Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

3097. Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost«, stran 8648.

  
Na podlagi petega odstavka 70.a in prvega odstavka 92. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa postopek priznanja označbe »izbrana kakovost«, strokovne komisije, način ugotavljanja skladnosti, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov in živil, ter grafično podobo zaščitnega znaka »izbrana kakovost«.
2. člen 
(postopek informiranja in klavzula) 
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str.12).
(2) Šteje se, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika in se lahko dajo na trg, razen če je bil izpeljan postopek v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).
3. člen 
(izrazi) 
(1) Osnovna surovina je surovina, ki predstavlja glavni delež kmetijskega pridelka ali živila, je ključna za proizvodnjo kmetijskega pridelka ali živila in mu daje določeno značilnost.
(2) Pridelava pomeni rastlinsko pridelavo oziroma rejo živali do prve stopnje predelave.
(3) Osrednje vidno polje pomeni vidno polje embalaže, ki ga potrošnik v času nakupa najverjetneje vidi na prvi pogled in ki potrošniku omogoča, da nemudoma prepozna značilnosti ali naravo proizvoda ali ime znamke. Če ima embalaža več identičnih osrednjih vidnih polj, je osrednje vidno polje tisto, ki ga izbere proizvajalec.
4. člen 
(uporaba označbe »izbrana kakovost«) 
Označba »izbrana kakovost« je namenjena označevanju kmetijskih pridelkov in živil iz sektorjev pridelave in predelave mleka, pridelave in predelave mesa, pridelave in predelave sadja, pridelave in predelave vrtnin, pridelave in predelave žit, pridelave in predelave oljnic, pridelave in predelave grozdja ter pridelave medu.
5. člen 
(vlagatelj za priznanje označbe »izbrana kakovost«) 
(1) Vlagatelj za priznanje označbe »izbrana kakovost« je lahko združenje ali skupina pridelovalcev oziroma predelovalcev, ne glede na pravno organizacijsko obliko ali sestavo, ki na podlagi individualnih pooblastil zastopa pridelovalce in predelovalce, ki pridelujejo in predelujejo kmetijske pridelke in živila iz sektorjev, navedenih v prejšnjem členu, ter predstavlja vsaj dve tretjini pridelovalcev in vsaj dve tretjini predelave določenega sektorja.
(2) Vlagatelj za priznanje označbe »izbrana kakovost« je lahko tudi pravna oseba javnega prava, ki ima na podlagi zakona pooblastilo, da zastopa pridelovalce.
(3) Vlagatelj za priznanje označbe »izbrana kakovost« so lahko tudi organizacije, ki na podlagi statutarnih pooblastil zastopajo interese pridelovalcev oziroma predelovalcev sektorjev iz prejšnjega člena.
II. POSTOPEK PRIZNANJA OZNAČBE »IZBRANA KAKOVOST« ZA KMETIJSKE PRIDELKE IN ŽIVILA 
6. člen 
(vloga) 
(1) Vloga za priznanje označbe »izbrana kakovost« se vloži pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Vloga za priznanje označbe »izbrana kakovost« vsebuje:
a) identifikacijske podatke o vlagatelju iz 84. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1), pravno organizacijsko obliko vlagatelja, podatke za stike;
b) eno od naslednjih prilog:
– če vlogo vlaga vlagatelj iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika: izjavo vlagatelja, da predstavlja vsaj dve tretjini pridelovalcev in vsaj dve tretjini predelave določenega sektorja, ter individualna pooblastila pridelovalcev in predelovalcev, ki jih zastopa,
– če vlogo vlaga vlagatelj iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika: soglasje organizacij, ki na podlagi statutarnih pooblastil zastopajo interese pridelovalcev oziroma predelovalcev sektorjev iz 4. člena tega pravilnika, da se strinjajo z vložitvijo vloge, ali
– če vlogo vlaga vlagatelj iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika: soglasje pravne osebe javnega prava, ki ima na podlagi zakona pooblastilo, da zastopa pridelovalce, da se strinja z vložitvijo vloge.
c) specifikacijo za »izbrano kakovost«, ki obsega:
– sektor in vrsto kmetijskih pridelkov in živil;
– opis posebnih lastnosti kmetijskih pridelkov ali živil, ki temeljijo na objektivnih, merljivih, izsledljivih in drugih kriterijih, ki se lahko nanašajo na sestavo kmetijskega pridelka ali živila, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo poznejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu;
– dokumentacijo, ki dokazuje posebne lastnosti kmetijskega pridelka ali živila iz prejšnje alineje;
– opis postopka pridelave oziroma predelave za kmetijski pridelek ali živilo in
– opis zagotavljanja porekla osnovne surovine.
7. člen 
(objava specifikacije) 
Na podlagi popolne vloge ministrstvo na svojih spletnih straneh objavi prejeto specifikacijo ter pozove javnost, da v 30 dneh od objave poda utemeljene pisne pripombe k specifikaciji. Ta čas se šteje za čas nacionalnega ugovora.
8. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Specifikacijo iz prejšnjega člena ter morebitne pripombe, prejete k specifikaciji v času nacionalnega ugovora, ministrstvo posreduje v pregled strokovni komisiji, ki jo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Strokovno komisijo sestavlja najmanj pet članov, ki so:
– strokovnjaki z različnih področij pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil glede na vrsto kmetijskega pridelka ali živila;
– predstavniki imenovanih organizacij za kontrolo in certificiranje iz 11. člena tega pravilnika;
– predstavniki ministrstev, pristojnih za okolje, kmetijstvo in varno hrano.
(3) Naloge strokovne komisije so:
– pregled prejete specifikacije za priznanje označbe;
– pregled in presoja utemeljenosti pripomb na specifikacijo, prejetih v času nacionalnega ugovora;
– priprava pripomb za dopolnitev specifikacije;
– podaja strokovnega mnenja o specifikaciji za priznanje označbe;
– pregled predlogov dopolnitev in sprememb potrjenih specifikacij in
– druge strokovne naloge v zvezi s presojo vlog za priznanje označbe.
(4) Finančna sredstva in prostorske pogoje za delovanje strokovne komisije v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev zagotovi ministrstvo.
9. člen 
(priznanje označbe) 
(1) Ministrstvo odloči o priznanju označbe »izbrana kakovost« in potrditvi specifikacije (v nadaljnjem besedilu: potrjena specifikacija).
(2) Potrjeno specifikacijo za priznano označbo »izbrana kakovost« ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
10. člen 
(sprememba potrjene specifikacije) 
(1) Potrjena specifikacija se lahko spremeni na podlagi predloga vlagatelja.
(2) Vloga za spremembo potrjene specifikacije mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja iz točke b) 6. člena tega pravilnika,
– seznam in utemeljitev predlaganih sprememb potrjene specifikacije in
– spremenjeno specifikacijo.
(3) Na podlagi popolne vloge za spremembo potrjene specifikacije ministrstvo na svojih spletnih straneh objavi seznam in utemeljitev sprememb potrjene specifikacije za priznano označbo »izbrana kakovost« in spremenjeno specifikacijo ter pozove javnost, da v 30 dneh od objave poda utemeljene pisne pripombe k predlagani spremembi specifikacije.
(4) Predlog sprememb potrjene specifikacije in morebitne prejete pripombe prouči strokovna komisija iz 8. člena tega pravilnika.
(5) Ministrstvo odloči o spremembi specifikacije za priznano označbo »izbrana kakovost« za kmetijski pridelek ali živilo, potrjeno novo specifikacijo pa objavi na svojih spletnih straneh.
11. člen 
(označba in zaščitni znak »izbrana kakovost«) 
Označba in zaščitni znak »izbrana kakovost« se lahko uporabljata na podlagi dokazila o skladnosti kmetijskega pridelka ali živila s potrjeno specifikacijo (v nadaljnjem besedilu: certifikat), ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje, imenovana v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: imenovana organizacija).
III. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN KONTROLA 
12. člen 
(tehnični in organizacijski pogoji) 
(1) Organizacija za kontrolo in certificiranje mora izpolnjevati naslednje tehnične in organizacijske pogoje:
1. imeti vzorec pogodbe z imenovanim uradnim laboratorijem, ki izpolnjuje pogoje iz 12. člena Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 191 z dne 30. 4. 2004, str. 200), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES) za opravljanje analiz vzorcev;
2. imeti poslovnik kakovosti, ki vsebuje:
– organigram, ki prikazuje strukture zaposlenih ter shemo hierarhičnosti s pooblastili za izvajanje posameznih faz v postopku kontrole,
– postopek sprejemanja prijav subjektov, ki želijo kmetijske pridelke in živila označevati z označbo »izbrana kakovost« (v nadaljnjem besedilu: subjekt),
– način obveščanja subjektov o napovedanih terenskih pregledih,
– ukrepe, ki so potrebni, da se zagotovi izvajanje predpisov o shemi kakovosti »izbrana kakovost«,
– postopke vzorčenja za analizo tveganja,
– navedbo kriterijev pri ocenjevanju postopkov pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil z označbo »izbrana kakovost« pred izdajo certifikatov,
– postopke pri zavrnitvi ali razveljavitvi certifikatov,
– vodenje evidenc subjektov,
– postopke reševanja ugovorov,
– hranjenje in arhiviranje vse dokumentacije;
3. imeti seznam zaposlenih ali pogodbenih delavcev, ki bodo opravljali dejavnosti organizacije za kontrolo in certificiranje, in predložiti dokazila o njihovi strokovni usposobljenosti (izobrazba, delovne izkušnje s shemami kakovosti na splošno, strokovna izpopolnjevanja, izkušnje pri organiziranju izvajanja kontrol);
4. imeti vzorec pogodbe s subjekti;
5. imeti vzorec zapisnika o opravljeni kontroli;
6. imeti vzorec certifikata za pridelke in živila z označbo »izbrana kakovost«;
7. imeti oceno višine stroškov in način obračunavanja vseh stroškov, ki bi jih v primeru imenovanja zaračunavali subjektom za svoje storitve.
(2) Vlogi za opravljanje dejavnosti kontrole in certificiranje kmetijskih pridelkov in živil mora organizacija, ki želi opravljati kontrolo in certificiranje, priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju tehničnih in organizacijskih pogojev iz prvega odstavka tega člena;
– navedbo firme in sedeža pravne osebe ali osebno ime in naslov samostojnega podjetnika posameznika, ki se prijavi za izvajanje kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov in živil;
– dokazilo o najemu ali lastništvu poslovnih prostorov za opravljanje vseh nalog, povezanih s kontrolo;
– akreditacijsko listino, ki dokazuje, da je organizacija za kontrolo in certificiranje akreditirana skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17065:2012 za vsaj za eno od shem kakovosti.
13. člen 
(obveščanje) 
Imenovane organizacije za kontrolo in certificiranje iz 11. člena tega pravilnika ministrstvo in organ, pristojen za varno hrano sprotno obveščajo o pridelovalcih in predelovalcih kmetijskih pridelkov in živil oziroma njihovih združenjih, ki so jim podelile certifikat oziroma katerim je bil certifikat odvzet.
IV. GRAFIČNA PODOBA ZAŠČITNEGA ZNAKA »IZBRANA KAKOVOST« 
14. člen 
(uporaba zaščitnega znaka »izbrana kakovost«) 
(1) Pri trženju predpakiranih in nepredpakiranih kmetijskih pridelkov in živil, ki pridobijo certifikat iz 11. člena tega pravilnika, je treba uporabljati zaščitni znak »izbrana kakovost« iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pri trženju predpakiranih in nepredpakiranih kmetijskih pridelkov in živil, ki so pridelani in predelani v isti državi in pridobijo certifikat iz 11. člena tega pravilnika, se uporabi zaščitni znak »izbrana kakovost« z navedbo te države iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Celostna grafična podoba in zaščitni znak »izbrana kakovost« in sta dostopna na spletnih straneh ministrstva.
15. člen 
(zaščitni znak) 
(1) Zaščitni znak sestavljajo simbol »smeško«, napis izbrana kakovost in podlaga oziroma varnostni rob.
(2) Osnova zaščitnega znaka je sestavljena iz:
– simbola – dva kvadrata, ki predstavljata oči, in krivulja, ki predstavlja nasmeh;
– napisa, ki je sestavljen iz besed »izbrana kakovost«, postavljenih v bralnem zaporedju ena za drugo. Besedi sta postavljeni v krožnici okrog simbola. Krivulja, ki predstavlja nasmeh, se lahko nadomesti z nazivom države in dodatnim napisom »država pridelave in predelave«;
– podlage oziroma varnostnega roba okrog znaka in napisa.
(3) Zaščitni znak mora imeti vedno enako obliko.
16. člen 
(večbarvne izvedbe) 
Zaščitni znak se uporablja v naslednjih večbarvnih izvedbah:
(a) barve Pantone:
– barva napisa izbrana kakovost: rjava – Pantone 7518,
– barva simbola »smeško«: zelena – Pantone 354,
– barva podlage oziroma varnostnega roba: bela – Pantone White;
(b) procesne barve (CMYK):
– barva napisa izbrana kakovost: rjava – c0 m40 y55 k60,
– barva simbola »smeško«: zelena – c80 m0 y100 k0,
– barva podlage oziroma varnostnega roba: bela – c0 m0 y0 k0;
(c) barve RGB:
– barva napisa izbrana kakovost: rjava – r120 g93 b68,
– barva simbola »smeško«: zelena – r94 g164 b67,
– barva podlage oziroma varnostnega roba: bela – r255 g255 b255.
17. člen 
(pozitivna ali negativna izvedba) 
Kjer večbarvna izvedba zaščitnega znaka ni mogoča, se uporabi pozitivna ali negativna izvedba. Izvedba na svetli podlagi je vedno v črni barvi, na temni podlagi pa vedno v beli barvi.
18. člen 
(enobarvna izvedba) 
Kjer večbarvna, pozitivna ali negativna izvedba zaščitnega znaka ni mogoča, se lahko uporablja enobarvna izvedba v obstoječi barvi na podlagi pozitivne ali negativne izvedbe.
19. člen 
(tipografija) 
(1) Za napis se uporabi tipografija Frankie – Regular, vendar je dodatno predelana, zato ponovna rekonstrukcija ni dovoljena.
(2) Velikost napisov je vedno sorazmerna z velikostjo simbola in podlage oziroma varnostnega roba. Pomanjšave ali povečave napisa neodvisno od simbola niso dovoljene.
20. člen 
(velikost in postavitev zaščitnega znaka na embalažo in etikete)
(1) Najmanjša dovoljena pomanjšava zaščitnega znaka je najmanj 10 mm širine, vendar se lahko zmanjša na 8 mm pri majhnih embalažah in proizvodih.
(2) Dovoljene so samo povečave in pomanjšave zaščitnega znaka kot celote.
(3) Na embalaži in etiketah mora biti zaščitni znak »izbrana kakovost« nameščen na osrednjem vidnem polju embalaže.
(4) Uporaba enobarvne ali pozitivno-negativne izvedbe zaščitnega znaka je priporočljiva samo, če tehnični problemi onemogočajo uporabo večbarvne izvedbe.
21. člen 
(posebna raba) 
(1) Pri oglaševanju v tiskanih in audio-vizualnih medijih se zaščitni znak uporablja v večbarvni izvedbi iz 18. člena tega pravilnika. Če to ni mogoče, je dovoljena uporaba zaščitnega znaka v črno beli izvedbi.
(2) V tiskanih in audio-vizualnih medijih mora biti zaščitni znak jasno viden in berljiv.
22. člen 
(končna določba) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-342/2014
Ljubljana, dne 14. oktobra 2015
EVA 2014-2330-0005
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 

AAA Zlata odličnost