju mreženja bo v sofinanciranje izbran največ 1 projekt.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projektov in/ali programov za leto 2016 znaša 435.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2017 in 2018 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2017 in 2018, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne komisije glede programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2016.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena v letu 2016 tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim prijaviteljem sklenila večletno pogodbo za obdobje od 2016 do 2018. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 2016 za vsako nadaljnje leto sklenila dodatek k pogodbi.
VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih projektov/programov so upravičeni, če:
– so s projektom/programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo uspešno izvajanje in so v skladu s cilji projekta/programa,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila o plačilu,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi,
– morajo biti prepoznavni in preverljivi,
– niso in ne bodo financirani s strani drugih sofinancerjev projekta ali programa.
V zvezi z izvajanjem projektov/programov so upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt/program;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta/programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.),
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja,
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oziroma programov), za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani MOL (www.Ljubljana.si).
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge projekta in/ali programa, mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge.
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 2. 12. 2015. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24. ure.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem naslovu http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si/si/pomoc/.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko prijavitelj svoje vloge v celoti izpolni v dokumentu, ki bo objavljen na spletnih straneh, navedenih v prejšnjem odstavku, in jih MOL pošlje s priporočeno pošiljko tako, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo v tem primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne in pravočasne in jih bo MOL upoštevala. O morebitnih tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga, da je formalno popolna, izpolnjevati naslednje pogoje:
– izpolnjen prijavni obrazec, ki je predpisan za javni razpis s področja mladinskega sektorja,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo »Ne odpiraj – vloga« in navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska aktivnost«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mreženje mladinskih organizacij«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: sekundarni preventivni program za mlade«
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem roku in na predpisan način, bodo zavržene.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 7. 12. 2015. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija formalno popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvale, da vlogo v roku 5 dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil, ki jih zahteva besedilo razpisa za posamezno razpisno področje ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa za posamezno razpisno področje,
– ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
– ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene,
– ki bodo v procesu ocenjevanja pri kateremkoli od izključujočih meril prejele 0 točk.
MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku do 90 dni od dne izteka roka za predložitev vlog.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure ali e-pošti; tel. 01/306-48-91, 01/306-48-92, e-pošta: mladina@Ljubljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane glede kandidiranja na razpisu bo potekal 12. 11. 2015, ob 11.30, v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost