Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015

Kazalo

Št. 478-0003/2015-1 Ob-3238/15, Stran 1895
Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) razpisuje
javno dražbo 
za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč 
1. Naziv in sedež prodajalca
Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, Agrarna skupnost Vuzenica, Pod gradom 26, 2367 Vuzenica.
2. Predmet javne dražbe:
a. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 392/75, k.o. Vuzenica, v izmeri 964 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39 Agrarna skupnost Vuzenica.
b. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 392/76, k.o. Vuzenica, v izmeri 769 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39 Agrarna skupnost Vuzenica.
c. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 392/77, k.o. Vuzenica, v izmeri 827 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39 Agrarna skupnost Vuzenica.
d. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 392/78, k.o. Vuzenica, v izmeri 706 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39 Agrarna skupnost Vuzenica.
e. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 392/79, k.o. Vuzenica, v izmeri 929 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39 Agrarna skupnost Vuzenica.
f. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 391/49, k.o. Vuzenica, v izmeri 1156 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39 Agrarna skupnost Vuzenica.
g. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 391/46, k.o. Vuzenica, v izmeri 988 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39 Agrarna skupnost Vuzenica.
h. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 391/45, k.o. Vuzenica, v izmeri 993 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39 Agrarna skupnost Vuzenica. Na delu zemljišča poteka kanal, kamor se iztekajo meteorne vode. Občina Vuzenica bo s pogodbo o ustanovitvi služnosti na zemljišču obdržala pravico urejanja tega kanala.
i. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 391/44, k.o. Vuzenica, v izmeri 985 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 7591/12805 Občina Vuzenica, 5214/12805 Agrarna skupnost Vuzenica.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč znaša:
a. Parc. št. 392/75, k.o. Vuzenica, v izmeri 964 m2: 18.79,008 EUR,
b. Parc. št. 392/76, k.o. Vuzenica, v izmeri 769 m2: 14,995,50 EUR,
c. Parc. št. 392/77, k.o. Vuzenica, v izmeri 827 m2: 16.126,50 EUR,
d. Parc. št. 392/78, k.o. Vuzenica, v izmeri 706 m2: 13.767,00 EUR,
e. Parc. št. 392/79, k.o. Vuzenica, v izmeri 929 m2: 18.115,50 EUR,
f. Parc. št. 391/49, k.o. Vuzenica, v izmeri 1.156 m2: 22.542,00 EUR,
g. Parc. št. 391/46, k.o. Vuzenica, v izmeri 988 m2: 19.266,00 EUR,
h. Parc. št. 391/45, k.o. Vuzenica, v izmeri 993 m2: 17.377,50 EUR,
i. Parc. št. 391/44, k.o. Vuzenica, v izmeri 985 m2: 19.207,50 EUR.
Dosežena cena že vsebuje davek, ne glede na to, ali se bo obračunal DDV ali davek na promet z nepremičninami. Občina Vuzenica je davčni zavezanec.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za vsa nezazidana stavbna zemljišča je 200,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora biti sklenjena v 8 dneh po opravljeni javni dražbi.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, na transakcijski račun prodajalca.
Če kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku oziroma pogodba ni sklenjena v določenem roku, prodajalec odstopi od pogodbe in zadrži varščino.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice (overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec.
6. Prehod posesti in lastništva: posest in lastništvo na nezazidanem stavbnem zemljišču preide na kupca po plačilu celotne kupnine in stroškov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Vuzenica, št.: 01341-0100011132 UJP Slovenska Bistrica, sklic 478-0003-2015-1.
Dražitelj, ki plača kavcijo za najvišje ocenjeno zemljišče, lahko draži tudi ostala zemljišča, kupi pa lahko toliko zemljišč, kolikor je vplačal kavcij.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti, uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
8. Informacije in ogled
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/87-91-222.
Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javne dražbe lahko dobite na tel. 02/87-91-222.
9. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 9. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba bo izvedena v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Pravila javne dražbe:
– najnižji znesek višanja je 200,00 €.
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec,
– davek (DDV) je vključen v doseženo ceno (Občina Vuzenica je davčni zavezanec),
– javno dražbo bo izvajala Komisija za vodenje javne dražbe imenovana s strani župana,
– komisija iz prejšnje alinee lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 12. 11. 2015 ob 15. uri, v sejni sobi Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
12. Dodatna pojasnila: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/87-91-222.
Občina Vuzenica 

AAA Zlata odličnost